Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Delegert tilskuddsforvaltning

Av årets tilskuddsbudsjett på 21 461 mill. kr ble 1 848 mill. kr over 16 tilskuddsordninger forvaltet av statsforvalterne, fylkeskommunene, Stiftelsen Dam og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.  Intensjonen bak delegering av forvaltningen er å tildele tilskuddsmidler nærmest mulig mottakerne. Forvalter tar ansvar for søknadsbehandling og rapportering fra mottakerne, mens Helsedirektoratet har ansvar for utforming av regelverk for tilskuddsordningene.

Figur 3 Tilskuddsbudsjett fordelt på delegert tilskuddsforvalter i 2021
Figur 3 Tilskuddsbudsjett fordelt på delegert tilskuddsforvalter i 2021

Overføring av tilskuddsmidlene skjer gjennom fullmaktsbrev, og statistikk over bruken av tilskuddsmidlene er ikke omfattet i denne rapporten. Rapportering fra de aktuelle forvalterne legges per i dag ikke i Helsedirektoratets database på grunn av manglende funksjonalitet i systemene.

Tilskuddsordninger forvaltet av statsforvalter på våre vegne fremkommer derfor ikke som del av utbetalt tilskudd i tabeller og figurer i resten av rapporten.

Tabell 3 Tilskuddsordninger med tilhørende budsjett og kapittel med delegert forvaltning i 2021 (i 1000)

Tilskuddsordninger

Kapittel

Budsjett

Kommunalt rusarbeid - overgangsordning

765

           518 197

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

761

          351 700

Tilbud til voksne med langvarige og eller sammensatte tjenestebehov

765

         230 840

Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

765

         215 000

Aktivitetstilbud og besøksverter (tiltakspakke for sårbare eldre)

761

         132 000

Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer

765

         115 000

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)

761

          74 000

Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

762

           66 000

Besøksverter – Stiftelsen Dam (tiltakspakke for sårbare eldre)

761

           49 500

Eldre ut på middag

761

           30 000

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

762

           25 200

Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift

761

           20 700

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

761

           11 600

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

761

             5 000

Hjemsendelse av utenlandske borgere/hjemhenting av norske borgere

734

             2 950

Yngre pårørende til personer med demens

761

               400

Total

 

         1 848 087

Sist faglig oppdatert: 09. juni 2023