Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10Generelt om finansieringsordninger

I spesialisthelsetjenesten er ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF) lagt til rette for samhandlingsaktiviteter omkring pasienter. Det kan dreie seg om samarbeidsmøter, oppfølgingssamtaler, videokonsultasjoner med videre. Det er også lagt til rette for bruk av digitale tjenester som nettbasert behandling (e-meistring). ISF bygger på innrapporterte data til Norsk pasientregister (NPR).

Det følger av ISF-regelverket at samkonsultasjoner med relevante aktører innen kommunehelsetjenesten kan telle med i beregningsgrunnlaget, uavhengig av om pasienten er formelt henvist eller ei. Det legges da til grunn at kontakten kan rapporteres til NPR som øvrige kontakter.

Generelle veiledningsaktiviteter mot kommuner som ikke retter seg mot personer (og som heller ikke rapporteres til NPR) er ikke omfattet av ISF, men forutsettes dekket av øvrige midler (basisbevilgningen). ISF oppdateres årlig innenfor gjeldende rammer etter innspill fra regionale helseforetak og fagmiljøer i helseforetakene.

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) er en mindre finansieringsordning innen spesialisthelsetjenesten som baserer fordeling av midler på oppnådde kvalitetsmål, representert ved et utvalg kvalitetsindikatorer for det meste innen somatikk, men også noen indikatorer innen psykisk helsevern.

I kommunehelsetjenesten er helsetjenestene som hovedregel finansiert gjennom rammen til kommunen og er i begrenset grad omfattet av aktivitetsbasert finansiering. I den grad fastlegene eller fysioterapeutene er involvert i tjenestetilbudet, vil konsultasjoner gi grunnlag for aktuelle takster. Det er også etablert en takst for dialog mellom fastlegene og legene i spesialisthelsetjenesten.

Videre er det også en del særskilte tilskuddsordninger kommunene kan søke om innenfor helseområdet. Finansieringsordningene skal sammen med øvrige virkemidler bidra til å understøtte pasientbehandlingen.

Siste faglige endring: 22. april 2021