Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Tilskudd som virkemiddel i handlingsplaner

Tilskudd spiller ofte en viktig rolle i handlingsplaner for områder i samfunnet som trenger satsinger[23].

Figur 1-34 nedenfor viser hvor stor andel av tilskuddsbudsjettet som omfattes av ulike handlingsplaner. Denne rapporten viser til tilskuddsordninger i 2022 som er knyttet til to utvalgte handlingsplaner. Vi erfarer at enkelte ordninger inngår i både Kompetanseløft 2025 og Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024.

Utvalgte handlingsplaner og andel av tilskuddsbudsjett (Ikke medregnet tilskudd til Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester)
Figur 1-34 Utvalgte handlingsplaner og andel av tilskuddsbudsjett
(Ikke medregnet tilskudd til Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester)

5 av 54 tilskuddsordninger som er knyttet til Kompetanseløft 2025 er også tiltak under Allmennlegetjenesten 2020- 2024 (budsjett i parentes):

  • ALIs-kontor (40 mill. kr)
  • Allmennmedisinske forskningsenheter (17 mill. kr)
  • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (11 mill. kr)
  • Nasjonalt senter for distriktsmedisin (5 mill. kr)
  • Primærhelseteam (62 mill. kr)
Budsjett for handlingsplaner de siste fire årene
Figur 1-35 Budsjett for handlingsplaner de siste fire årene

Figur 1-35 viser at samlet budsjett for tilskuddsordninger for disse tre handlingsplanene har økt alle de fire siste årene. Særlig har budsjettet for Allmennlegetjenesten 2020-2024 økt kraftig i 2021 og igjen i 2022. Dette skyldes at det i 2021 ble tildelt tilskudd på totalt 130 mill. kr til ALIS-avtaler for fast ansatte fastleger og fastlegevikarer ansatt i kommunen utover et års varighet, og ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i næringsdrift utover ett års varighet. I 2022 ble disse to ordningene slått sammen til Nasjonal ALIS og veiledning samtidig som budsjettet økte med 112 mill. kr (budsjett på 242 mill. kr).

Kompetanseløft 2025

Kompetanseløft 2025 (K2025) er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Helsedirektoratet har siden etableringen av direktoratet i 2002 hatt ansvar for å iverksette handlingsplaner for å styrke personellsituasjonen og fagkompetansen i tjenestene. Tiltakene var i perioden 2007-2015 avgrenset til de kommunale omsorgstjenestene. Fra 2015 ble handlingsplanen utvidet til å omfatte hele de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og fra 2021 også den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Tabell 1‑10 Tilskudd som virkemiddel i Kompetanseløft 2025 fordelt på type tilskuddsordning

Kategori

Budsjett

Utbetalt

Antall ordninger

Delegert statsforvalter

556 300 000

501 646 138

3

Statlige pilot og forsøk

61 918 000

61 267 526

1

Øremerket

1 056 236 501

1 047 034 004

38

Åpen konkurranse

464 700 000

460 742 329

12

Total

2 139 154 501

2 070 689 997

54

Den gradvise utvidelsen av handlingsplanen innebærer at den i 2022 omfattet et stort antall tiltak på et bredt område, herunder 54 tilskuddsordninger med et samlet budsjett på 2 139 mill. kr.

Tilsvarende tidligere handlingsplaner har statsforvalteren en sentral rolle i iverksettingen av K2025. Tre tilskuddsordninger forvaltes av statsforvalteren med 556 mill. kr i budsjett. De to største ordningene er Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd (Omsorgstjeneste) budsjett på 353 mill. kr og Tilbud til voksne med langvarige og eller sammensatte tjenestebehov (Psykisk helse, rus og vold) budsjett på 192 mill. kr.

38 prosent av midlene under Kompetanseløft 2025 var til fagområdet Psykisk helse, rus og vold. 26 prosent var til Omsorgstjeneste, og 25 prosent var til Primærhelsetjeneste. 39 prosent av midlene er utbetalt til kommuner.

Allmennlegetjenesten 2020-2024

Handlingsplanen for allmennlegetjenesten inneholder en rekke tiltak som skal bidra til å skape en fremtidsrettet allmennlegetjeneste og en bærekraftig fastlegeordning med tjenester av høy kvalitet.

Det finnes seks tilskuddsordninger direkte knyttet til handlingsplanen og seks tilskuddsordninger knyttet opp mot arbeidet med allmennlegetjenesten.

Tabell 1‑11 Tilskudd som virkemiddel i Allmennlegetjenesten 2020-2024 fordelt på type tilskuddsordning

Kategori

Budsjett

Utbetalt

Antall ordninger

Refusjon

438 423 000

436 044 796

3

Statlige pilot og forsøk

67 418 000

66 767 520

2

Øremerket

80 928 000

84 921 637

5

Åpen konkurranse

63 740 000

65 848 731

2

Total

650 509 000

653 582 684

12

Allmennlegetjenesten 2020-2024 inneholder 12 tilskuddsordninger med et samlet budsjett på 651 mill. kr. De to største ordningene er Nasjonal ALIS og veiledning (primærhelsetjeneste) med budsjett på 242 mill. kr og kommuner som mottar lege i spesialisering del 1 (personell) med budsjett på 193 mill. kr. 70 prosent av midlene var til fagområdet Primærhelsetjeneste, og 30 prosent var til personell. Over 90 prosent av midlene er utbetalt til kommuner.

 

Fotnoter

[23] Tilskuddsordninger som tiltak i handlingsplanen er noen ganger spesielt omtalt i handlingsplanene. For enkelte ordninger ble tilknytningen kartlagt sammen med programleder. Vi erfarer at det kan variere i hvilken grad (direkte/indirekte) en tilskuddsordning er knyttet til en handlingsplan.

Siste faglige endring: 28. august 2023