Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Kandidatmåltall og fullførte jordmorutdanninger

Fra og med 2014 har Kunnskapsdepartementet fastsatt kandidatmåltall for helseutdanningene (og lærerutdanningene). Dette er utdanninger der det er særlig viktig at utdanningssektoren når målene for å møte behovet i samfunnet. Måltallene er et minstekrav til antall uteksaminerte kandidater fra den enkelte institusjonen1.

Figur 1 viser kandidatmåltallet og antallet som har fullført videreutdanninger og mastergrader i jordmorfag i perioden 2010 til 2020. Kandidatmåltallet for jordmorutdanningen var 134 kandidater fra 2015 til og med 2020. I 2021 økte målet fra 134 til 148 kandidater, som et resultatet av opprettelsen av jordmorstudier i Stavanger. Dette kommer ikke fram av figuren, som inkluderer t.o.m. 2020. Se figur 2 for informasjon om de ulike utdanningsinstitusjonenes måltall for jordmødre.

Figur 1 viser tydelig utviklingen der den toårige videreutdanningen har blitt erstattet av en toårig mastergrad. Variasjonen i antall fullførte videreutdanninger fra år til år henger til dels sammen med at det kun er opptak annet hvert år ved NTNU.

Enkelte jordmødre har fullført videreutdanning og deretter en masterpåbygning, og jordmødre som har fullført begge utdanningsprogrammene i perioden vil telles to ganger. En sammenligning av DBH-statistikken som benyttes her og en kartlegging gjennomført av Høgskulen på Vestlandet for perioden 2016 til 2019, indikerte at omfanget av dobbeltregistreringer var begrenset, med et unntak for det som i dag heter Universitetet i Sørøst-Norge, der mange bygget på videreutdanningen sin med en mastergrad i årene 2016 til 2018. Totalt har det blitt fullført 1 275 videreutdanninger eller mastergrader i perioden 2010 til 2020, av 1 208 unike personer. Av de 482 mastergradene som ble fullført i perioden, kan vi altså anta at ca. 67 allerede hadde gjennomført en videreutdanning i årene fra og med 2010. Noe av økningen i fullførte utdanninger de seneste årene kan forklares med dobbeltregistreringer.

Antallet som har fullført en videreutdanning eller mastergrad har kun vært høyere enn kandidatmåltallet i 2016 og 2018 (og like under i 2020). Gjennomsnittet for de siste fem årene er ca. 135 fullførte utdanninger, altså like over målet, men antallet inkluderer jordmødre med videreutdanning som har bygget på med en mastergrad.

Det foreligger ikke statistikk for fullførte videreutdanninger i ultralyd for jordmødre ved NTNU Trondheim (60 studiepoeng), men i 2019 og 2020 ble 23-24 jordmødre tatt på studiet, og for året 2022 tilbys 20 studieplasser (tall for videreutdanningen i ultralyd er ikke vist i figur eller tabell). Opptakstallene har økt fra mellom 9 og 16 i perioden 2011 til 2018. Etterspørselen etter ultralydkompetanse vil øke med implementering av tilbud om tidlig ultralyd2.

Antall fullførte videreutdanninger og mastergrader i jordmorfag, 2010-2020.
Figur 1. Antall fullførte videreutdanninger og mastergrader i jordmorfag, 2010-2020.

Kilde: Database for høyere utdanning (DBH) og Kunnskapsdepartementet (kandidatmåltall). Merk at ca. 67 jordmødre har fullført videreutdanning og deretter en masterpåbygning, og telles i begge kategorier.

Figur 2 viser antall fullførte jordmorutdanninger i 2019 og 2020, samt kandidatmåltall, fordelt på utdanningsinstitusjonene. NTNU ligger nær måltallet de årene de har kandidater som fullfører, men siden de kun har opptak annet hvert år, er det årlige snittet klart under måltallet. UiT ligger også under målet. De øvrige institusjonene har i stor grad innfridd målet i senere tid (igjen må vi nevne at noen som har fullført mastergrad har fullført videreutdanning tidligere). NTNU og UiT, som er oppført med videreutdanninger i figuren, har begge opprettet mastergrader i jordmorfag. En mer detaljert oversikt bakover i tid, finnes i tabell 3.

