Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innhold og utvalgte indikatorer/fokusområder

I dette notatet oppsummeres tilgjengelig statistikk og annen informasjon som kan benyttes til å belyse tilgang på og behov for jordmødre. Første del oppsummerer statistikk om tilgangen på nyutdannede jordmødre, andre del oppsummerer statistikk om jordmødre i helsetjenestene og tredje del oppsummerer statistikk og innspill knyttet til behov for jordmødre. Vi tar utgangspunkt i indikatorene og områdene for monitoreringssystemet, som er oppsummert i tabell 1 på neste side.

I tillegg omtaler vi funn fra Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene (4.4) og rapporten om endringer i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem (4.7). Direktoratet har også fått innspill fra Jordmorforbundet NSF og Den norske jordmorforening, og disse innspillene, samt medlemsundersøkelser fra begge organisasjoner, omtales i kapittel 4.8.

Tabell 1. Oversikt over indikatorer og fokusområder i monitoreringen av tilgang på og behov for jordmødre.

Utdanning og tilgang på nye jordmødre

Kilde

2.1-2.2 Studietilbud og fullførte studier (oppnådde kvalifikasjoner)

DBH

2.3 Søkere og søknader på jordmorstudier

DBH

2.4 Nye autorisasjoner

HPR

Jordmødre  i helsetjenestene

 

Sysselsatte og årsverksutvikling (inkl. relativt til fødselstall)
3.1 Spesialisthelsetjenesten

3.2 Kommunene
3.3 Utenfor helse- og sosialtjenestene

SSB

3.4 Heltidsandel

SSB (K2025). RHF/Riksrevisjonen1

3.4 Stillingsprosent

SSB (K2025). RHF/Riksrevisjonen1

3.5 Turnover (andel)

SSB (K2025). RHF/Riksrevisjonen1

3.6. Aldersfordeling – andel over 55 (snarlig avgang)

SSB

3.7 Sykefravær

SSB/RHF/KS

Behov for jordmødre: Etterspørsel og rekruttering

 

4.1 Utlyste stillinger som jordmor

NAV

4.2 Estimert mangel på jordmødre

NAV

4.3 RHFenes vurderinger

Skriftlige innspill fra RHF

4.5 Statsforvalternes vurdering

Statsforvalternes rapporteringer

3.3 Sysselsettingsgrad/arbeidsledighet for jordmødre

SSB

N/A Kommunenes rekrutteringsutfordringer

Ikke tilgjengelig for jordmødre2

4.6 Framskrevet tilbud, etterspørsel og underdekning

Helsemod (SSB)

Indikatorer / fokusområder som er særskilte for jordmødre

3.2.5 Kommuner med tilsatt jordmor, samarbeid og kjøp

SSB (KOSTRA)

3.2.7 - 3.2.8 Svangerskapskontroller og hjemmebesøk

SSB (KOSTRA)

4.6 Fødselstall og framskrevet fødselstall

SSB

1 Helsedirektoratet har per i dag ikke oppdaterte data om jordmødrene stillingsstørrelse og turnover i spesialisthelse-tjenesten. Dette må etterspørres fra de regionale helseforetakene.

2 I Kommunesektorens arbeidsgivermonitor spørres det om rekrutteringsutfordringer knyttet til en rekke helseyrker, men ikke jordmødre. Helsedirektoratet vil undersøke med KS om det vil være mulig å inkludere jordmødre i neste undersøkelse, i 2023.

Siste faglige endring: 22. november 2021