Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Nasjonal modell «Samhandlingsforløp»

"Samhandlingsforløpene" er utviklet i Helse Fonna.

Målet med Samhandlingsforløpene er at barn og unge med psykiske helseplager skal få rett hjelp fra rett tjeneste og at tiltakene fra de ulike tjenestene henger sammen og oppleves som et helhetlig tilbud for barn, unge og foreldre.

Samhandlingsforløpene er en beskrivelse av ansvar-, rolle- og oppgavefordeling mellom ulike kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten ved de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. For noen tilstander kan funksjonsfordelingen variere lokalt, mens beskrivelser av tilstander gjelder mer generelt.

Forløpene fungerer som et kart over de ulike tjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten, og gir en oversikt over hvilke tjenester som kan og bør bidra når barn og unge viser tegn eller symptomer på ulike psykiske helseplager.

Slike kart kan hjelpe barn og unge og foreldre til å se hvor de er i forløpet og hva de ulike tjenestene kan bidra med. For tjenestene vil en synliggjøring av roller og ansvar, både i kommune og spesialisthelsetjeneste, bidra til å sikre at alle barn og unge med psykiske helseplager får rett hjelp på rett sted. For barn og unge med behov for spesialisthelsetjenester vil avklarte roller og ansvar bidra til mer koordinerte henvisninger av bedre kvalitet, som igjen vil medføre at færre henvisninger får avslag i spesialisthelsetjenesten. Pakkeforløpene for psykisk helsevern er integrert i beskrivelsene av de ulike tjenestenes ansvar, roller og oppgaver.

Samhandlingsforløpene er et eksempel på samarbeid på systemnivå, som ikke er direkte knyttet til det enkelte barn eller ungdom. I samhandlingsforløpene samarbeider spesialisthelsetjenesten og kommuner om å beskrive ansvar og roller for de ulike delene av tjenesteapparatet. Beskrivelsen er en tydeliggjøring for barn, unge og foreldre, men også andre tjenester, om hvem som kan og bør bidra når et barn eller ungdom trenger hjelp.

Eierskap til en tydeligere oppgave- og ansvarsbeskrivelse kan bidra til bedre samhandling ved mer avklarte forventninger mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Samhandlingsforløpene er utviklet på en systematisk måte og bygger på en metodikk som sikrer god forankring og eierskap for involverte tjenester. Det at tjenestene selv har beskrevet sin rolle og ansvar gir samhandlingsforløpene legitimitet. Samhandlingsforløpene eies og videreutvikles i fellesskap mellom kommuner og foretak som slutter seg til dette som verktøy. Ansvaret for forvaltning av faglig innhold vil kunne knyttes til helsefelleskapene i regionene.

Se vedlegg og https://helse-fonna.no/barn-og-unges-helseteneste for mer informasjon.

Siste faglige endring: 22. april 2021