Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 11Hvordan kan enighet om kommunalt tilbud til barnet/familien registreres i NPR når henvisning er registrert?

Alle henvisninger som mottas og registreres i spesialisthelsetjenesten skal rapporteres til NPR. Henvisninger som mottas i spesialisthelsetjenesten skal registreres med rettighetsvurdering og fristsetting, som følger av pasient- og brukerrettighetsloven. Det skal være registrert når spesialisthelsetjenesten har vurdert om barnet/ungdommen har, eller ikke har, rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og hvilken frist de har fått for oppstart av helsehjelpen. Henvisningene inkluderes i statistikken etter at de er vurdert.

Pasienter som vurderes å ikke ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten etter vurdering i hht. Pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 annet ledd rapporteres til NPR med "Pasienten har ikke behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten". Det anbefales å beholde dagens rapportering av vurdering etter pasient- og brukerrettighetsloven. Det ivaretar sammenliknbarhet i statistikken over tid og mellom enheter, og for ulike tjenesteområder.

For å få mer informasjon om samhandling med kommunen for pasienter som vurderes å ikke ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan det rapporteres en egen kode som en tilleggsinformasjon. Systemene i sykehusene må evt. tilpasses slik at pasientene rapporteres med at de er vurdert til ikke å ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, men at de er ivaretatt i et kommunalt tilbud.

Dette innebærer at avviste i BUP rapporteres til NPR og telles på samme måte som før. En egen tilleggsinformasjon av kode for årsak til avvisning gir imidlertid en mulighet til å skille ut de som får avslag i BUP, men blir ivaretatt gjennom et kommunalt tilbud.

En innføring av differensierte avslag forutsetter en entydig forståelse av hvilke pasienter og hvilke avslag som omfattes.

Helsedirektoratet anbefaler at følgende forutsetninger må være tilstede for å benytte en registrering om enighet om et kommunalt tilbud ved avslag i spesialisthelsetjenesten;

  • Barnet/ungdommen og foreldre og henviser har drøftet henvisningen med spesialisthelsetjenesten
  • spesialisthelsetjenesten har innhentet samtykke til å kontakte aktuell(e) kommunal(e) tjeneste(r)
  • aktuell(e) kommunal(e) tjeneste(r) er kontaktet og har vurdert at de kan gi barnet/ungdommen og foreldrene et tilbud
  • barnet/ungdommen og foreldre er godt orientert om hva det kommunale tilbudet innebærer og opplever at dette ivaretar deres behov
  • barnet/ungdommen og foreldre gir et informert samtykke til at henvisningen avslås i spesialisthelsetjenesten, med begrunnelse om enighet om kommunalt tilbud

Siste faglige endring: 22. april 2021