Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Kunnskaps- og kompetansesentrene innen psykisk helse, rus og vold

Mottakere av tilskudd til kunnskaps- og kompetansesentre innen psykisk helse, rus og vold er både kommuner, statlige virksomheter, organisasjoner og stiftelser og er derfor omtalt også i foregående underkapitler. I denne delen lager vi en samlet oversikt over de aktuelle tilskuddsordningene.

Formålet med bevilgningene til de nasjonale- og regionale kunnskaps- og kompetansesentrene er å styrke kunnskapsgrunnlaget, sikre kunnskapsformidling og bidra til kompetanseheving i ulike deler av tjenesteapparatet. God og likeverdig tilgang på oppdatert kunnskap i tjenestene trekkes også frem i statsbudsjettet. 

Det er forskjellige målgrupper for de ulike sentrene, men for de fleste sentrene er både tjenester og tjenesteutøvere på begge forvaltningsnivå, forebyggende virksomhet og beslutningstakere sentrale målgrupper. I tillegg kan befolkningen, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og tilgrensende sektorer være målgrupper. Målgruppene for det enkelte senter presiseres i tilskuddsbrevene. 

I 2022 ble det totalt utbetalt 606 mill. kr i tilskudd til kunnskaps- og kompetansesentrene innen fagfeltet psykisk helse, rus og vold som mottar øremerkede tilskuddsmidler over statsbudsjettet fagområder Psykisk helse, rus og vold og Folkehelse[22]. Endringen fra 2021 er en økning på fem prosent og skyldes blant annet tilleggsbevilgninger for å møte økt etterspørsel etter forskningsbasert kunnskap, kompetanseheving, veiledning og annen tjenestestøtte som følge av krigen og flyktningstrømmen fra Ukraina, og arbeid med videreutvikling og implementering av FACT/FACT Ung.

Utbetalt tilskudd til kunnskaps- og kompetansesentrene de siste fire årene
Figur 1-32 Utbetalt tilskudd til kunnskaps- og kompetansesentrene de siste fire årene

Figur 1-32 viser utbetalt tilskudd per tilskuddsordning for kunnskaps- og kompetansesentrene innen fagfeltene psykisk helse, rus og vold.  Figuren viser en økning for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Det er ikke en reell økning i driftsrammen. NKVTS fikk nedjustert sitt driftstilskudd fra 2019 til 2020 på grunn av endring i oppgaver som følge av eierskifte. I 2023 er deler av driftstilskuddet tilbake igjen, fordi en har sett at beløpet som ble flyttet var for høyt i forhold til oppgavejusteringen. RVTSene har hatt en økning som følge av nye prioriterte temaområder og behov for særlig innsats knyttet til samfunnsendringer og politiske prioriteringer. Enkelte av bevilgningene er ikke varige - slik som covid-19 relaterte midler og midler relatert til flyktninger fra Ukraina.

Kunnskaps- og kompetansesentrene er etablert over tid gjennom ulike tilskuddsordninger og sentrene samarbeider med relevante kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten og andre relevante kompetanse- og forskningsmiljøer. Sentrene har som en konsekvens av dette, som vist i figur 1-33, ulik organisatorisk tilknytning. Et eksempel på dette er de sju sentrene i tilskuddsordningen De regionale kompetansesentra rus (131 mill. kr) med eiere Blå Kors – Borgestadklinikken SA (KORUS SØR), Helse Bergen HF (KORUS Vest), Oslo kommune (KORUS Oslo), Rogaland A-senter AS (KORUS Stavanger), St. Olavs hospital HF (KORUS Midt), Sykehuset innlandet HF (KORUS Øst) og Universitetssykehuset i Norge-Norge HF (KORUS Nord). 

Utbetalt tilskudd per tilskuddsordning og fordelt per type mottaker (sektor)
Figur 1-33 Utbetalt tilskudd per tilskuddsordning og fordelt per type mottaker (sektor)

 

Fotnoter

[22] De regionale kompetansesentra rus (KORUS) mottar tilskuddsmidler over statsbudsjettets kapittel 714 Folkehelse for kompetansesentrenes forebyggende arbeid. 39,7 mill. kr i 2022.

Siste faglige endring: 28. august 2023