Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.5. Utdanningsvirksomheters ansvar for utdanningsløpet til den enkelte tannlege

Den integrerte samarbeidsmodell krever tettere samarbeid, mer kommunikasjon og fortløpende oppfølging av samarbeidet mellom utdanningsvirksomhetene (Rapport IS-2758).

Utdanningsvirksomheten skal legge til rette for at den enkelte tannlege i spesialisering skal kunne oppnå læringsmålene og gjennomføre utdanningsløpet som beskrevet i forskriften. Bestemmelsen fastsetter hvilke plikter godkjente utdanningsvirksomheter har ovenfor den enkelte tannlege i spesialisering, og må ses i lys av utdanningsvirksomhetens generelle ansvar om å legge til rette for læringsaktiviteter slik at tannlegene i spesialisering kan oppnå læringsmålene innen normert tid.

Det generelle sørge-for-ansvaret for utdanningsvirksomhetene konkretiseres her i en liste som ikke er uttømmende.

Utdanningsvirksomhetene skal blant annet:

 1. Sørge for at det utarbeides en individuell utdanningsplan med et utdanningsløp i samråd med tannlegen og at planen revideres ved behov.
 2. Legge til rette for at utdanningen kan foregå etter den individuelle planen.
 3. Legge til rette for at tannlegen får nødvendig veiledning.
 4. Oppnevne individuelle veiledere
  1. hovedveileder
  2. veileder(e) til klinisk praksis 
  3. veileder for spesialistoppgaven
 5. Utstede bekreftelse på gjennomført og godkjent klinisk praksis.
 6. Vurdere og dokumentere oppnådde læringsmål.

Bokstav a og b om individuelle utdanningsplaner
Virksomheten skal sørge for at det utarbeides en individuell utdanningsplan for den enkelte tannlege. Planen skal være helhetlig og angi når og på hvilken læringsarena de enkelte læringsmålene skal gjennomføres. Planen skal vise hvordan tannlegen skal kunne oppnå læringsmålene i den aktuelle spesialiteten innen en tidshorisont som står i forhold til kravene for spesialiteten.

Planen skal utarbeides i samråd med tannlegen før spesialistutdanningen starter.

Planen skal revideres ved behov, f.eks. om kandidaten innvilges permisjon. Det er utdanningsvirksomhetens ansvar å ta initiativ til å endre planen når endringer skjer i læringsmål eller i tilbudene hos de samarbeidende utdanningsvirksomhetene. Virksomheten skal legge til rette for at utdanningen kan skje etter den individuelle planen.

Bokstav c og d om veiledning
Utdanningsvirksomheten skal legge til rette for at den enkelte tannlege får nødvendig veiledning. Det er bare få av de foreslåtte læringsmål som omhandler supervisjon, men der det er beskrevet må utdanningsvirksomhetene legge til rette for det. 

Kliniske veiledere (spesialister, stipendiater, tannleger i spesialiseringer og dobbeltkompetente) bør ha pedagogisk kompetanse i klinisk veiledning.

Veiledning forstås som refleksjon, råd, oppfølging av faglig progresjon under spesialiseringen og bidrag i vurderingen av tannleger i spesialisering. Veiledningen innebærer planlagte og regelmessige samtaler mellom tannlege i spesialisering og hovedveileder/veileder. Til regelmessig avsatt tid skal veilederen gi råd, følge opp faglig progresjon under spesialiseringen, delta i vurderingssamtaler og veilederkollegium.

Det er også veiledning i gruppe (kasusdiskusjoner) for hver spesialitet og interdisiplinært og veiledning i skriftlig presentasjon og diskusjon av kasus som inngår i vurderingsmappen. 

Hovedveileder skal være ansatt i en godkjent utdanningsvirksomhet, og får ansvar for å opprette og lede et veilederkollegium. Krav til veiledere er beskrevet i kap. 4.7.

Hovedveileder har fortsatt ansvar for veiledning når tannlege i spesialisering tjenestegjør i andre virksomheter.

Supervisjon forstås som å følge med på, overvåke og bistå tannleger i spesialisering i konkrete arbeidssituasjoner i den daglige virksomheten. Supervisjonens form må være tilpasset læringsmål og læringsaktiviteter. For læringsmål med supervisjon, innebærer det at veileder er til stede sammen med tannlegen som er i spesialisering. Dette gjelder for eksempel for noen praktiske kliniske prosedyrer.

Supervisjonen må tilpasses behovet og det skal gå frem av virksomhetens plan for den enkelte spesialitet at virksomhetens spesialister skal trekkes aktivt inn i supervisjon av tannleger i spesialisering. Når det utøves supervisjon, kan ikke supervisøren ha egne pasienter parallelt med dette.

Bokstav e om bekreftelse på godkjent og gjennomført klinisk praksis

Virksomheten skal utstede en bekreftelse på godkjent og gjennomført klinisk praksis slik læringsmålene og læringsaktivitetene beskriver. Bekreftelsen er nødvendig for at tannlegen i søknaden om spesialistgodkjenning skal kunne dokumentere at utdanningstiden oppfyller kravene til klinisk praksis i samsvar med godkjent studieplan.

Bokstav f om vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Utdanningsvirksomheten skal sørge for at tannlegen får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd. Oppnådde læringsmål skal dokumenteres så snart som mulig. I vurderingen skal det innhentes anbefalinger fra veilederen og minst en som har deltatt i supervisjon.

Andre virksomheters ansvar for utdanningsløpet til den enkelte tannlege

Tilsvarende ansvar og krav må stilles til andre virksomheter som har avtale med godkjent utdanningsvirksomhet om klinisk praksis.

For en tannlege som gjennomfører praktisk tjeneste på offentlig eller privat spesialistklinikk som en del av utdanningen, skal spesialistklinikken:

 1. Legge til rette for læringsaktiviteter slik at tannlegen kan oppnå læringsmålene knyttet til denne delen av utdanningen.
 2. Sørge for at tannlegen får nødvendig veiledning og ev. supervisjon.
 3. Sørge for at det oppnevnes en individuell veileder for den enkelte tannlege som godkjennes av utdanningsvirksomheten.
 4. Sørge for at den enkelte tannlege får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd.
 5. Sørge for at oppnådde læringsmål dokumenteres.
 6. Utstede bekreftelse på gjennomført klinisk praksis.

Veiledere i annen virksomhet bør delta på samlinger/kurs/seminarer med andre veiledere. Veilederen skal være godkjent spesialist i den spesialiteten utdanningen gjelder.

I tillegg må utdanningsvirksomheten som inngår avtale med annen virksomhet og som ifølge punkt c) skal godkjenne veilederen, forsikre seg om at veilederen har tilstrekkelig kompetanse i de læringsmålene som skal oppnås ved virksomheten og som veilederen har ansvar for å vurdere og godkjenne.  

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022