Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.7Endringer i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning

En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet publiserte i mars 2020 rapporten Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem12, på oppdrag fra Helse- og omsorgs-departementet. Rapporten viste at det har vært en nedgang i antall fødsler i perioden 2008-2018, men at kompleksiteten i fødepopulasjonen hadde økt i samme periode. Dette indikerer et økt behov for kompetanse, ressurser og bemanning ved fødeinstitusjonene, især kvinneklinikkene, skriver arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen viser til at det er rapportert om utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig antall jordmødre og leger til fødeinstitusjonene flere steder, og at det i tillegg er utfordringer med organiseringen og tilstrekkelig kvalifisert helsepersonell til følgetjenesten.

Arbeidsgruppen anbefaler at det utarbeides nasjonale normtall for bemanning ved fødeinstitusjonene som ivaretar krav til kvalitet og kompetanse i fødselsomsorgen (jf. Helsedirektoratets anbefalinger om bemanningsnorm ved nyfødtintensivavdelinger i retningslinjen Nyfødtintensivavdelinger - kompetanse og kvalitet). Arbeidsgruppen anbefaler også økt jordmorkompetanse i kommunene, og at det bør vurderes å opprette kombinasjonsstillinger for kommune/sykehus for jordmødre.

Arbeidsgruppen anbefaler videre at sykehusene bør planlegge for at det er kvalifisert personell tilgjengelig for den behandling den gravide trenger, og at bemanning bør tilpasses antall pasienter i avdelingen i henhold til definert ansvarsområde, og i tråd med kvalitets- og kompetansekrav definert i Nasjonale kvalitetskrav til fødeinstitusjoner.

I justert oppdragsdokument for 2020 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å følge opp kompetanse- og ressursbehov dokumentert i rapporten "Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem" i utvikling av fødeinstitusjonene.

 

12 Helsedirektoratet (2020). Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem. Rapport oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet mars 2020. IS-2895.

Siste faglige endring: 22. november 2021