Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Økonomiske levekår

Inntektsulikhetene i Norge har vært forholdsvis stabile de siste årene, og i internasjonal sammenheng er de relativt små. Innenlands er det imidlertid stor regionale forskjeller mellom fylkene; Sogn og Fjordane og Nordland har minst inntektsforskjeller, mens Akershus og særlig Oslo har klart størst. Nederst på inntektsskalaen har andelen med vedvarende lavinntekt økt de siste årene, og lavinntektspopulasjonen har over tid blitt vesentlig yngre. En vesentlig og stadig økende andel i gruppen barn med vedvarende lavinntekt er enten innvandrere eller barn av innvandrere.

Husholdningenes samlede formue er svært skjevt fordelt i Norge: den mest formuende tiendedelen av husholdningene disponerer over halvparten av den samlede formuen i landet, mens den minst formuende halvparten av husholdningene disponerer så å si ingenting. Andelen av husholdninger med mye gjeld (mer enn tre ganger inntekten) har økt betraktelig det siste tiåret.

1.1. Sammenhenger mellom økonomi og helse

1.2. Inntektsfordeling

1.3. Lavinntekt (fattigdom)

1.4. Økonomisk trygghet

1.5. Formue og gjeld

Siste faglige endring: 20. oktober 2021