Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Utbetalinger til kunnskaps- og kompetansesentrene innen psykisk helse, rus og vold

Mottakere av tilskudd til kunnskaps- og kompetansesentre innen psykisk helse, rus og vold er både kommuner, statlige virksomheter, organisasjoner og stiftelser og er derfor omtalt også i foregående underkapitler. I denne delen lager vi en samlet oversikt over de aktuelle tilskuddsordningene.

I 2021 ble det totalt utbetalt 577 mill. kr til kunnskaps- og kompetansesentrene innen fagfeltet psykisk helse, rus og vold som mottar øremerkede tilskuddsmidler over statsbudsjettet kapittel 765 (psykisk helse, rus og vold) og 714 (folkehelse). Endringen fra 2020 er en økning på 4,9 prosent og skyldes i stor grad tilleggsbevilgninger knyttet til kortvarige covid-19 relatert aktivitet eller andre engangsbevilgninger i 2021. 

Formålet med bevilgningene til nasjonale- og regionale kunnskaps- og kompetansesentre innen psykisk helse-, rus- og voldsområdet er å styrke kunnskapsgrunnlaget, sikre kunnskapsformidling og bidra til kompetanseheving i ulike deler av tjenesteapparatet. God og likeverdig tilgang på oppdatert kunnskap i tjenestene trekkes også frem i statsbudsjettet. 

Det er forskjellige målgrupper for de ulike sentrene, men for de fleste sentrene er både tjenester og tjenesteutøvere på begge forvaltningsnivå, forebyggende virksomhet og beslutningstakere sentrale målgrupper. I tillegg kan befolkningen, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, tilgrensende sektorer og forvaltningen være målgrupper. Målgruppene for det enkelte senter presiseres i tilskuddsbrevene. 

Figur 31 viser utbetalt tilskudd per tilskuddsordning for kunnskaps- og kompetansesentrene innen fagfeltet psykisk helse, rus og vold.  De regionale kompetansesentra rus (KORUS) mottar også tilskuddsmidler over statsbudsjettets kapittel 714 for kompetansesentrenes forebyggende arbeid. Tilskuddsordningene med mest utbetalt tilskudd er De regionale kompetansesentra rus (KORUS) med 23 prosent, Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykiske helse med 32 prosent og Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging med 25 prosent. 

Figur 31 Utbetalt tilskudd per tilskuddsordning i 2021
Figur 31 Utbetalt tilskudd per tilskuddsordning i 2021

Kunnskaps- og kompetansesentrene er etablert over tid gjennom ulike tilskuddsordninger og sentrene samarbeider med relevante kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten og andre relevante kompetanse- og forskningsmiljøer.

Sentrene har som vist samlet i figur 32 ulik organisatorisk tilknytning.  Et eksempel på dette er de sju sentrene i tilskuddsordningen De regionale kompetansesentra rus (130 mill. kr) med eiere Blå Kors – Borgestadklinikken SA (KORUS SØR), Helse Bergen HF (KORUS Vest), Oslo kommune (KORUS Oslo), Rogaland A-senter AS (KORUS Stavanger), St. Olavs hospital HF (KORUS Midt), Sykehuset innlandet HF (KORUS Øst) og Universitetssykehuset i Norge-Norge HF (KORUS Nord). 

Figur 32 Utbetalt tilskudd per type mottaker (eier av hvert enkelt senter) i 2021 for hele porteføljen
Figur 32 Utbetalt tilskudd per type mottaker (eier av hvert enkelt senter) i 2021 for hele porteføljen

 

Sist faglig oppdatert: 24. august 2022