Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2Inntektsfordeling

1.2.1 Inntektsulikhet i Norge

Det er flere måter å måle inntektsulikheter på. Gini-koeffisienten er kanskje den mest brukte. Den summerer inntektsforskjeller gjennom hele inntektshierarkiet, men sier ikke så mye om hvor i inntektshierarkiet ulikhetene befinner seg. For å følge utviklingen i inntektsfordelingen i befolkningen bruker vi her Gini-koeffisienten som hovedindikator, men supplerer med to indikatorer som forteller litt mer om hvor i inntektsfordelingen eventuelle forskjeller oppstår:

  • Hovedindikator:
    • Gini-koeffisienten
  • Supplerende indikatorer:
    • S80/S20
    • P90/P10

Ingen av disse er intuitivt lett forståelige, men de er godt etablert i inntektsstatistikken og er videreført fra forrige utgave av Folkehelsepolitisk rapport.

Gini-koeffisienten viser inntektsforskjeller summert for hele befolkningen på en skala fra 0 (likhet) til 1 (ulikhet). Den responderer på alle endringer i inntektsforskjeller, uansett hvor i hierarkiet de finner sted. Figur 1-1 viser utviklingen i den norske Gini-koeffisienten siden 1986, inklusive (blå linje) og eksklusive (rød linje) aksjeutbytte.

Utviklingen i inntektsulikhet målt ved Gini-koeffisienten. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), studenter ekskludert. 1986-2019. Kilde: SSB, Inntektsstatistikk for husholdninger
Figur 1-1. Utviklingen i inntektsulikhet målt ved Gini-koeffisienten. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), studenter ekskludert. 1986-2019. Kilde: SSB, Inntektsstatistikk for husholdninger

Totalt i perioden viser utviklingen en økende ulikhet, men perioden er preget av svingninger. Ulikheten økte jevnt fra 1986 og fram til om lag 2000. Deretter skjedde en stor økning i ulikheten mellom 2001 og 2005, før ulikheten falt betydelig i 2006.Denne utviklingen skyldes i stor grad  endringer i reglene for skatt på aksjeutbytte. I 2006 ble det innført skatt på mottatt utbytte, noe som førte til at mange tok ut store skattefrie utbytter i årene før. Siden nesten alt utbytte mottas av husholdningene i toppen av fordelingen, førte dette til økt ulikhet. Etter innføring av skatt på utbytte falt ulikheten fram til 2009. Etter dette har ulikheten på nytt økt fram til 2015 og siden flatet ut. 

Om inntektsbegrepet

I henhold til offisiell inntektsstatistikk benytter vi inntekt etter skatt som inntektsmål. Dette begrepet omfatter de fleste kontante inntekter husholdningene mottar (summen av alle yrkesinntekter, kapitalinntekter og diverse stønader, fratrukket skatt).
Det er husholdningen som blir ansett som den beste enhet til å belyse økonomiske levekår, det vil si alle personer som en antar inngår i et økonomisk felleskap. For å kunne sammenlikne husholdninger av ulik størrelse og sammensetning, må husholdningsinntektene ”korrigeres” ved hjelp av såkalte forbruksvekter. Det finnes flere slike vekter, og det er ikke enighet om hvilke vekter som best egner seg til å foreta slike korreksjoner av husholdningsinntektene. Her benytter vi samme forbruksvekter (ekvivalensskala) som det EU nå opererer med, og som i dag er de som brukes mest i Europa. 

I et levekårsperspektiv er det individet som er den beste telle-enhet, ikke husholdningen. Den korrigerte husholdningsinntekten blir derfor tillagt hver enkelt person i samme husholdning, det vil si at alle personer i samme husholdning vil ha samme inntekt etter skatt per forbruksenhet.

Studentpopulasjonen er her utelatt fra indikatorene som angår inntektsfordeling og lavinntektsandeler. For indikatorene på inntektsulikhet (Gini-koeffisienten, S80/S20 og P90/P10) spiller ikke dette noen vesentlig rolle for resultatet, mens bildet endres noe for indikatorene for lavinntektsandeler når studentene utelates. Det er imidlertid gode grunner til ikke å inkludere studenter i lavinntektsgruppen, blant andre den at studielån her ikke regnes som inntekt.

