Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Rapporterende enheter

Som en ser av tabell 17 er det svært store forskjeller i hvor komplette ulike foretakene rapporterer FMDS. Mange helseforetak består av flere sykehus, og kvalitet og kompletthet kan variere mellom sykehusene innenfor samme helseforetak.

Tabell 17: Antall og andel skader ved rapporterende enheter. 2022

Helseregion

Helseforetak

Antall skader
Aktivitetsdata

Antall skader
FMDS

Andel skader
% FMDS

 Vest

Helse Stavanger HF

14 842

4 684

32

 

Helse Fonna HF

10 345

4 902

47

 

Helse Bergen HF

40 304

4 551

11

 

Helse Førde HF

6 560

1 389

21

 

Haraldsplass diakonale sykehus

762

3

0

 

Bergen kommunale legevakt**

 

Midt-Norge

St. Olavs hospital HF

14 681

6 699

46

 

Helse Nord-Trøndelag HF

9 257

1 325

14

 

Helse Møre og Romsdal HF

18 033

7 362

41

 

Trondheim kommunale legevakt**

-

275

 

Nord

Finnmarkssykehuset HF

3 112

1 810

58

 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

11 026

2 629

24

 

Nordlandssykehuset HF

7 358

1 884

26

 

Helgelandssykehuset HF

4 393

1 134

26

Sør-Øst

Vestre Viken HF

24 405

5 184

21

 

Lovisenberg diakonale sykehus

270

17

6

 

Betanien hospital

180

28

16

 

Diakonhjemmet sykehus

1 918

*

 

 

Akershus universitetssykehus HF

23 41s3

868

4

 

Sykehuset Innlandet HF

22 650

7 765

34

 

Sykehuset Østfold HF

15 488

425

3

 

Sørlandet sykehus HF

16 900

3 919

23

 

Sykehuset i Vestfold HF

11 080

6 414

58

 

Sykehuset Telemark HF

11 556

7 143

62

 

Oslo kommunale legevakt***

139

-

 
 

Oslo universitetssykehus HF inkl legevakt

67 872

67 671

100

Totalt

 

336 544

138 081

41

*Ikke rapportert FMDS **Er ikke spesialisthelsetjeneste og blir derfor ikke rapportert i somatiske aktivitetsdata. ***Oslo kommunale legevakt rapporterer ISF som er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten. Derimot er Oslo kommunale legevakt ikke pålagt å rapportere FMDS

I tabell 18 kan man se de 20 mest registrerte hoveddiagnosekodene fra den somatiske rapporteringen til NPR.

Tabell 18: De 20 mest rapporterte skadene med ICD-10-diagnose i 2022

ICD-10 diagnoser

Antall

%

S52 Brudd i underarm

28 493

8,2

S62 Brudd i håndledds- og håndregionen

22 593

6,5

S06 Intrakraniell skade

20 391

5,9

S60 Overflateskade på håndledd og hånd

19 628

5,7

S90 Overflateskade på ankel og fot

18 680

5,4

S82 Brudd i kne, legg og ankel

17 051

4,9

S93 Dislokasjon, ruptur, forstuing og forstrekking av ledd og leddbånd i ankel og fot

16 252

4,7

S92 Brudd i fot, unntatt ankel

14 668

4,2

S42 Brudd i skulder og overarm

14 109

4,1

S61 Åpent sår på håndledd og hånd

13 270

3,8

S80 Overflateskade på kne og legg

11 092

3,2

S72 Brudd i lårben (femur)

11 060

3,2

S01 Åpent sår i hode (caput)

10 076

2,9

S63 Dislokasjon, forstuing, forstrekking eller ruptur av ledd og leddbånd i håndledds- og håndregionen

7 626

2,2

S83 Skade på ledd og leddbånd i kne

7 245

2,1

S00 Overflateskade på hode (caput)

7 084

2

S22 Brudd i ribben (costa), brystben (sternum) og torakalkolumna

5 893

1,7

S40 Overflateskade på skulder og overarm

5 461

1,6

S43 Dislokasjon, forstuing og forstrekking av ledd og leddbånd i skulderbue

5 416

1,6

S70 Overflateskade på hofte og lår

5 406

1,6

Tabell 18 viser at underarmsbrudd topper tabellen.

