Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Handlingsplaner

Nedenfor har vi for rapporten valgt å vise tilskuddsordninger i 2021 som støtter opp under to utvalgte handlingsplaner. Merk at enkelte ordninger inngår i både Kompetanseløft 2025 og Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024.

Kompetanseløft 2025

Kompetanseløft 2025 (K2025) er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Helsedirektoratet har siden etableringen av direktoratet i 2002 hatt ansvar for å iverksette handlingsplaner for å styrke personellsituasjonen og fagkompetansen i tjenestene. Tiltakene var i perioden 2007-2015 avgrenset til de kommunale omsorgstjenestene. Fra 2015 ble handlingsplanen utvidet til å omfatte hele de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og fra 2021 også den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Tabell 12 Tilskuddsordninger som er definert som tiltak i Handlingsplanen i 2021 fordelt per type ordning (i 1000)

Kategori

Budsjett

Utbetalt tilskudd

Antall ordninger

Delegert statsforvalter

614 840

                           -  

4

Refusjon

27 400

21 183

1

Statlig pilot og forsøk

54 767

54 626

1

Øremerket

1 020 866

1 005 951

40

Åpen konkurranse

520 278

512 422

12

Total

2 238 151

1 594 182

58

Den gradvise utvidelsen av handlingsplanen innebærer at den i 2021 omfattet et stort antall tiltak på et bredt område, herunder 58 tilskuddsordninger med et samlet budsjett på 2 238 mill. kr.

Som for tidligere handlingsplaner har statsforvalteren en sentral rolle i iverksettingen av K2025. Fire tilskuddsordninger forvaltes av statsforvalteren med 615 mill. kr i budsjett i 2021. De to største ordningene er Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd (omsorgstjeneste) og Tilbud til voksne med langvarige og eller sammensatte tjenestebehov (psykisk helse, rus og vold).

Figur 35 nedenfor viser kun tildelte tilskuddsmidler forvaltet av og utbetalt fra Helsedirektoratet fordelt på fagområder. Tilskuddsordninger forvaltet av Helsedirektoratet hadde et samlet budsjett på 1 623 mill. kr og utbetalt tilskudd var 1 594 mill. kr.

Figur 35 Tilskuddsmidler tildelt fra tilskuddsordninger som er definert som tiltak i Handlingsplanen i 2021 fordelt per fagområde
Figur 35 Tilskuddsmidler tildelt fra tilskuddsordninger som er definert som tiltak i Handlingsplanen i 2021 fordelt per fagområde

Figuren ovenfor viser at over 1/3 av tilskuddsmidlene ble tildelt på fagområdet primærhelsetjeneste, med styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten som den største enkeltsatsingen. Fagområdet psykisk helse, rus og vold står også for om lag en tredjedel av tildelingene. I hovedsak er dette tilskuddsmidler til kompetansesentre som bistår kommunene på fagområdet og på mer avgrensede områder som vold, traumatisk stress og selvmord. Den gjenstående tredjedelen fordeler seg på omsorgstjeneste, tannhelsetjenester og tre mindre fagområder. Tannhelsetjenester, som er nytt fagområde for K2025, omfatter tilskuddsordninger for utdanning samt kunnskaps- og tjenesteutvikling.

Figur 36 Tilskudd utbetalt direkte fra Helsedirektoratet fordelt per type mottaker i 2021
Figur 36 Tilskudd utbetalt direkte fra Helsedirektoratet fordelt per type mottaker i 2021

Ut fra innretningen på handlingsplanen er det naturlig at kommunene mottar den største andelen av tilskuddsmidlene med 41 prosent. Et stort antall aktører med ulik organisasjonsform bidrar til arbeidet med K2025, og mottar betydelige midler. Av aktørene som bidrar, mottar kompetansesentrene den største andelen av tilskuddsmidler i alle mottakerkategoriene i figur 36.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024

Handlingsplan for allmennlegetjenesten inneholder en rekke tiltak som skal bidra til å skape en fremtidsrettet allmennlegetjeneste og en bærekraftig fastlegeordning med tjenester av høy kvalitet.

Handlingsplanen omfatter ni tilskuddsordninger i ulike kategorier med et samlet budsjett i 2021 på 431 mill. kr og utbetalinger på 415 mill. kr.

De største tilskuddsordningene målt i utbetalt tilskudd er Kommuner som mottar lege i spesialisering del 1, ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i næringsdrift utover et års varighet og Primærhelseteam.

Tabell 13 Tilskuddsordninger omfattet av handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 (i 1000)

Kategori

Tilskuddsordning

Utbetalt tilskudd

Refusjon

Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning

21 183

Refusjon

Kommuner som mottar lege i spesialisering del 1 (LIS1)

160 306

Refusjon

Reise- og flytteutgifter for leger i del 1 av spesialistutdanningen og fysioterapeuter i turnus

1 530

Statlig pilot og forsøk

Pilotprosjekt på legevaktfeltet

9 438

Statlig pilot og forsøk

Primærhelseteam

54 626

Øremerket

ALIS-kontor

22 000

Øremerket

Allmennmedisinske forskningsenheter

16 500

Åpen konkurranse

ALIS-avtaler for fast ansatte fastleger og fastlegevikarer ansatt i kommunen utover et års varighet

41 740

Åpen konkurranse

ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i næringsdrift utover et års varighet

87 781

Total

 

415 104

Figuren nedenfor viser at tilskuddene fordeler seg omtrent likt mellom fagområdene personell og primærhelsetjeneste. Midlene på personellområdet går i all hovedsak til kommuner som mottar leger i første del av spesialistutdanningen (LIS1). På området primærhelsetjeneste tildeles midler for avtaleordningen for fastleger (ALIS-avtaler) og veiledning av leger i siste del av spesialistutdanningen (LIS3).

Figur 37 Tilskuddsmidler utbetalt fra tilhørende tilskuddsordninger fordelt på fagområde i 2021
Figur 37 Tilskuddsmidler utbetalt fra tilhørende tilskuddsordninger fordelt på fagområde i 2021

Utdanning av helsepersonell er en lovfestet oppgave for helseforetakene, mens kommunene ikke har en tilsvarende plikt. Kommunene er imidlertid en viktig utdanningsarena, og staten bidrar med tilskuddsmidler for å kompensere kommunene for merutgifter med tilrettelegging for spesialistutdanning. Figuren nedenfor viser at det er kommunene som i all hovedsak mottar tilskudd over handlingsplanen for allmennlegetjenesten. Noe tilskudd tildeles også til allmennmedisinske forskningsenheter organisert som universiteter og høyskoler eller statlig eide foretak. Mindre beløp går til private bedrifter og privatpersoner[13].

Figur 38 Utbetalt tilskudd til type mottaker i 2021 i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten
Figur 38 Utbetalt tilskudd til type mottaker i 2021 i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten

 

Fotnoter

[13] Tilskudd til Reise- og flytteutgifter for leger i del 1 av spesialistutdanningen og fysioterapeuter i turnus.

Sist faglig oppdatert: 24. august 2022