Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Urologisk kirurgi

Indikasjon for profylakse

•Transrektal prostatabiopsi.
•Transluminal endoskopisk ekstraksjon av proksimal eller innkilt ureterstein.
•Nefroskopisk pyelolitotomi.
•TURP.
•Inngrep som innebærer åpning av urinveiene.
•Inngrep som innebærer bruk av tarmsegment.
•Implantasjon av sfinkterprotese.
•Inngrep på pasienter med positiv urin dyrkning.
•Inngrep på pasienter med inneliggende urinveiskateter.
•Inngrep på pasienter med nedsatt immunforsvar.

Ikke indikasjon for profylakse

•Cystoskopi.
•Urodynamisk undersøkelse.
•Ureterorenoskopi.
•ESWL.
•TURB.
•Rene åpne og laparoskopiske prosedyrer.

Antibiotisk infeksjonsprofylakse ved urologisk kirurgi gis for å redusere risikoen for alvorlige kliniske infeksjoner etter diagnostiske og terapeutiske prosedyrer. Profylaksen bør være virksom mot de bakterier som en vet hyppigst kan gi komplikasjoner. En bør ikke gi profylakse som skal være virksom mot alle bakterier som kan tenkes å gi infeksjoner.

Det finnes vitenskapelig dokumentasjon for at profylakse reduserer risikoen for postoperativ infeksjon etter transurethral prostata reseksjon (Tur-P) og transrektal prostata biopsi. Det er mangelfull dokumentasjon for nytteverdien av profylakse ved andre urologiske prosedyrer [1-14].

Trimetoprim/sulfa og cefalosporiner egner seg som profylakse. Fluorokinoloner kan brukes som profylakse men bør reserveres til behandling.

Risikofaktorer

Se generelt kapittel om antibiotisk infeksjonsprofylakse ved kirurgi.

Spesielle risikofaktorer som gjelder for postoperativ infeksjon etter urologiske inngrep, er:
•Kateterbruk: Urinveiene er den vanligste kilden til nosokomiale infeksjoner særlig når blæren er kateterisert [5].
•Tidligere UVI eller genitale infeksjoner, tidligere instrumentering.

Tidspunkt og varighet av profylakse

Trimetoprim/sulfa po når maks serum konsentrasjon etter 2-4 timer og har halveringstid på ca 11 timer. Ideelt bør det gis en enkelt dose 1-2 timer før prosedyre. Kan også gis intravenøst.

Cefalotin har halveringstid på ca. 45 min. Bør gis tett opp mot prosedyren. Ved langvarig prosedyre bør en ny dose gis hvert 90 minutt.

Metronidazol po når maks serumkonsentrasjon etter ca. 1 time og har halveringstid på 6-10 timer. Bør gis ca. 1 time før prosedyre. Kan også gis intravenøst.

Ciprofloksacin per os når maks serumkonsentrasjon etter 1-2 timer og har halveringstid på ca. 4-6 timer. Ideelt bør det gis en enkelt dose 1-2 timer før prosedyren. Kan også gis intravenøst.

Transrectal prostatabiopsi

Det er god dokumentasjon for å anbefale antibiotikaprofylakse ved transrektal prostatabiopsi [2,3,5,6,11,12].

Profylakse

Trimetoprim, trimetoprim/sulfa, cefalotin, ciprofloksacin (tabell II). Profylakse med metronidazol er ikke indisert ved transrektal prostatabiopsi [2]. Profylaksen bør helst gis 1-2 timer før prosedyren men kan gis like før prosedyren [8].

Transluminal endoskopisk ekstraksjon av proksimal eller innkilt ureterstein.

Det finnes ingen overbevisende dokumentasjon for at antibiotisk infeksjonsprofylakse ved standard ukompliserte endo-urologiske prosedyrer bør anbefales. Litteraturen tar ikke i betraktning omfanget av steinbehandlingen. Profylakse anbefales ved ekstraksjon av proksimal eller innkilt ureterstein hvor en antar at inngrepet blir langvarig [2]. Det anbefales ellers gitt profylakse ved kompliserte prosedyrer og hos pasienter som har definerte risikofaktorer [2].

Profylakse

Trimetoprim, trimetoprim/sulfa, cefalotin

Nefroskopisk pyelolithotomi

Begrenset data tilgjengelig. Potensielt alvorlig septiske komplikasjoner gjør at en likevel anbefaler profylakse. [2,3]

Profylakse

Trimetoprim/sulfa, cefalosporin, fluorokinolon

TURP

Det finnes god dokumentasjon for at antibiotisk infeksjonsprofylakse ved TURP reduserer risikoen for bakteriuri og sepsis [9,10, 11]. Det er forskjell på små reseksjoner hos friske pasienter og store reseksjoner hos risikopasienter

Profylakse

Trimetoprim/sulfa, cefalotin

Inngrep som innebærer åpning av urinveiene

Det mangler konklusiv dokumentasjon for nytte av profylakse. Mange vil likevel anbefale profylakse.

Profylakse

Trimetoprim/sulfa, cefalotin

Inngrep som innebærer bruk av tarmsegment (tynntarm)

Det mangler konklusiv dokumentasjon for nytte av profylakse. Kun enkelte retrospektive eller prospektive oppfølgingsstudier finnes[14]. Det anbefales likevel profylakse. Profylaksen bør være virksom både mot anaerobe og aerobe mikrober.

