Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Tilskuddsforvaltning i Helsedirektoratet

Tilskuddsordningene forvaltet av Helsedirektoratet er svært ulike både når det gjelder krav til søknad, saksbehandling og rapportering. Helsedirektoratet tilstreber å fatte vedtak så tidlig som mulig i kalenderåret for å bidra til forutsigbarhet for tilskuddsmottakerne. For tilskuddsordninger med mange søknader som må behandles samlet, kan imidlertid saksbehandlingstiden bli opp mot tre-fire måneder.  

I 2021 mottok Helsedirektoratet 4 181 søknader. Største andelen av søknader mottas hovedsakelig i perioden januar til mai. En liten andel av søknadene for 2021 ble mottatt høsten 2020, så totalt 4 361 søknader har blitt behandlet i 2021.

Figur 4 Søknader for 2021 mottatt per måned i 2021
Figur 4 Søknader for 2021 mottatt per måned i 2021

Søknadsbehandlingen resulterte i 612 avslåtte vedtak og 31 avviste vedtak. Mer enn 55 prosent av vedtakene er innvilget og 30 prosent delvis innvilget. Tilskuddsporteføljen omfatter en betydelig andel øremerkede tilskuddsordninger og refusjonsordninger, og det er grunnen til den høye andelen full innvilgelse.

Figur 5 Vedtak i 2021
Figur 5 Vedtak i 2021

Figur 6 under viser tilsvarende oversikt over vedtak innenfor tilskuddsordninger hvor midler fordeles gjennom konkurranse. Det er flere årsaker til en høyere andel delvis innvilgelse for tilskuddsordninger med åpen konkurranse, blant annet budsjettbegrensninger.

Figur 6 Vedtak i 2021 for tilskuddsordninger med åpen konkurranse
Figur 6 Vedtak i 2021 for tilskuddsordninger med åpen konkurranse

Som vist i figur 7 utbetalte Helsedirektoratet 18 462 mill. kr i 2021. Utbetalt beløp har økt jevnt de siste årene med en større vekst fra 2020 til 2021. Grunnen til økningen i utbetaling er blant annet covid-19 relaterte tilskuddsordninger i 2021. Vi ser mesteparten av økningen på refusjonsordninger og statlig pilot og forsøk.

Figur 7 Utbetalt tilskudd fra Helsedirektoratet i perioden 2018 til 2021.
Figur 7 Utbetalt tilskudd fra Helsedirektoratet i perioden 2018 til 2021.

For å gi en bedre oversikt over tilskuddsporteføljen viser figur 8 utbetalingene uten refusjonsordningen Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.

Figur 8 Utbetalt tilskudd fra Helsedirektoratet i perioden 2018 til 2021. Ikke medregnet tilskudd til Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.
Figur 8 Utbetalt tilskudd fra Helsedirektoratet i perioden 2018 til 2021. Ikke medregnet tilskudd til Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.

I tildelingsbrevet for 2021 til Helsedirektoratet skriver Helse- og omsorgsdepartementet at det er ønskelig at tilskuddsmottakerne mottar tilskudd så tidlig som praktisk mulig i året. Dette er særlig aktuelt for tilskudd til private aktører med anstrengt likviditet. Samtidig skal tilskuddsmidler i henhold til statens økonomireglement utbetales i takt med mottakers forbruk av midler. Det tilsier bruk av flere utbetalingsterminer og utjevning av utbetalingene gjennom året, slik figur 9 indikerer.

Figur 9 Utbetalt tilskudd per måned i 2021 fra Helsedirektoratet. Ikke medregnet tilskudd til Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Figur 9 Utbetalt tilskudd per måned i 2021 fra Helsedirektoratet. Ikke medregnet tilskudd til Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Vedtak om tilskudd med informasjon om innvilget beløp, vist i figur 10, etterstreber vi å få tidlig ut på året, men terminutbetalingene fordeles normalt i tilskuddsåret.

Figur 10 Antall vedtak per måned i 2021. Ikke medregnet tilskudd til Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Figur 10 Antall vedtak per måned i 2021. Ikke medregnet tilskudd til Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Figur 11 viser tilskudd utbetalt til organisasjoner og stiftelser, som er mottakergruppen med størst behov for at utbetalingene starter tidlig i budsjettåret. Også for disse tilskuddsordningene fordeles tilskuddet over terminer, og mottakere får informasjon om terminutbetalinger i vedtaksbrevet. Figur 12 viser vedtak per måned til organisasjoner og stiftelser.

Figur 11 Utbetalt tilskudd per måned i 2021 til artskonto (type mottaker) organisasjoner og stiftelser
Figur 11 Utbetalt tilskudd per måned i 2021 til artskonto (type mottaker) organisasjoner og stiftelser
Figur 12 Antall vedtak per måned i 2021 til artskonto (type mottaker) organisasjoner og stiftelser
Figur 12 Antall vedtak per måned i 2021 til artskonto (type mottaker) organisasjoner og stiftelser

Utbetalt tilskudd på 8 393 mill. kr i 2021 fordeler seg på ulike typer tilskuddsordninger som vist i figur 13.  Kategorien med mest utbetalt er statlig pilot og forsøk med 35 prosent, øremerket 24 prosent, åpen konkurranse 20 prosent og refusjon 20 prosent.

Figur 13 Tilskudd utbetalt fordelt på kategori av tilskuddsordninger i 2021 Beløpene er uten tilskudd til Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og ordninger delegert til statsforvalter.
Figur 13 Tilskudd utbetalt fordelt på kategori av tilskuddsordninger i 2021 Beløpene er uten tilskudd til Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og ordninger delegert til statsforvalter.

Med et blikk på årene tilbake til 2018 ser vi omfanget av søknadsbeløp vi mottar for tilskuddsordninger forvaltet av Helsedirektoratet. Utbetalt beløp er lavere enn omsøkt beløp og skyldes blant annet søknader som ikke når opp i konkurranse med andre i tilskuddsordninger med stor konkurranse om midlene. Vi erfarer også at søkere søker om større beløp enn bevilgningen for året.

Figur 14 Søknadsbeløp og utbetalt tilskudd per år
Figur 14 Søknadsbeløp og utbetalt tilskudd per år

 

Sist faglig oppdatert: 24. august 2022