Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Helsepersonellovens bestemmelser

Helsepersonelloven § 15 (lovdata,no) bestemmer at den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, erklæring o.l. skal være korrekt og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Attest, erklæring o.l. skal inneholde alle opplysninger som helsepersonellet bør forstå er av betydning for mottageren og for formålet med attesten, erklæringen o.l. Helsepersonellet skal gjøre det klart dersom attesten, erklæringen o.l. bare bygger på en begrenset del av de relevante opplysningene helsepersonellet har. Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven § 6, skal ikke utstede attest, erklæring o.l. I Forskrift om krav til helsepersonells attester (lovdata.no) er det gitt utfyllende bestemmelser.

Det følger av helsepersonelloven § 21 at helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at helsepersonell som opptrer som sakkyndig gir opplysninger til oppdragsgiver, dersom opplysningene er mottatt under utførelse av oppdraget og har betydning for dette, jf. helsepersonelloven § 27 (lovdata.no). Den som opptrer som sakkyndig, skal gjøre pasienten oppmerksom på oppdraget og hva dette innebærer.

Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger

Spesialistutdanning og godkjenning av leger og tannleger er regulert i helsepersonelloven kapittel 9. Med hjemmel i helsepersonell § 51, har departementet gitt forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (lovdata.no)

Ny spesialistutdanning for leger trådte i kraft fra 1. mars 2019. Alle spesialiteter har forskriftsfestede læringsmål. 

Siste faglige endring: 15. juni 2020