Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Utbetalinger av tilskudd relatert til covid-19

I forbindelse med covid-19-pandemien er det utbetalt tilskudd fra 18 tilskuddsordninger. Budsjettet for tilskuddsordningene var 1 443 mill. kr hvor de fagområdene med størst tilskuddsbudsjett er primærhelsetjeneste, omsorgstjeneste, psykisk helse, rus og vold samt folkehelse.

Figur 33 Tilskuddsbudsjett fordelt per kapittel (fagområde)
Figur 33 Tilskuddsbudsjett fordelt per kapittel (fagområde)

Av tilskuddsordninger forvaltet direkte fra Helsedirektoratet er 687 mill. kr utbetalt over 12 tilskuddsordninger. Resten av ordningene er utbetalt fra statsforvalteren.

Av utbetalingene fra Helsedirektoratet er 79 prosent (544 mill. kr) utbetalt til kommunesektoren og 17 prosent (118 mill. kr) til organisasjoner og stiftelser. Noe tilskudd er også utbetalt til utlandet gjennom tilskuddsordningen WHO – utprøving av nødrespiratorer (22 mill. kr) og private bedrifter gjennom Spisevenner og Støtte og avlastning for pårørende (4 mill. kr).

Figur 34 Utbetalt tilskudd fra Helsedirektoratet (uten delegerte) fordelt per type mottaker
Figur 34 Utbetalt tilskudd fra Helsedirektoratet (uten delegerte) fordelt per type mottaker

Tilskudd til Besøksverter forvaltet gjennom Stiftelsen Dam ble utbetalt til frivillige og ideelle organisasjoner for å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien. Utbetalingene fremkommer her under tilskudd til organisasjoner og stiftelser.

Der helsedirektoratet utbetaler tilskudd fremkommer utbetalingen under utbetalt tilskudd i tabell 11. Øvrige tilskudd utbetales via statsforvalter.

Tabell 11 Tabellen viser tilskuddsordninger relatert til covid-19 pandemien med tilhørende budsjett for 2021.

Kategori

Tilskuddsordning

Budsjett

Utbetalt tilskudd

Delegert statsforvalter

Aktivitetstilbud og besøksverter (tiltakspakke for sårbare eldre)

132 000

 

Delegert statsforvalter

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)

74 000

 

Delegert statsforvalter

Eldre ut på middag

30 000

 

Delegert statsforvalter

Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

66 000

 

Delegert statsforvalter

Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

215 000

 

Delegert statsforvalter

Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer

115 000

 

Delegert Stiftelsen Dam

Besøksverter – Stiftelsen Dam (tiltakspakke for sårbare eldre)

49 500

49 500

Refusjon

Testing ved grenseoverganger

628 400

523 397

Refusjon

Testing
  og behandling i karantenehotell

17 000

6 324

Øremerket

Styrket ressursinnsats i arbeidet med TISK

5 000

5 000

Øremerket

WHO - Utprøving av nødrespiratorer

22 000

21 500

Åpen konkurranse

Aktivitets- og ferietilbud for aleneboende unge voksne og eldre og/eller personer med psykiske helseutfordringer

28 000

27 379

Åpen konkurranse

Aktivitetstilbud for barn og ungdom i tettbebygde og levekårsutsatte områder

10 000

3 255

Åpen konkurranse

Aktivitetstilbud for personer med demens

10 200

10 186

Åpen konkurranse

Lavterskeltilbud for ungdom og unge voksne med psykiske utfordringer og eller rusmiddelproblemer

1 000

847

Åpen konkurranse

Opplæring og implementeringsstøtte for å styrke den digitale kompetansen (tiltakspakke for sårbare eldre)

20 439

20 439

Åpen konkurranse

Spisevenner

13 500

13 412

Åpen konkurranse

Støtte og avlastning for pårørende

6 300

6 222

Total

 

1 443 339

687 461

Refusjonsordningene Testing ved grenseoverganger og Testing og behandling i karantenehotell utbetales til kommuner. Ordningene har som formål å dekke kommunenes kostnader til etablering og drift av teststasjoner ved relevante grenseoverganger og dekke kommunenes kostnader til testing og behandling i karantenehotell. Ordningene er en del av den nasjonale strategien for testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene. Formålet med sistnevnte tilskuddsordning er å dekke kommunenes kostnader til testing og behandling i karantenehotell.

Søkbare tilskuddsordninger med konkurranse om midler forvaltet av Helsedirektoratet er i hovedsak forbeholdt frivillige og ideelle organisasjoner, og skal bidra til aktivitet for sårbare grupper. For tilskuddsmidler tildelt etter konkurranse er 86 prosent tildelt organisasjoner og stiftelser, 11 prosent kommuner og IKS og 3 prosent private bedrifter[12]. Helsedirektoratet mottok et stort antall søknader på kort tid til tilskuddsordningene som ble opprettet i forbindelse med covid-19. Organisasjonene var svært klare for å sette i gang tiltak og aktiviteter for å bøte på konsekvensene av pandemien for sårbare grupper.

Av de 18 tilskuddsordningene er seks delegert til statsforvalteren og utbetalingene fra tilskuddsordningene fremkommer ikke i tabell 11.  Utbetaling til Stiftelsen Dam er hele bevilgningen i sin helhet som er forvaltet og utbetalt fra Stiftelsen Dam.

 

Fotnoter

[12] Inkludert tilskudd til Besøksverter forvaltet av Stiftelsen Dam.

Sist faglig oppdatert: 24. august 2022