I tillegg til utdanningsinstitusjonene som kommer fram av figuren under, tilbyr Universitetet i Stavanger (UiS) mastergrad i jordmorfag fra høsten 2019. Statistikk for det første kullet, som fullførte i 2021, var ikke klart da dette notatet ble skrevet. Fra 2021 har Kunnskapsdepartementet satt kandidatmåltallet for jordmorfag ved UiS til 14 ferdige kandidater årlig. Dette måltallet har blitt videreført for 2022. I 2019 og 2020 ble henholdsvis 18 og 20 studenter tatt opp på studiet ved UiS, ifølge tall fra DBH. Jordmorforeningen påpekte i sitt innspill til direktoratet at antall studenter ved HVL i Bergen ble redusert da Stavanger etablerte utdanningen, og DBH-tall viser at HVL reduserte opptaket sitt fra 38 studenter i 2018 til 26 i 2019 (tilsynelatende økte opptaket ved HVL økte igjen i 2020, til 42 opptatte, ifølge DBH-tall, men økningen skyldes opptak av jordmødre som skal ta en påbyggsmastergrad, opplyser HVL). Til tross for opprettelsen av det nye studiet med 20 studieplasser i Stavanger, økte altså ikke den regionale og nasjonale utdanningskapasiteten tilsvarende, grunnet reduksjonen ved HVL. Med 20 studieplasser i Stavanger, vurderer RHF-et og foretakene i Helse Vest at antall studieplasser vil være i tråd med behovene dersom studieplassene ved HVL i Bergen settes til nivået fra før reduksjonen i 2019.  

Fullførte jordmorutdanninger i 2019 og 2020, fordelt på utdanningsinstitusjon.
Figur 2. Fullførte jordmorutdanninger i 2019 og 2020, fordelt på utdanningsinstitusjon.

Kilde: DBH. Bearbeidet av Helsedirektoratet. m = mastergrad, v = videreutdanning. UiS tilbyr mastergrad fra 2019.

Tabell 3. Fullførte videreutdanninger og mastergrader i jordmorfag, fordelt på utdanningssted.
 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Snitt 2019-20

Måltall 20201)

Måltall 20211)

Høgskulen på Vestlandet

Videreutdanning

27

31

31

34

25

35

31

29

-

-

-

-

     35

35

Mastergrad

-

-

  -

-

-

-

-

-

30

36

34

35

NTNU

Videreutdanning

25

1

25

-

22

-

24

3

20

-

21

10,5

25

25

OsloMet

Videreutdanning

26

42

37

29

35

35

3

-

-

-

-

-

34

34

Mastergrad

-

-

  -

-

-

-

35

34

56

38

36

37

Universitetet i Sørøst-Norge

Videreutdanning

-

21

  -

15

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

Mastergrad

-

-

  -

3

14

-

39

34

45

19

29

24

UiT - Norges arktiske universitet

Videreutdanning

10

16

13

19

17

13

17

13

15

18

13

15,5

20

20

UiS

Mastergrad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Alle institusjoner

 

Videreutdanning

88

111

106

97

99

83

75

45

35

18

34

26

 

 

Mastergrad

-

-

0

3

14

0

74

68

131

93

99

96

 

 

Totalt

88

111

106

100

113

83

149

113

166

111

133

122

 

 

Kandidatmåltall1

 

-

-

-

-

131

134

134

134

134

134

134

134

134

148

Kilde: DBH. Inkluderer NUS-kodene 761105 (jordmorutdanning, toårig) og 761107 (master, jordmorfag, toårig). Også NTNU og UiT tilbyr nå masterstudier. 1) Kunnskapsdepartementet. "Orientering om statsbudsjettet 2021 for universiteter og høgskoler".

 

1 Det er pågående diskusjoner om hvorvidt kandidatmåltall er et treffsikkert verktøy til å påvirke utdanningskapasitet og sikre at det utdannes tilstrekkelig antall helsepersonell til å møte behovene i helse- og omsorgstjenestene. Dette ble diskutert nærmere i Helsedirektoratets innspill om utdanningskapasitet, levert til Helse- og omsorgsdepartementet oktober 2020. I Kunnskapsdepartementets styringsmelding, som ble lagt fram våren 2021, annonserte regjeringen at den vil gå gjennom dagens bruk av kandidatmåltall og vurdere alternative virkemidler.

2 For nærmere diskusjon om endrede ressursbehov som følge av tidlig ultralyd og NIPT, se Helsedirektoratet (2020). Forslag til organisering og innføring av tilbud om NIPT og ultralydundersøkelser i første trimester.

Siste faglige endring: 01. juni 2022