Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.1. Oppdrag, avgrensing og arbeidsprosess

I Tildelingsbrevet for 2019 fikk Helsedirektoratet følgende oppdrag:

Innen rettsmedisinområdet skal Helsedirektoratet

  • redegjøre for status for rettsmedisin mht. behov for, rekruttering til og utvikling av fagområdet
  • utrede og foreslå tiltak som kan bidra til å sikre tilstrekkelig tilgang til rettsmedisinsk kompetanse

Leveransefrist til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ble satt til 15. juni 2020.

Avgrensning og definisjon av fagområdet

Oppdraget er avgrenset til å gjelde områdene rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Det omfatter ikke tilgrensende fagområder som rettspsykiatri, rettsgenetikk og rettstoksikologi. I utredningsarbeidet har vi imidlertid sett hen til andre områder, særlig rettspsykiatri.

Rettsmedisin er en spesiell samfunnsoppgave der medisinsk og rettsmedisinsk kompetanse benyttes for å bistå politi og påtalemyndighet med observasjoner og tolkninger av funn på og i kroppen. Rettsmedisin kan defineres som medisinsk kunnskap anvendt i rettens tjeneste. En rettsmedisinsk sakkyndig skal kunne utføre relevante undersøkelser, sporsikring og observasjoner og dokumentere dette. Det skal deretter foretas kunnskapsbasert vurdering av funnene på bakgrunn av mandat (bestilling) fra politi- og påtalemyndighet. Formålet med rettsmedisinske undersøkelser og erklæringer er å bidra til at beslutninger i etterforsknings- og rettsprosesser kan fattes på et så riktig og etterprøvbart grunnlag som mulig.

Det er svært viktig at leger som utøver sakkyndigvirksomhet har solid kompetanse. Konsekvensene av mangelfull undersøkelse, sporsikring og dokumentasjon kan være store, både for offer og mistenkt gjerningsperson, og utgjøre et betydelig rettssikkerhetsproblem.

Vi legger til grunn følgende overordnede definisjon av fagområdene klinisk rettsmedisin og rettspatologi:

  • Klinisk rettsmedisin omfatter rettsmedisinske undersøkelser og sakkyndiguttalelser som gjelder levende personer og kan i prinsippet foregå i hele helsetjenesten. Klinisk rettsmedisin omfatter også rettsmedisinske erklæringer på oppdrag fra politi og påtalemyndighet.
  • Rettspatologi omfatter i hovedsak rettsmedisinske obduksjoner på oppdrag for politiet. Det inkluderer også likskuer, bistand til åstedsundersøkelser og undersøkelser av levninger.

Arbeidsprosess

Arbeidet med utredningsoppdraget er prosjektorganisert med en prosjektgruppe, styringsgruppe og en ekstern referansegruppe. Referansegruppen har gitt innspill både til statusbeskrivelse og tiltak i to referansegruppemøter, samt gjennom skriftlige innspill. Sammensetning av prosjekt-, styrings- og referansegruppe fremgår av kapittel 8.

HOD har bedt om en redegjørelse for status for fagområdet hva gjelder kompetansebehov, rekruttering, tilgang til rettsmedisinsk kompetanse og fagutvikling og forskning på feltet. For å få en oppdatert beskrivelse av situasjonen har vi blant annet foretatt en kartlegging av status gjennom utsendelse av spørreskjema til helseforetakene (HF) gjennom de regionale helseforetakene (RHF). Det ble i tillegg sendt ut spørsmål til landets overgrepsmottak. Vi har fått innspill fra brukerne av de rettsmedisinske tjenestene, politi og påtalemyndighet, ved telefonintervjuer med blant andre etterforskningsledere og kriminalteknikere ved seks av landets 12 politidistrikter. Innspill til status- og utfordringsbildet er også gitt fra referansegruppen, Legeforeningen, Riksadvokaten/statsadvokatene, Den rettsmedisinske kommisjon, sosialpediatriske fagmiljøer ved barneavdelinger og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), både i møter og som skriftlige innspill.

Det er i tillegg hentet informasjon fra årsrapporter fra Den rettsmedisinske kommisjon, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Politidirektoratets årsrapporter. European Council of Legal Medicine (ECLM) er kontaktet for oversikt over spesialiteter i andre land. Fra Sundhedsstyrelsen i Danmark og Rättsmedicinalverket i Sverige har vi fått informasjon om oppbygning og innhold i henholdsvis dansk og svensk spesialitet i rettsmedisin.

Sist faglig oppdatert: 15. juni 2020