Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Samlede gevinster i et livsløpsperspektiv

Figur 4 og figur 5 oppsummerer resultatene i tabell 3, 4 og 5 for henholdsvis vunne leveår og DALYs. At det er avtagende grensenytte, som det gjerne omtales i økonomisk terminologi, av økt fysisk aktivitetsnivå fremgår av figurene. Med det menes at gevinsten er størst per tidsenhet, og/eller per annen ressursbruk, brukt på fysisk aktivitet, ved å gå fra å være fysisk inaktiv til å bli delvis fysisk aktiv. Deretter er det fortsatt betydelige gevinster å hente ved å øke til høyere aktivitetsnivåer, men disse gevinstene er samlet sett trolig mindre per tidsenhet anvendt.

Vi kan imidlertid ikke se bort fra at også økt intensitetsnivå i seg selv bidrar til å øke gevinsten. Og i tillegg at økt intensitet, som er tilnærmet det samme som økt ressursbruk per tidsenhet, kan gi tilleggseffekter av den fysiske aktiviteten som ikke fanges opp av de dataene vi har lagt til grunn i denne studien. Og det samme kan i prinsippet også tenkes om økt tidsbruk. F.eks. ved at effekter av fysisk aktivitet tidlig i livet kan ha positive effekter senere i livet. Mer om slike begrensninger som kan være av betydning for resultatene av den studien vi her har gjort er tatt med i diskusjonsdelen.

Sammenstilling av antall leveår uten helsetap som kan vinnes i et livsløp for en person som ved ulik alder
Figur 4. Sammenstilling av antall leveår uten helsetap som kan vinnes i et livsløp for en person som ved ulik alder (>10 år, >20 år, >30 år etc.) øker sitt fysiske aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til delvis fysisk aktiv, og ytterligere leveårsgevinst ved økning til fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv.
Sammenstilling av antall leveår uten helsetap (DALYs) som kan vinnes i et livsløp for en person som ved ulik alder.
Figur 5. Sammenstilling av antall leveår uten helsetap (DALYs) som kan vinnes i et livsløp for en person som ved ulik alder (>10 år, >20 år, >30 år etc.) øker sitt fysiske aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til delvis fysisk aktiv, og ytterligere DALY-gevinst ved økning til fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv.

 

Siste faglige endring: 04. april 2024