Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.3Eksisterende samarbeidsmodeller

Mange av samarbeidsmodellene som i dag benyttes mellom helseforetak og kommuner ivaretar flere av prinsippene Helsedirektoratet vurderer som sentrale for å nå målet om rett hjelp til rett tid på rett sted. Noen modeller kan benyttes for alle pasienter alle steder, andre krever spesielle forhold.

Helsedirektoratet anbefaler at det vurderes hvordan eksisterende modeller kan tilpasses slik at de ivaretar prinsippene over.

Under følger eksempler på noen modeller (se vedlegg for mer utfyllende opplysninger). Modellene ivaretar flere av prinsippene over, men med fokus på ulike faser av forløpet og ulik måte å løse det på.

Familiemøte – før henvisning

Barnets og familiens utfordringer drøftes mellom kommunale tjenester før BUP ev. inviteres til et møte med familien. Familien eller tjenesten beskriver problemstillingen. Sammen drøftes ulike tiltak og hvem som har ansvaret. Hvis det vurderes at BUP skal ha en rolle, fungerer familiemøtet som inntaksmøte og barnet får rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Henvisning ettersendes samme dag og barnet får ingen ventetid.

Familiemøte blir oppstart av utredning og/eller behandling i BUP, jf. pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge.

Inntak ute (Nic Waals institutt, NWI) – etter henvisning er sendt

Henvisninger vurderes av spesialisthelsetjenesten. Ved tvil om barnet skal innvilges rett til helsehjelp, drøftes henvisningen i et felles ukentlig inntaksmøte med kommunens/bydelens etater. Forut for inntaksmøtet, kontakter NWI pasienten og foreldre for å gi informasjon og innhente samtykke til drøfting. Dersom inntaksmøtet konkluderer med at barnet skal få et tilbud i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, informerer NWI pasienten/foreldrene om konklusjonen, og det innhentes samtykke til at den aktuelle kommunale tjenesten kan kontakte pasient/foreldre for å følge opp videre behandling.

Alle vurdert (BUP Nordhordland) – etter henvisning er sendt

Henvisninger vurderes av spesialisthelsetjenesten. Ved tvil om barnet skal innvilges rett til helsehjelp, gjennomføres det en vurderingssamtale med alle barn/foreldre innen vurderingsfristen. Dette oppleves svært ressurskrevende. Etter en vurderingssamtale med barn og foreldre, gis det tilbakemelding på rettighetsvurderingen. Ved avslag på henvisning, drøftes andre aktuelle tilbud og BUP kan bistå med kontakt og etter samtykke sendes oppsummering til henviser, fastlege og ev. andre som skal følge opp barnet og foreldre.

CAPA (BUPA Tromsø) – etter henvisning er sendt

Choice And Partnership Approach (CAPA) er en modell for organisering og drift av helsetjenester. Ved CAPA-drift avslås kun feilsendte henvisninger. De andre inviteres til en samtale for å få avklart barnets og foreldrenes mål og behov. Rettighetsvurderingen gjøres innen vurderingsfristen og avklaringssamtaler gjøres etter rettighetsvurdering. Tilbudet avsluttes dersom det likevel ikke er aktuelt for barnet og foreldrene. BUP gir informasjon om aktuelle tilbud i kommunen og bistår med dette dersom barnet og foreldrene ikke ønsker et tilbud i BUP nå.

Siste faglige endring: 22. april 2021