Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning, innhold og sammendrag

I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 ble det varslet at Regjeringen vil etablere et nasjonalt system for å følge med på tilgang på og behov for sykepleiere i den samlede helse- og omsorgstjenesten, herunder også jordmødre. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å etablere systemet.

Helsedirektoratet mener at det er naturlig å se dette arbeidet i sammenheng med pågående arbeid i direktoratet, særlig direktoratets årlige innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om dimensjonering av utdanningskapasitet. Monitoreringssystemet vil styrke kunnskapsgrunnlaget for dette innspillsarbeidet. 

Dette analysenotatet er en del av arbeidet med å følge med på tilgangen på og behovet for jordmødre. Som en del av det nye monitoreringssystemet har direktoratet valgt ut noen sentrale indikatorer og fokusområder å følge med på, og notatet oppsummerer tilgjengelig statistikk på disse områdene. 

Direktoratet har ikke kapasitet til å gjøre analyser knyttet til enkeltforetak, enkeltkommuner eller lignende, men oppmuntrer til at disse gjør egne, mer detaljerte analyser av situasjonen, basert på blant annet de utvalgte indikatorene og fokusområdene. Der hvor statistikken er tilgjengelig fra SSBs statistikkbank, opplyser vi om de aktuelle tabellene. Helsedirektoratet vil etter hvert også tilgjengeliggjøre statistikk gjennom datavisualiseringsverktøyet Power BI og eventuelt i statistikkpakker.

Dette arbeidet har gitt direktoratet en god oversikt over hvilke data og kilder som er tilgjengelig som kan belyse tilgangen på og behovet for jordmødre. Tilgangen på data er stort sett tilfredsstillende, selv om det vil være en fordel med mer systematisk kartlegging av behov for jordmødre, herunder rekrutteringsutfordringer, og dermed også balansen mellom tilgang og behov. 
 

1.1. Innhold og utvalgte indikatorer/fokusområder

1.2. Sammendrag av sentrale funn

Siste faglige endring: 22. november 2021