Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1. Definisjon av utdanningsvirksomheter

Rapport I2-2758 slår fast at spesialistutdanning av tannleger skal gis ved godkjente utdanningsvirksomheter. Godkjenningen skal baseres på en vurdering av utdanningsvirksomhetens studieplan og hvorvidt utdanningsvirksomheten kan sørge for at kandidatene får oppfylt læringsmålene for fagområdet.

En godkjent utdanningsvirksomhet er i denne sammenheng en virksomhet som er godkjent av Helsedirektoratet for å kunne tilby hele eller deler av utdanningen i en eller flere godkjente odontologiske spesialiteter. Det kan være et universitet med odontologisk lærested eller et regionalt odontologisk kompetansesenter.

Universitetene med odontologisk lærested godkjennes for bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og kan godkjennes for spesialistutdanning av Helsedirektoratet. Gitt godkjenningen av NOKUT, må Helsedirektoratets krav tilpasses dette.

Tannhelsetjenestens regionalt odontologisk kompetansesentre kan godkjennes som utdanningsvirksomheter for tannleger i spesialisering av Helsedirektoratet slik det er beskrevet i dette kapittelet.

Andre virksomheter
Godkjente utdanningsvirksomheter kan delegere deler av den kliniske praksisen til andre virksomheter. Det gjøres i en skriftlig avtale der kravene til andre virksomheter er beskrevet. Andre virksomheter kan være:

  • Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO-senteret)
  • regionale odontologiske kompetansesentre som ikke oppfyller kriteriene for å bli godkjent som utdanningsvirksomhet
  • offentlig spesialisttannklinikk
  • privat spesialisttannklinikk
  • regionalt helseforetak
  • utdanningsvirksomheter i utlandet

Samarbeid med miljøer utenfor Norge er ifølge fagmiljøene uvurderlig. Noen eksempler på dette:

  • Ved universitetene i Bergen og Oslo har oralkirurgene samarbeid og tjeneste i ulike land i Europa, Afrika og USA. Dette har vært kompetansehevende i kirurgi, og vurdert som nyttig ene og alene fordi man eksponeres for andre typer kasus og for å øke eksponeringen av antall skader etc. Det har alltid vært et uskrevet krav at utenlandskontakten har professorkompetanse. 
  • Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), har klinisk samarbeid med universitetet i Madrid, og også forskningssamarbeid og annet samarbeid med flere universiteter og anerkjente forskningsmiljøer.

Ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN) har tannleger i spesialisering deltatt på ulike teoretiske kurs i Sverige. Noen kurs har inkludert klinikk/oppgaver koblet til egne pasientkasus, men ingen kurs har inkludert klinisk praksis utenlands.

Det bør komme klart frem av ny forskrift hvilket ansvar de ulike utdanningsvirksomhetene har, spesielt der flere virksomheter deltar i utdanningen.

4.1.1 Regionale helseforetaks ansvar i utdanningen av tannlegespesialister

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-5 pålegger helseinstitusjoner å delta i undervisning og opplæring av helsepersonell, herunder blant annet tannlegespesialister. Bestemmelsen skal sikre utdanning av personell tilknyttet profesjoner som er avhengig av å få deler av sin opplæring ved institusjoner i spesialisthelsetjenesten. For tannleger er dette aktuelt for utdanning av spesialister i oral kirurgi og oral medisin. 

Regjeringens oppdragsdokument 2011 beskriver RHF-ene sitt ansvar for dette (22):

Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med utdanningsinstitusjonene (Universitetene i Bergen og Oslo) sørge for et tilstrekkelig antall stillinger for tannleger under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin. Det bør spesielt vurderes om det kan opprettes stilling(er) ved Sørlandet sykehus HF og Oslo Universitetssykehus HF.

Helse Vest RHF skal i samarbeid med utdanningsinstitusjonane (Universiteta i Bergen og Oslo) sørgje for tilstrekkeleg mange stillingar for tannlegar under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin.

Helse Midt-Norge RHF skal i samarbeid med utdanningsinstitusjonene (Universitetene i Bergen og Oslo) sørge for et tilstrekkelig antall stillinger for tannleger under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin. Det bør spesielt vurderes om det kan opprettes stilling(er) i Helse Sunnmøre HF.

Helse Nord RHF skal i samarbeid med utdanningsinstitusjonene (Universitetene i Bergen og Oslo) sørge for et tilstrekkelig antall stillinger for tannleger under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin. Det bør spesielt vurderes om det kan opprettes stilling(er) ved Nordlandssykehuset HF.

Det foreligger ulike avtaler og praksis om samarbeid mellom universitetene og RHF-ene for tannleger i spesialisering i oral kirurgi og oral medisin, og er beskrevet i Rapport IS-2764 Organisering og gjennomføring av spesialistutdanning.

Kandidater ved Universitet i Bergen er i klinikk hele uken og får 100 prosent lønn av Institutt for klinisk odontologi (IKO), med unntak av 12 måneders sykehustjeneste som lønnes av Helse Vest RHF.

Kandidater ved Universitet i Oslo er delvis lønnet med instruktørmidler, men den 12 måneder lange sykehustjenesten ved Helse Sør-Øst RHF er ulønnet. Unntaksvis legges det til rette for privat praksis ved siden av studiet, begrunnet i behov for inntekt.

Helsedirektoratet mener at RHF-enes ansvaret for å sørge for et tilstrekkelig antall lønnede stillinger for tannleger un0der spesialisering i oral kirurgi og oral medisin, bør komme frem av ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for tannleger. Det samme gjelder ansvaret for å tilrettelegge for hospitering/supervisjon for andre tannleger i spesialisering, i tråd med anbefalte læringsaktiviteter.

Stortingets vedtak i form av årlige statsbudsjett innebærer at helseforetakene så langt ikke bevilges ekstra midler til stillinger for tannleger under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin (1). Helsedirektoratet mener det er et forhold som bør vurderes i arbeidet med ny forskrift.

Helsedirektoratet mener utdanningsvirksomhetene bør inngå samarbeidsavtale med RHF-ene om spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin. Avtalen bør omfatte virksomhetenes roller og ansvar for læringsmål og læringsaktiviteter, veiledere, varighet av utdanningsstillingen for klinisk praksis og varighet av medisinsk sideutdanning med hospitering på ulike avdelinger, finansieringsansvar og på hvilken måte antall kandidater skal meldes inn.

Sist faglig oppdatert: 31. mai 2022