1.2. Henvisning til spesialisthelsetjenesten for utredning av ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten vurderes i forhold til om det foreligger rett til nødvendig helsehjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten (pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b annet ledd), når:

  • Pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes.
  • Pasienten, med det unntaket som er nevnt i § 3 annet ledd, kan ha forventet nytte av helsehjelpen.
  • De forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt.

Henvisning til spesialisthelsetjenesten med spørsmål om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse vil som regel skje fra fastlege eller annen lege. For barn og ungdom vil det ofte finnes supplerende vurderinger fra barnehage/skole, PPT og andre som kan legges ved henvisningen. Det er ønskelig med resultater fra evnetesting og fra vurdering av språk/lesing/skriving. Der hvor disse vurderingene er tilgjengelige i henvisningen, vil utredningen i spesialisthelsetjenesten kunne gå raskere.

Det er satt opp regler for prioritering av henvisninger ut fra tilstandens type og de funksjonsvanskene som er i til stede i Prioriteringsveileder for Psykisk helsevern for barn og unge. Ved de fleste henvisninger av barn og ungdom med mistanke om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse vil kriteriene for rett til helsehjelp være oppfylt, og behandlingsfrist er satt til maks 13 uker ved mistanke om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. For voksne gjelder Prioriteringsveileder for psykisk helsevern for voksne. Ved de fleste henvisninger med mistanke om alvorlig ADHD vil oftest kriteriene for rett til helsehjelp være oppfylt. Behandlingsfrist er satt til maks 26 uker ved mistanke om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse, men lavere (65 virkedager) hos personer under 23 år.

I alle saker skal spesialisthelsetjenesten gi skriftlig beskjed om prioritet, ventetid, klageadgang m.m. til henvisende instans og pasient. På Velg behandlingssted (helsenorge.no) er det oversikt over ventetid ved alle landets helseforetak for utredning med spørsmål om Hyperaktivitet/konsentrasjonsvansker/ADHD hos barn, ungdom og voksne. Valg av behandlingssted innebærer at en kan velge å få utredning ved annet helseforetak enn det som geografisk er nærmest. Ulempen ved å velge et annet helseforetak enn det som geografisk er nærmest, er at det kan være vanskeligere å etablere godt samarbeid med lokale instanser som PPT, NAV og andre.

Det finnes en oversikt over hvilke privatpraktiserende psykologer og legespesialister som har refusjonsavtale med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Det er her ikke spesifisert hvem som arbeider med utredning av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. Det finnes ingen samlet oversikt over privatpraktiserende legespesialister som arbeider uten refusjonsavtale med HELFO.

Ved mange av henvisningene er det flere instanser inne i bildet. Det er derfor behov for godt samarbeid og god koordinering mellom flere instanser både i utredningsfasen og i behandlingsfasen.

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018