Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Tjenesteforløp

Målet med et tjenesteforløp er å sikre like prosedyrer for kartlegging, tildeling og opplæring, oppfølging og evaluering av teknologibruken hos det enkelte barnet og familien. Tjenesteforløpet setter disse hovedfasene i system, og skal bidra til å unngå at vurdering og tildeling av velferdsteknologi blir tilfeldig, eller avhengig av den enkelte saksbehandlers kompetanse og interesse for teknologi.

Hovedfasene og aktivitetene i et tjenesteforløp:

​​​​​​

I et fullstendig tjenesteforløp følger en kolonne med aktører på venstre side og detaljer om oppgaver, beslutningspunkt og ansvarsfordeling under disse aktivitetene. Når det er mange aktører som samhandler rundt et barn, er et slikt felles system med klar ansvarsfordeling, prosedyrer og verktøy ekstra viktig. Det er også viktig at det er en hovedutfører i tjenesteforløpet, som sørger for god fremdrift mellom fasene.

Til de ulike fasene i tjenesteforløpet er det utarbeidet kompetanse- og arbeidsverktøy som skal bidra til å sikre felles tilnærming og rutiner på tvers av fag og sektorer i egen kommune. Dette er skjema for kartlegging av brukere, opplæringsprosedyrer for bruker/familie og ansatte i andre deler av tjenesten og gevinstrealiseringsplaner for oppfølging av nytteverdi/effekter. Disse bør betraktes som "levende dokument" som må revideres og oppdateres jevnlig.

Det er lenket til tjenestemodeller og verktøy i siste kapittel, samt sluttrapportene fra prosjektene hvor en kan lese mer om organisering av tjenesten i den enkelte kommune.   

I kommunene er det fra før utviklet ulike metoder og verktøy som skal bidra til koordinerte, tverrfaglige og helhetlige tjenester. Disse har ikke hatt spesiell fokus i denne utprøvingen, men kan med fordel sees i sammenheng: Individuell Plan (IP), Koordinerende enhet, Bedre tverrfaglig innsats (BTI).

 

Siste faglige endring: 02. juni 2020