Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.4Økonomisk trygghet

Så langt har vi i hovedsak sett på «objektive» indikatorer på inntektsfordeling og lavinntekt – det vil si tall hentet fra inntektsregistre. Vel så viktig kan det være å følge utviklingen i opplevd fattigdom; følelsen av å ha dårlig råd. Dette krever en helt annen type data hentet fra spørreskjemaundersøkelser. Vi ser her på én slik indikator:

  • Andel som syns det er vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes

Indikatoren er hentet fra SSB-publikasjonen Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper, som igjen bygger på data fra levekårsundersøkelsene (Levekårsundersøkelsen EU-SILC). For mange gruppers vedkommende, varierer denne indikatoren mye fra år til år, og det er vanskelig å peke på noen klare utviklingstrender over tid. Dette skyldes til dels at gruppene vi her har valgt å se på, er små. Figuren kan derfor gi inntrykk av at endringene fra år til år er større enn de faktisk er. Figuren sier likevel noe om ulikheter mellom noen utvalgte, sårbare grupper. 

Andel som bor i en husholdning som har vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes. 16 år og over. Prosent. Kilde: SSB, Levekårsundersøkelsen
Figur 1-8. Andel som bor i en husholdning som har vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes. 16 år og over. Prosent. Kilde: SSB, Levekårsundersøkelsen

Siste faglige endring: 20. oktober 2021