S80/S20 viser forholdet mellom samlet inntekt for de 20 prosent rikeste og de 20 prosent fattigste i befolkningen. Hvis S80/S20 for eksempel er 2, betyr det at den rikeste femtedelen av befolkningen samlet sett tjener dobbelt så mye som den fattigste femtedelen. Dersom alle tjente like mye, ville S80/S20 være 1.

En fordel med denne indikatoren er at den er mindre teknisk og mer intuitivt forståelig enn Gini-koeffisienten. Men i likhet med denne, påvirkes den sterkt av ekstremobservasjoner i topp og bunn av hierarkiet. Derimot påvirkes den overhodet ikke av endringer i de tre midterste femtedelene av inntektshierarkiet (i motsetning til Gini-koeffisienten, som gjenspeiler hele fordelingen). Som det går fram av Figur 1-4 viser P80/P20 en nokså lik utvikling som Gini-koeffisienten slik utviklingen i inntektsfordeling har vært i Norge de senere årene.
        
P90/P10 er forholdstallet mellom inntekten til den personen i fordelingen som har høyere inntekt enn 90 prosent av alle (P90) og inntekten til den personen som har lavere inntekt enn 90 prosent av alle andre (P10). Hvis man tenker seg at alle personinntekter i landet sorteres etter størrelse, er P90 den inntekten som ligger nøyaktig på 90-prosentslinjen, mens P10 er den inntekten som ligger nøyaktig på 10-prosentslinjen. P90/P10 ekskluderer alle andre inntekter enn disse to, og er derfor blind for ekstreme observasjoner (i motsetning til både Gini og S80/S20). Selv om dette ulikhetsmålet gjennomgående viser en mer stabil utvikling enn de ulikhetsmålene som baserer seg på gjennomsnittsinntektene i ulike deler av fordelingen, så viser også dette målet at ulikheten har økt – særlig de siste årene. Mens forholdstallet mellom P90/P10 var på 2,5 på slutten av 1980-talet, økte det til 2,7 på midten av 1990-tallet. Etter 2010 har ulikheten på nytt økt og lå i 2015 på 2,8.

Utviklingen i inntektsulikhet målt ved S80/S20 og P90/P10. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), studenter ekskludert. 1986-2019. Kilde: SSB, Inntektsstatistikk for husholdninger
Figur 1-2. Utviklingen i inntektsulikhet målt ved S80/S20 og P90/P10. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), studenter ekskludert. 1986-2019. Kilde: SSB, Inntektsstatistikk for husholdninger

1.2.2 Regionale forskjeller

Det er store regionale forskjeller i inntektsulikheten, uansett hvilken av de tre indikatorene for ulikhet vi ser på. Oslo har klart større forskjeller enn de øvrige fylkene (før regionsreformen), deretter følger Akershus og Rogaland på de neste plassene. Figur 1-3 viser fylkesforskjeller for Gini-koeffisienten.

Inntektsulikhet målt ved Gini-koeffisienten. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), studenter ekskludert. Fylker. 2019. Kilde: SSB, Inntektsstatistikk for husholdninger
Figur 1-3. Inntektsulikhet målt ved Gini-koeffisienten. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), studenter ekskludert. Fylker. 2019. Kilde: SSB, Inntektsstatistikk for husholdninger

1.2.3 Internasjonale forskjeller

Det foregår en betydelig omfordeling av økonomiske ressurser i et velferdssamfunn – både direkte gjennom skatte- og avgiftspolitikken, og indirekte gjennom offentlig finansiering av fellesgoder som infrastruktur, helse, omsorg og utdanning. Fordelingen av markedsinntekter (inntekt før skatt og overføringer) har i de fleste land de senere årene blitt stadig mer ulik, men det er store forskjeller mellom landene når det gjelder skatte- og avgiftssystemenes omfordelingseffekter. Sammenliknet med andre OECD-land, ligger den norske omfordelingspolitikken omtrent midt på treet, mens ulikhetene i markedsinntekter er mindre her enn i mange OECD-land. Til sammen gjør dette at Norges Gini-koeffisient er forholdsvis lav i OECD sammenheng – men flere land har passert oss de siste årene. Figur 1-4 viser Gini-koeffisienter for 2018 i en del OECD-land før og etter skatter og overføringer.

Gini-koeffisienter i ulike OECD-land 2018 før og etter skatter og overføringer. Kilde: OECD Income Distribution Database
Figur 1-4. Gini-koeffisienter i ulike OECD-land 2018 før og etter skatter og overføringer. Kilde: OECD Income Distribution Database

Siste faglige endring: 20. oktober 2021