Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.6Framskrevet tilbud og etterspørsel etter jordmødre (Helsemod)

SSB framskriver tilbud av og etterspørsel etter jordmødre og andre helseyrker ved hjelp av sin framskrivningsmodell Helsemod. Vi vil her gi en kort oppsummering av de aktuelle resultatene fra de seneste framskrivingene for jordmødre fra 2019. For mer informasjon om forutsetningene bak framskrivningene, se SSBs rapporter10.

Framskrivninger viser at tilgangen på nyutdannede jordmødre de første årene vil være omtrent på nivå med antallet som går av med pensjon, men at antall jordmorårsverk etter hvert vil begynne å avta svakt etter hvert som større kull nærmer seg pensjonsalderen. Antall årsverk vil derfor synke svakt fram til 2035, gitt SSBs forutsetninger. SSB har også beregnet tilbudet dersom tilgangen på nye jordmødre øker på linje med befolkningsframskrivningenes mellomalternativ (lilla, stiplet linje).

Etterspørselen etter jordmødre er forutsatt å følge fødselstallet. SSB påpekte i Helsemod-rapporten at fødselstallene er ventet å øke noe, til tross for at fruktbarhet og innvandring, som blant annet omfatter kvinner i fruktbar alder, er nedjustert i de seneste befolkningsframskrivingene. Med noe standardvekst når det gjelder bruken av jordmødre både ved sykehusene og i kommunene, øker etterspørselen til 3 100 årsverk i 2035 i referansebanen. Dette er noe sterkere enn den anslåtte utviklingen i tilbudet, slik at SSB anslår en underdekning på omkring 700 årsverk.

Merk at forventet fruktbarhet er ytterligere nedjustert i SSBs befolkningsframskrivninger fra 2020. Dette utdypes på neste side.

Helsemod. Framskrevet tilbud og etterspørsel for jordmødre fram til 2035.
Figur 24. Helsemod. Framskrevet tilbud og etterspørsel for jordmødre fram til 2035.

Kilde: SSB. Hjemås m.fl. (2019). Årsverk på y-aksen.

Framskrevet fødselstall påvirker framskrevet behov for jordmødre

Framskrivingene av etterspørsel etter jordmødre i Helsemod 2019, som omtales foran, tok utgangspunkt i SSBs befolkningsframskrivinger fra 2018. SSB presenterte i juni 2020 nye befolkningsframskrivninger11 der forventet fruktbarhet (barn per kvinne) ble nedjustert noe. Antall fødsler fram mot 2035 vil dermed trolig øke mindre enn det som ble lagt til grunn i 2018. SSB skriver at de registrerte tallene for fødsler i 2018 og 2019 var nærmere lavalternativet i 2018-framskrivningene enn hovedalternativet. Antall fødsler falt også i 2020, men fødselstallene har vært høyere i første halvår 2021 enn i 2020, ifølge SSB (tabell 01222).  

Nye Helsemod-framskrivninger ligger noe fram i tid, men de nedjusterte framskrevne fødselstallene vil påvirke framskrevet etterspørsel etter jordmødre i kommende framskrivninger. Samtidig er en sentral årsak til fallende fruktbarhetstall at mange kvinner utsetter barnefødsel, noe som kan gi en mer kompleks fødselspopulasjon. Dette omtales nærmere i kapittel 4.7.

I 2020 var det ifølge SSB i overkant av 52 000 fødsler i Norge. SSB framskriver at dette vil øke til drøyt
60 000 i 2035 i SSBs hovedalternativ (middels fruktbarhet, levealder og innvandring). Figur 25 viser at de tre alternativene for fruktbarhet gir svært ulike fødselstall, og dermed også ulike behov for jordmødre.

Fødsler 2015 til 2020 og framskrevet fødselstall 2021 til 2035.
Figur 25. Fødsler 2015 til 2020 og framskrevet fødselstall 2021 til 2035.

Kilde: SSB. Tabell 12884 (Framskrevet befolkningsendringer) og tabell 05532 (Fødsler).

 

10 Hjemås G, Zhiyang J, Kornstad T og Stølen, N.M. (2019). Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035. Rapporter 2019/11, Statistisk sentralbyrå.
Hjemås, G, Holmøy, E og Haugstveit, F (2019): Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse og omsorg mot 2060. Rapporter 2019/12, Statistisk sentralbyrå.

11 For mer informasjon om befolkningsframskrivningene, se SSB (2020). Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020. Modeller, forutsetninger og resultater. Rapporter 2020/24.

Siste faglige endring: 22. november 2021