Profylakse

Doksysyklin og metronidazol, ved graviditet/amming cefuroksim og klindamycin

Implantasjon av sfinkterprotese

Det mangler konklusiv dokumentasjon for nytten av profylakse. Konsekvensene av infeksjoner er potensielt alvorlige og en anbefaler derfor at profylakse blir gitt. Profylaksen bør ha effekt mot hudflora og evt. også mot bakterier i infiserte urinveier.

Profylakse

Cefalotin [2]

Inngrep på pasienter med positiv urinstix / asymptomatisk bakteriuri

Optimalt bør pasienten gjennomføre behandling basert på resistensbestemmelse i minst 3 dager før inngrepet. Hvis dette ikke kan gjennomføres gis profylakse med trimetoprim, trimetoprim/sulfa eller ciprofloksacin.

Inngrep på pasienter med inneliggende kateter

Pasienter med inneliggende kateter til urinveiene må ansees å ha bakteriuri og bør derfor gis profylakse før inngrep.

Profylakse

Valg av profylakse avhengig av inngrep (se over).

Inngrep på pasienter med nedsatt immunforsvar

En individuell vurdering av pasientens risikofaktorer bør ligge til grunn for om pasienten skal ha profylakse eller ikke.

Profylakse

Avhengig av inngrep (se over).

Etiologi

Urinveiene er normalt sterile. Sannsynligheten for bakteriuri øker bl.a. med alder, tømmningsproblemer, bruk av kateter, forekomst av stein og tilstedeværelse av generelle risikofaktorer. Vanlige mikrober involvert i postoperative urologiske infeksjoner er Enterobakteriaceae, enterokokker og stafylokokker [2].

Se generelt avsnitt om Antibiotisk infeksjonsprofylakse ved kirurgi.

Resistensforhold

Se generelt avsnitt om antibiotikaresistens.

Diagnostikk

Urindyrkning og evt.resistensbestemmelse bør foreligge før prosedyre. Ved positiv dyrkning bør adekvat antibiotika behandling gis før prosedyren, uavhengig av om en definerer det som profylakse eller behandling.

Referanser

 1. SBU • Statens beredning för medicinsk utvärdering. Swedish Council on Health Technology Assessment: Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010
 2. Grabe M, Bjerklund-Johansen TE, Botto H, Wullt B et al.: Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology 2011.
 3. AUA clinical guidelines: Best Practice Policy Statement on Urologic Surgery Antimicrobial Prophylaxis. (Reviewed and validity confirmed 2011.)
 4. Swedish–Norwegian consensus group: Antibiotic Prophylaxis in Surgery: Summary of a Swedish–Norwegian Consensus Conference. Scand J Infect Dis 30: 547–557, 1998
 5. Tenke P, Kovacs B, Bjerklund Johansen TE et al. European and Asian guidelines on management and
  prevention of catheter-associated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2008;31S: S68-S78. http://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/4ES... [sist aksessert 18. mars 2013]
 6. Kapoor DA, Klimberg IW, Malek GH, Wegenke JD, Cox CE, Patterson AL et al: Singledose ciprofloxacin versus placebo for prophylaxis during transrectal prostate biopsy. Urology 1998; 52: 552.
 7. Aron M, Rajeev TP, Gupta NP: Antimicrobial prophylaxis for transrectal needle biopsy of the prostate: a randomized controlled study. BJU Int 2000; 85: 682.
 8. Lindstedt S, Lindström U, Ljunggren E et al. Single-dose antibiotic prophylaxis in core prostate biopsy: Impact of timing and identification of risk factors.
 9. Berry A, Barratt A. Prophylactic antibiotic use in transurethral prostatic resection: a meta-analysis. J Urol 2002; 167:571.
 10. Wagenlehner FM, Wagenlehner C, Schinzel S et al. Prospective, randomized, multicentric, open, comparative study on the efficacy of a prophylactic single dose of 500 mg levofloxacin versus 1920 mg trimethoprim/sulfamethoxazole versus a control group in patients undergoing TUR of the prostate. Eur Urol 2005; 47:549-56.
 11. Bootsma AM, Laguna Pes MP, Geerlings SE et al. Antibiotic prophylaxis in urologic procedures: a systematic review. Eur Urol. 2008 Dec;54(6):1270-86. Epub 2008 Mar 24.
 12. Qiang W, Jianchen W, MacDonald R et al. Antibiotic prophylaxis for transurethral prostatic resection in men with preoperative urine containing less than 100,000 bacteria per ml: a systematic review. J Urol 2005;173:1175-81.
 13. Briffaux R, Merlet B, Normand G, Coloby P, Leremboure H, Bruyere F, et al. Short or long schemes of antibiotic prophylaxis for prostate biopsy. A multicentre prospective randomised study. Prog Urol 2009;19:39-46. 40.
 14. Takeyama K, Takahashi S, Maeda T et al. Comparison of 1-day, 2-day, and 3-day administration of antimicrobial prophylaxis in radical prostatectomy. J Infect Chemother 2007;13:320-3.
 15. Giercksky KE et al. A single dose tinidazole and doxycycline prophylaxis in elective surgery of colon and rectum. A prospective controlled clinical multicenter study. Ann Surg 1982;195:227-31.

Siste faglige endring: 08. januar 2018