Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.4Jordmødre i Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene

I november 2019 publiserte Riksrevisjonen en undersøkelse av bemanningsutfordringer i helse-foretakene8. Vi vil her kort oppsummere de viktigste funnene som berører bemanningsutfordringer for jordmødre. Vi benytter også funn fra undersøkelsen til å belyse stillingsstørrelse (kapittel 3.4), turnover (kapittel 3.5), aldersfordeling (kapittel 3.6) og sykefravær (kapittel 3.7).

  • Utfordringer med å få besatt ledige stillinger siste tre måneder: Mer enn én av fire ledere for jordmødre oppga at de hadde forsøkt å rekruttere medarbeidere uten å lykkes i løpet av de siste tre månedene.
  • Utfordringer med å rekruttere (utenom utdanningsstillinger): Omkring hver fjerde leder for jordmødre i undersøkelsen svarte at det var vanskelig å rekruttere nye medarbeidere til enheten.
  • Enheter med ubesatte stillinger: Det var ubesatte stillinger ved ca. én av tre enheter der det jobbet jordmødre. Hver åttende enhet manglet én jordmor per 10 jordmødre i enheten. Riksrevisjonen poengterer at kliniske enheter av en viss størrelse ofte kan ha ubesatte stillinger uten at det nødvendigvis er et uttrykk for bemanningsutfordringer, men undersøkelsen viste at ledere ved enheter med ubesatte stillinger langt oftere hadde mislyktes med å rekruttere nye medarbeidere i løpet av de siste tre månedene, og oftere ga uttrykk for at det var vanskelig å rekruttere nye medarbeidere, enn ledere ved enheter uten ledige stillinger.
  • Bruk av sykepleiere uten videreutdanning: Riksrevisjonens undersøkelse viste også at mange enheter benyttet personell uten videreutdanning i stillinger for spesialsykepleiere, særlig intensivsykepleiere, men at dette var mindre utbredt blant enheter med jordmødre, der det gjaldt ca. én av åtte enheter.

Undersøkelsen gir nyttig informasjon om situasjonsbildet i 2019, men ettersom Riksrevisjonen har innhentet disse dataene gjennom en spørreundersøkelse, vil vi ikke ha tilgang til oppdaterte data som kan benyttes til å følge situasjonen over tid, med mindre tilsvarende spørreundersøkelse gjentas. Det vil derfor være ønskelig å samarbeide med RHF-ene om å få på plass nødvendig statistikk på dette området, for eksempel statistikk for rekrutteringsutfordringer med hjelp av registerdata.

 

8 Riksrevisjonen (2019). Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene. Del av Dokument 3:2 (2019-2020).

Siste faglige endring: 01. juni 2022