Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Tilskuddsbudsjett

Tilskuddsordningene har i 2021 et budsjett (inkludert de delegerte ordningene) på kr 21 461 mill. kr og fordeler seg på en rekke fagområder (kapitler i statsbudsjettet). I tillegg til tilskuddsmidler bevilget over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett forvalter Helsedirektoratet en ordning over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett.

Figur 1 Tilskuddsbudsjettet i 2021 fordelt på fagområder (prosentvis andel)
Figur 1 Tilskuddsbudsjettet i 2021 fordelt på fagområder (prosentvis andel)

Som vist i figur 1 og detaljert i tabell 2 fremkommer tilskuddsbudsjettet fordelt på fagområder. Ressurskrevende tjenester har én tilskuddsordning, Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, som er Helsedirektoratets største ordning. Her var budsjettet på 11 024 mill. kr og 51 prosent av direktoratets tilskuddsbudsjett.

Deretter kommer Omsorgstjeneste med budsjett på 4 977 mill. kr tilsvarende 23 prosent. Dette kapitlet er det største målt i antall tilskuddsordninger som også er økt med 16 fra 2020 til 2021 og utgjør 23 prosent av budsjettet. Psykisk helse, rus og vold er det neste i rekken med budsjett på 2 531 mill. kr, som er 12 prosent av totalt budsjett.

Tabell 2 Tilskuddsbudsjett fordelt per fagområde i 2021 (i 1000)

Kapittel

Fagområde

Budsjett

Antall tilskuddsordninger

575

Ressurskrevende tjeneste

11 023 904

1

761

Omsorgstjeneste

4 977 358

56

765

Psykisk helse, rus og vold

 2 531 202

38

762

Primærhelsetjeneste

1 755 291

31

714

Folkehelse

400 153

                                 28

770

Tannhelsetjenester

370 500

13

783

Personell

176 916

4

737

Historiske pensjonskostnader

81 006

1

781

Forsøk og utvikling mv.

69 700

12

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

26 189

3

703

Internasjonalt samarbeid

22 000

1

702

Beredskap

9 130

3

717

Legemiddeltiltak

6 000

1

733

Habilitering og rehabilitering

4 300

2

740

Helsedirektoratet / sentral helseforvaltning

4 000

1

769

Utredningsvirksomhet

3 600

2

Total

 

21 461 249

197*

* Antall tilskuddsordninger som har budsjett i 2021 er totalt 187 ordninger. Det er dog åtte tilskuddsordninger som får budsjett fra to-tre ulike kapitler, og disse ordningene har derfor oppført to eller tre ganger når de er kapittelsortert.  

Figur 2 viser utvikling i tilskuddsbudsjettet for Helsedirektoratet siste fire år. Økningen er jevn og skyldes økning i antall tiltak finansiert gjennom tilskudd. Den litt større økningen til 2021 skyldes covid-19 relaterte tilskuddsordninger videreført, styrket eller opprettet i 2021 samt økt budsjett for refusjonsordninger og spesielt statlig pilot og forsøk.[1]

Figur 2 Totalt tilskuddsbudsjett siste fire år
Figur 2 Totalt tilskuddsbudsjett siste fire år

 

Fotnoter

[1] Betydelig økning i budsjett for tilskuddsordningen Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene fra 2020 til 2021 (87 prosent økning).

Sist faglig oppdatert: 24. august 2022