Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Utfordringsbildet

Mange barn og unge med psykiske problemer/lidelser opplever å ikke få den hjelpen de trenger når de trenger den. Det er stor variasjon i andel barn og unge som mottar hjelp i spesialisthelsetjenesten, det varierer hvilken hjelp de får, det varierer hvor mange som avvises av spesialisthelsetjenesten og det er store forskjeller i de kommunale tjenestetilbudene. Bedre prosesser rundt henvisninger kan bidra til mer likeverdige helsetjenester til denne gruppen, bl.a. gjennom å redusere andel henvisninger som resulterer i avslag. Andel avslag innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) lå på i overkant av 20 prosent i 2018 og 1. og 2. tertial 20191.

Manglende kjennskap til hverandres tjenestetilbud innad i og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten er i dag en utfordring. Dette medfører at ikke alle relevante hjelpetilbud blir vurdert og benyttet og at en ev. henvisning ikke inneholder relevante opplysninger. Rett hjelp til rett tid forutsetter at de ulike tjenestene kjenner til hverandres tilbud. Manglende relevante opplysninger i henvisningen kan igjen medføre at henvisningen blir avslått i BUP.

Målet med denne rapporten er å sikre barn og unge rett hjelp til rett tid på rett sted. En felles problemforståelse er viktig for at vurderinger og anbefalinger skal oppleves nyttige.

Problembeskrivelsen over samsvarer i stor grad med Helse Sør-Øst sitt BUP-prosjekt og deres oppsummering av utfordringer i PHBU:

Hovedutfordringer fra BUP-prosjektet

  • Tynne henvisninger og manglende kjennskap til pakkeforløp/krav/prioriteringsveileder
  • Manglende kommunikasjon og samarbeid mellom kommune/bydel og BUP
  • Manglende oversikt og koordinering av tjenester i kommune/bydel

 

1Andel avslag beregnes for henvisninger registrert med rett til helsehjelp kode5 Pasienten har ikke behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten som en andel av summen av nyhenviste og avviste i perioden. I mangel av rapportert fagområde på avviste henvisninger, benyttes henvisninger med avdelingskode innen PHBU.

Siste faglige endring: 22. april 2021