Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rapporterte aktiviteter 2023

Innføring av prosedyren cDCD

Organdonasjonslege og -sykepleier fra Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon (2023) har sammen med transplantasjonskoordinator ved helseforetaket dannet en "fortropp" som har gitt faglig og praktisk bistand ved alle cDCD-forløp i landet. Fortroppen sørger for at behandlingspersonell og pårørende får informasjon om prosedyren, tilrettelegger for pårørendes avskjed, samt bidrar til logistikk og samarbeid med transplantasjonskoordinator og TX-teamet.

Donorsykehus rapporterer om faglunsj om prosedyren cDCD, internundervisning og diskusjon om prosedyrene DBD og cDCD samt gjennomgang av lovverk.

Fagdager, minnemarkering og etterlattsamtaler 

Donorsykehusene rapporterer gjennomgående om deltakelse på nasjonal fagdag for donoransvarlige leger og -sykepleiere i regi av Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD). De har også deltatt på NORODs utdanningsprogram I og/eller II. Programmet er utviklet etter modell fra European Donor Hospital Education Program - EDHEP (Helsetilsynet, 2019).

Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon (2023) har arrangert to fagdager om organdonasjon og transplantasjon i samarbeid med NOROD (trinn I), med om lag 130 deltakere fra donorsykehus i Norge.

Flere donorsykehus rapporterer om interne fagdager der donoransvarlig lege underviser i akuttmottak, intensivavdeling og anestesiavdeling. Donorsykehus rapporterer også om regionale fagdager i regi av høgskoler/universitet og NOROD.

Ifølge Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon (2023) tilbyr helseforetaket et e-læringskurs om organdonasjon. 

Oslo universitetssykehus HF har arrangert én dags minnemarkering for pårørende til organdonorer fra alle donorsykehus for om lag 100 deltakere. Ifølge helseforetakets hjemmeside er formålet å hedre organdonorene og deres pårørende.

En del donorsykehus rapporterer at de har deltatt på nasjonal minnemarkering.

Ifølge Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon (2023) tilbyr intensivavdelingene (10) pårørende å komme tilbake til sykehuset etter to til tre måneder for en etterlattsamtale med lege og sykepleier som var involvert i forløpet. Ifølge helseforetakets hjemmeside er formålet å sørge for at pårørende får svar på spørsmål om behandlingsforløpet, som for eksempel hvilke organer som er donert. Forholdet til mottakerne er derimot anonymisert. Det overrekkes samtidig et takkebrev på vegne av de transplanterte pasientene, som er signert av direktøren ved Oslo universitetssykehus HF (op.cit.).

Enkelte donorsykehus rapporterer om gjennomførte etterlattsamtaler og takkebrev som er formidlet fra Oslo universitetssykehus HF.

Ett donorsykehus rapporterer om hospitering for donorgruppa (tre sykepleiere) ved Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon og Avdeling for transplantasjonsmedisin.

Donorsykehusene rapporterer om omfattende internundervisning om organdonasjon ved ulike avdelinger.

Registre og system for identifisering av mulige donorer

I 2007 ble Norsk Intensivregister (NIR) etablert for å dokumentere potensialet for organdonasjoner i norske intensivavdelinger (Helse- og omsorgsdepartementet, 2008).

Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon (2023) har hatt et eget kvalitetsregister for donorvirksomheten siden 2007. Alle dødsfall i 10 intensivavdelinger og to akuttmottak blir gjennomgått for å undersøke om muligheten for donasjon er ivaretatt. I 2022 ble det utarbeidet et nytt kvalitetsregister kalt "Medinsight." Registeringen gjøres ukentlig av donoransvarlig sykepleier/-lege. Registreringen er basert på journalgjennomgang og dialog med behandlingspersonalet (op.cit.).

Flere donorsykehus rapporterer om etablering av system for identifisering av mulige donorer. Enkelte donorsykehus rapporterer at donoransvarlig lege underviser anestesileger og intensivleger om samtale med pårørende.

Siste faglige endring: 27. juni 2024