Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Generelt om juridiske vurderinger

For å nå målene om riktig helsehjelp til rett tid og gode og avklarte henvisninger til BUP , anbefaler Helsedirektoratet at det utarbeides lokale modeller for samhandling, som ivaretar noen grunnleggende prinsipper.

I arbeidet med å utarbeide lokale samarbeidsmodeller, må helseforetakene og kommunene selv sørge for å lage modeller som overholder de krav som følger av lover og forskrifter.

Det er ikke foretatt utfyllende juridiske vurderinger av eksempelmodellene som er gitt i denne rapporten. Det er i noen tilfeller foretatt vurderinger av de juridiske aspektene ved modellene av jurister ved helseforetakene, blant annet har juristene ved Oslo universitetssykehus (OUS) foretatt vurderinger av modellen Inntak Ute, som gjennomføres ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale sykehus.

I det følgende vil vi likevel peke ut enkelte juridiske problemstillinger som vi anser som særlig viktig å belyse i denne sammenheng.

9.1. Taushetsplikt og hjemmelsgrunnlag for deling av opplysninger

9.2. Særlig om anonyme drøftelser

9.3. Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Siste faglige endring: 22. april 2021