Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.1. Symptomer og indikasjon for utredning

Diagnostisering av blærekreft baserer seg vanligvis på at sykehistorien med spesifikke symptomer gir mistanke om blæresvulst og at dette følges av diagnostiske tiltak. Det hyppigste symp­to­­met er hematuri med eller uten ledsagende pollakisuri eller dysuri. Hast og omfang av diagnostikk avhenger av om hematurien er makroskopisk og ved mikroskopisk hematuri og om det også foreligger risikofaktorer for blærekreft. Risikofaktorer er definert i kapittelet om risikofaktorer og forebygging, og i denne sammenheng vektlegges: røyking, arbeid med kjemikalier, tidligere strålebehandling mot bekken-regionen og familieanamnese på urotelkreft før 60 år. I tillegg øker risiko hvis du er mann og eldre.

Utredning av makroskopisk hematuri (Makrohematuri)

Makroskopisk hematuri er det hyppigste symptomet på blærekreft og skal alltid utredes. Årsaker til makroskopisk hematuri kan være stein eller tumor i urinveier, urinveisinfeksjon eller prostatahyperplasi, ofte i kombinasjon med blodfortynnende medisin. Ved åpenbare årsaker til hematuri, og under forutsetningene som angitt i unntakene under, kan videre utredning avstås. Utredning av hematuri hos pasienter på blodfortynnende medisin, men med nylig negativ hematuriutredning (cystoskopi og billeddiagnostikk), kan avventes dersom seponering av blodfortynnende medisin gir normalisering av urin kontrollert med urinstix.

Anbefalinger:

Ved makroskopisk hematuri skal alltid pasienten undersøkes i pakkeforløp med henblikk på blæresvulst, selv om annen årsak til hematuri kan synes nærliggende. Unntak er:

  • Klinisk cystitt hos kvinner <50 år, der hematuri opphører innen 4 uker etter antibakteriell behandling.
  • Klinisk steinsykdom der stein bekreftes radiologisk og hematurien opphører etter steinbehandling.
  • Blødning i direkte tilslutning til manipulering av urinveiskateter.

Utredning for mikroskopisk hematuri (Mikrohematuri)

Mikroskopisk hematuri defineres som 2+ på urinstix på 3 prøver med 1 mnd. mellomrom eller funn av > 2 røde blodceller pr. synsfelt ved stor forstørrelse i mikroskop. Mikroskopisk hematuri kan forekomme i opptil 40,9 % av befolkningen (Loo et al., 2013; Mohr, Offord, & Melton, 1987). Ved asymptomatisk mikroskopisk hematuri viste en studie at kun 4–6 % hadde kreft (Malmström, 2003). Asymptomatisk mikrohematuri har derfor ikke vært utredet i Sverige fra 2003. En ny studie fra Danmark viste at 3,3 % av de som hadde mikroskopisk hematuri hadde kreft, og at de med symptomer hadde høyere sannsynlighet for kreft enn de uten (9,1 % vs. 1,5 %) (Halpern, Chughtai, & Ghomrawi, 2017; Malmstrom, Skaaheim Haug, Bostrom, Gudjonsson, & Bjerggaard Jensen, 2019). Alle krefttilfellene hos de uten symptomer var blant pasien­ter over 60 år. Hos symptomatiske pasienter ble det ikke funnet kreft hos pasienter < 40 år og kun 3 tilfeller i aldersgruppen 40–60 år (Elmussareh et al., 2017). I en dansk kohortstudie ble alle over 40 med asymptomatisk hematuri inkludert (1305 pasienter) i en periode over to år. Studien ble gjort etter endring i danske retningslinjer angående mikrohematuri, og viste at kun 0,7 % av de inkluderte hadde malignitet i urinveiene (Ordell Sundelin & Jensen, 2017).  Etter endringen har danskene sett økning i T1-svulster sammenlignet med tidligere (Malmstrom et al., 2019).

En retrospektiv amerikansk studie viste at cystoskopi hos pasienter med asymptomatisk hematuri diagnostiserte blærekreft hos 1,2 % av pasientene og alle var over 50 år, og at røyking og alder hadde positiv prediktiv verdi (Gonzalez et al., 2019).

Symptomatisk mikroskopisk hematuri trenger ikke utredning når det er klinisk cystitt hos unge kvinner hvor hematuri opphører etter behandling eller når den opphører etter steinbehandling.

Anbefalinger:

  • Mikroskopisk hematuri defineres som minimum 2+ på urinstix på 3 prøver med 1 mnd. mellomrom eller funn av > 2 røde blodceller pr. synsfelt ved stor forstørrelse i mikroskop.
  • Pasienter med mikroskopisk hematuri uten symptomer og uten risikofaktorer trenger ikke urologisk utredning.
  • Pasienter >50 år med risikofaktorer og/eller symptomer og mikrohematuri  skal utredes utenfor pakkeforløp med cystoskopi og flerfase CT urinveier.
    • Unntak for aldersgrense er gjennomført strålebehandling og genetisk disposisjon.
  • Pasienter med urinveissymptomer og mikroskopisk hematuri skal utredes i henhold til symptomene.
  • Formell maksimal ventetid for undersøkelse av pasienter med hematuri fremgår av Helsedirektoratets prioriteringsveileder.

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2021