Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Mulighetsrommet

Mulighetsrommet i tjenestene avhenger av lederes handlingsrom og større strukturelle endringer med hensyn til kultur, omdømme, status og arbeidsbetingelser. Sykepleierforbundets medlemsblad Sykepleien har publisert en rekke artikler som omhandler dette[1],[2],[3],[4]. Helsedirektoratet mener som nevnt tidligere i rapporten at hovedutfordringene tjenestene står ovenfor særlig er knyttet til deltidsarbeid, mange ufaglærte, høy turnover og høyt sykefravær. I dette kapitelet diskuteres mulighetsrommet og potensialet som ligger i disse utfordringene.

Helsedirektoratet ser et behov for mer forskning på hva som er hensiktsmessige tiltak for å løse de nevnte utfordringene. Det kan være tiltak for å fremme interesse for fagfeltene, tjenesteområdene, hva som motvirker kompetanselekkasje og hva som påvirker sykefraværet. Kunnskap om årsakssammenhengene mellom sykefravær, turnover, deltidsarbeid og mangel på kompetanse på den ene siden, og tjenestene, tjenestetilbud, kvalitet og arbeidsmiljøfaktorer på den andre siden, kan bidra til å finne strategiske grep mot en bedre og mer bærekraftig kommunale helse- og omsorgstjeneste.

I mulighetsrommet inngår også innovasjon i tjenestene, og da især med hensyn til velferdsteknologi. Dette er et område med stor interesse blant både brukere, pårørende og ansatte. Velferdsteknologi som mulighetsrom omtales avslutningsvis i dette kapittelet.

 

[1] Sykepleien (2021) "Det er på tide å iverksette tiltak for å sikre fremtidens helsetjenester" https://sykepleien.no/meninger/2021/04/det-er-pa-tide-iverksette-tiltak-sikre-fremtidens-helsetjenester

[2] Sykepleien (2019) "Sammen skal vi være nøkkelen til fremtidas helsevesen" https://sykepleien.no/meninger/innspill/2019/10/sammen-skal-vi-vaere-nokkelen-til-fremtidas-helsevesen 

[4] Sykepleien (2017) "Hva mastergradskompetanse kan bidra med i klinisk praksis" https://sykepleien.no/forskning/2017/10/hva-mastergradskompetanse-kan-bidra-med-i-klinisk-praksis

3.1. Hvis flere jobber heltid, frigis ressurser

3.2. Potensialet i personell uten helse- og sosialfaglig utdanning

3.3. Hvordan sikre nødvendig kompetanse i tjenestene og begrense turnover

3.4. Høyt sykefravær i tjenestene

3.5. Mulighetsrommet i velferdsteknologi

Siste faglige endring: 05. desember 2023