Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.4. Utredning og klassifikasjon av UTUC (Upper Tract Urothelial Carcinoma)

Urotelial neoplasi i øvre urinveier

Omtrent 5–10 % av urotelial neoplasi oppstår i nyrebekken eller ureter, som benevnes øvre urinveier (Upper tract). Patogenesen i de tilfeller der det ikke er samtidig blæretumor er ofte molekylærgenetisk annerledes enn ved blærecancer. En populasjonsbasert studie indikerer at 6 % av tumores i øvre urinveier er mikrosatellitt instabile med bortfall av MMR proteiner (basert på immunohistokjemi) i 5 % av tilfellene (Ericson, Isinger, Isfoss, & Nilbert, 2005). Pasienter med Lynch syndrom har økt risiko for utvikling av UTUC (2 % pr 10 år med livstidsrisiko 4–10 %), og særlig blant dem som har mutasjon i MSH2 genet (Engel et al., 2012).

Tumores i øvre urinveier klassifiseres og graderes på samme måte som i urinblæren. Den anato­miske oppbyggingen i nyrebekkenet og ureteres er noe enklere enn i blæren, med færre celle­lag i urotelet og kun ett muskellag (Cheng, 2008). Likevel følger stadieinndelingen de samme prinsip­pene som i urinblæren: pT1: invasjon i subepitelialt bindevev (lamina propria), pT2: invasjon i muskel­vev, pT3: invasjon i fettvev, pT4: invasjon i nærliggende organer eller ut i perirenalt vev (TNM Classification of Malignant Tumours, 2017).

Symptomer

Det hyppigste symptomet for kreft i øvre urinveier er hematuri (70–80 %) (Inman, Tran, Fradet, & Lacombe, 2009; Raman et al., 2011), men noen pasienter har flankesmerter eller palbabel tumor (10–20 %) (Y. Ito et al., 2011; Raman et al., 2011). De som har vekttap, trøtthet, feber, nattesvette eller andre generelle symptomer, må utredes med tanke på spredning (Y. Ito et al., 2011; Raman et al., 2011).

Billeddiagnostikk

Flerfase CT urinveier er standardundersøkelsen ved spørsmål om kreft i øvre urinveier. Studier viser at serie i tidlig kontrastfase (arteriell) er sensitiv for svulster i urinblæren. For påvisning av lesjoner i øvre urinveier, er det imidlertid nødvendig å inkludere ekskresjonsfase (se appendiks Bruk av CT ved blærekreft og urotelial kreft, samt utredning av hematuri ).

Urinundersøkelse

Skal utføres som standard utredning for kreft i øvre urinveier (evidensgrad A). Se kapittel om urinundersøkelser for blærekreft.

Endoskopisk diagnostikk for kreft i øvre urinveier

Ureterorenskopi er et viktig hjelpemiddel i diagnostikk og behandling av kreft i øvre urinveier. Med fleksibelt skop kan man visualisere hele nyrebekkenet og se små lesjoner som ikke gir kontrastdefekt på CT urografi eller er tilgjengelige med semirigid skop. Fleksibelt skopi gir også muligheten for narrow band imaging (NBI) som kan være nyttig ved vurdering av flate lesjoner, men resultatene er foreløpig ikke entydige (Abouassaly et al., 2010; Brien et al., 2010). Ureterorenskopi er normalt en trygg og godt tolerert prosedyre som kan gjennomføres i spinalbedøvelse.

Indikasjoner for diagnostisk ureterorenoskopi:

  • Mistanke om svulst i øvre urinveier på rtg us.
  • Makroskopisk hematuri hvor CT ikke kan gjennomføres og cystoskopi er negativ
  • Positiv cytologi og normal cystoskopi
  • Makroskopisk hematuri og blod fra ostiet ved cystoskopi
  • Avløpshinder, hydronefrosis og/eller hydroureter

Ved fleksibel ureterorenoskopi ser man omtrent 75 % av lesjonene. Lesjoner som ikke oppdages er oftest i ureter eller carcinoma in situ (Yamany, van Batavia, Ahn, Shapiro, & Gupta, 2015). Biopsi kan gi tumorgrad i opptil 90 % av tilfellene uavhengig av biopsivolumet (Rojas et al., 2013), men undergradering kan forekomme. Rojas et al. viste god sammenheng mellom biopsi og endelig preparat etter nefroureterektomi for grad (92,3 % med 95 % CI 82,4–98,0). For stadium var sammenhengen dårligere (43 % med 95 % CI 28,7–55,9). Andre studier har ikke vist like gode resultater; Chitale et al. hadde 74 % samsvar mellom biopsi og endelig histologi (Chitale, Mbakada, Irving, & Burgess, 2008). Dette bør man ta hensyn til hvis man velger nyrebevarende behandling, se under behandling og oppfølging. Nyere studier viser at pasienter som får utført radikal nefroureterektomi og som har gjennomgått diagnostisk ureterorenskopi på forhånd har høyere residivrate i blæren (Baboudjian et al., 2020; Guo et al., 2018).

Anbefalinger:

Diagnostikk for kreft i øvre urinveier

  • Cystoskopi skal alltid gjøres (evidensgrad A).
  • Cytologi skal alltid utføres (evidensgrad A).
  • Flerfase CT urinveier skal gjennomføres (evidensgrad A).
  • Diagnostisk ureterorenoskopi når indisert (evidensgrad C).

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2021