4.6. Årsaksfaktorer til ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse

Det er mange studier, særlig i løpet av de senere årene, som gir økt kunnskap om årsaksfaktorer ved ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse. Studier viser at ingen enkeltfaktor kan forklare utvikling av ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse. Det er både genetiske og ikke-genetiske faktorer som virker inn i et komplisert samspill over tid (Thapar A et al, 2013).

Genetiske faktorer

Tvillings- og adopsjonsstudier viser at genetiske faktorer er av stor betydning for utvikling av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (Thapar A et al, 2013; Faraone SV et al, 2005). Genetiske assosiasjoner er funnet mellom ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse og dopaminerge, serotonerge og noradrenerge neurotransmittorsystemer i hjernen, men funnene varierer mellom ulike studier (Thapar A et al, 2013). Genetiske studier avspeiler den heterogenitet som er blant personer som oppfyller kriterier for diagnose ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (Zayats T et al, 2015). Per i dag kan ikke genetiske undersøkelser brukes i diagnostisk arbeid ved spørsmål om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse, men genetiske studier kan gi oss kunnskap om biologiske mekanismer som ligger bak de vanskene tilstanden gir.

Hjerneavbildningsmetoder

Nyere metoder for avbildning av hjernen (MR, MRI, PET, og andre) har vist endringer hos personer med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse i fronto-striatale nevronale nettverk, men også i nettverk fronto-parietalt og fronto-occipitalt (Thapar A et al, 2013, Bush G, 2011). Det er vist redusert volum og redusert tykkelse på hjernebarken i ulike områder av hjernen. Studier har påvist at det kan være en forsinket utvikling av nervebaner i flere områder i hjernen (Thapar A et al, 2013). Hjerneavbildningsmetoder inngår ennå ikke i diagnostiske undersøkelser ved spørsmål om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse.

Miljøfaktorer og epigenitikk

Mange ulike miljøfaktorer er rapportert å være assosiert med utvikling av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (Thapar A et al, 2013). Blant aktuelle pre- og perinatale faktorer som har vært undersøkt, er mors bruk av rusmidler, tobakk og alkohol i svangerskapet, mors stress i svangerskapet og prematuritet/lav fødselsvekt (Thapar A et al, 2013; Mick E et al, 2002; Elgen I et al, 2002; Indredavik MS et al, 2004). Blant miljøgifter er blant annet organofosfater, PCB og bly studert. Aktuelle faktorer i mat/næringsmidler er mangel på sink, jern og flerumettede fettsyrer og bruk av tilsettingsstoffer (e-stoffer) (Thapar A et al, 2013).

Symptomer og funksjonsvansker som ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse gir, vil påvirke familie, lærere og andre, og hvordan de møter vanskene på, vil igjen kunne virke inn på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelsens utforming over tid. Studier viser at det er et samspill mellom genetiske faktorer og miljøfaktorer der epigenetiske forhold (=måten genene kommer til uttrykk på) virker inn (Nigg JT et al, 2014).

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018