4.7. Forekomst og kjønnsforskjeller ved ADHD

Forekomst

Forekomst i befolkningen avhenger av om det brukes definisjonen Hyperkinetisk forstyrrelse i ICD-10 eller AD/HD i DSM-5. I tillegg er det stor variasjon i skåringer av om symptomene gir forstyrrelser i fungering i hverdagen. Forekomsten varierer også med alder og kjønn.

Ulike studier oppgir ulike tall avhengig av utvalgspopulasjon, undersøkelsesmetoder og anvendte diagnosekriterier. Det anslås at Hyperkinetisk forstyrrelse i tråd med ICD-10 (World Health Organization, 1992) har en forekomst på 1 - 3 prosent hos barn og ungdom, mens AD/HD i tråd med DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) forekommer hos rundt 5 % i barnealder og hos 2,5 % i voksen alder.

En kartlegging av psykiske vansker hos skolebarn i Bergen konkluderer med at 1,1 og 1,3 prosent i alderen 8 – 10 år har symptomer på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse i tråd med ICD-10 og DSM-IV (Heiervang E et al, 2007).

Data fra Norsk pasientregister for barn født mellom 1999 og 2010 viste at diagnosen ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse ble satt hos 2 % med en variasjon mellom ulike fylker fra 1,1 til 3,4 % (Suren P et al, 2012). En studie av psykisk helse hos førskolebarn i Trondheim viser en forekomst av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse hos 1,9 prosent ved fireårsalderen (Wichstrøm L et al, 2012).

Kjønnsforskjeller

I barnealder er det flere gutter enn jenter som diagnostiseres med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. Forholdstallet mellom gutter og jenter er 4:1 i epidemiologiske utvalg, og 9:1 i utvalg fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (Biederman J et al, 2004). Det som ofte skiller gutter og jenter med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse, er at gutter oftere har samtidige atferdsproblemer. Denne type vansker kan føre til raskere henvisning av gutter til spesialist. Dessuten er fordeling av subtyper med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse slik at prosentvis antall jenter med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse «Overveiende oppmerksomhetssvikttype» er noe høyere enn hos gutter. En svensk studie av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse hos jenter viste at symptomer på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse blir oppfattet annerledes enn hos gutter, og at oppmerksomhetsvansker ofte ikke blir oppdaget. Dette kan være en av forklaringene på at tilstanden diagnostiseres sjeldnere hos jenter enn hos gutter (Statens beredning för medicinsk utvärding, 2005). I voksen alder rapporteres det om mindre forskjeller i forekomst mellom menn og kvinner med en ratio mann: kvinne på 1,6:1 (Biederman J et al, 2004).

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018