Det er viktig å merke seg at det ikke finnes et komplett register over skader og ulykker i Norge. Folkehelseinstituttet ga i 2014 ut rapporten «Skadebildet i Norge» hvor data fra NPRs skadedatasett, samt somatiske aktivitetsdata, kobles med informasjon fra Dødsårsaksregisteret og fra Kontroll og utbetalinger av helserefusjoner (KUHR). Analysene her anslår at ca. 540 000 personer skades i Norge hvert år, og at 2 500 personer dør av skadene. Nesten halvparten (251 000) av personene som skades, blir ferdigbehandlet i primærhelsetjenesten.

Antall og andel skader registrert i ordinær rapportering etter ICD-10 kapittel 19, S00-T78 og øyeblikkelig hjelp vises i tabell 19.

Tabell 19. Antall og andel skader registrert kun i ordinær rapportering (Aktivitetsdata,) og skader registrert i både ordinær rapportering og FMDS fordelt på omsorgsnivå. 2022

Helseforetak

Aktivitetsdata

FMDS

Andel FMDS

Aktivitetsdata

FMDS

Andel FMDS

Aktivitetsdata

FMDS

Andel FMDS

Aktivitetsdata

FMDS

Andel FMDS

 

Døgnopphold

Dagbehandling

Poliklinisk konsultasjon

Totalt

Helse Stavanger HF

4 049

135

3,2

103

5

4,9

8 623

1 927

22,3

12 775

2 067

16,2

Helse Fonna HF

1 913

304

13,7

188

76

40,4

5 816

2 048

35,2

7 917

2 428

30,7

Helse Bergen HF

4 083

984

19,4

63

14

22,2

33 588

1 572

4,7

37 734

2 570

6,8

Helse Førde HF

1 228

103

7,7

78

11

14,1

4 572

568

12,4

5 878

682

11,6

Haraldsplass

659

2

0,3

24

0

0,0

77

0

0,0

760

2

0,3

Total Helse Vest

11 932

1 528

11,4

456

106

23,2

52 676

6 115

11,6

65 064

7 749

11,9

St.Olav hospital HF

2 703

1 195

30,7

112

31

27,7

9 068

1 572

17,3

11 883

2 798

23,5

Helse Nord-Trøndelag HF

1 497

346

18,8

1

0

0,0

7 107

306

4,3

8 605

652

7,6

Helse Møre- og Romsdal HF

2 883

831

22,4

137

0

0,0

11 499

2 683

23,3

14 519

3 514

24,2

Total Helse Midt-Norge

7 083

2 372

25,1

250

31

12,4

27 674

4 561

16,5

35 007

6 964

19,9

Finnmarkssykehuset HF

642

327

33,7

25

14

56,0

1 728

376

21,8

2 395

717

29,9

Universitetssh Nord-Norge HF

2 180

335

13,3

79

43

54,4

7 300

1 089

14,9

9 559

1 467

15,3

Nordlandssykehuset HF

1 725

169

8,9

94

10

10,6

4 736

624

13,2

6 555

803

12,3

Helgelandssykehuset HF

697

384

35,5

186

20

10,8

2 837

269

9,5

3 720

673

18,1

Total Helse Nord

5 244

1 215

18,8

384

87

22,7

16 601

2 358

14,2

22 229

3 660

16,5

Vestre Viken HF

4 528

399

8,1

53

3

5,7

17 128

2 294

13,4

21 709

2 696

12,4

Lovisenberg Diakonale sh AS

215

4

1,8

0

0

0,0

50

1

2,0

 265

5

1,9

Betanien hospital

7

1

12,5

0

0

0,0

160

12

7,5

167

13

7,8

Diakonhjemmet sykehus

1 392

-

-

0

-

-

526

-

-

1 918

-

-

Akershus Universitetssh HF

5 780

90

1,5

38

0

0,0

17 178

327

1,9

22 996

417

1,8

Sykehuset Innlandet HF

3 622

925

20,3

20

3

15,0

14 104

3 976

28,2

17 746

4 904

27,6

Sykehuset Østfold HF

4 043

150

3,6

495

1

0,2

10 709

90

0,8

15 247

241

1,6

Sørlandet sykehus HF

4 135

497

10,7

53

8

15,1

10 575

1 632

15,4

14 763

2 137

14,5

Sykehuset i Vestfold HF

2 421

341

12,3

393

57

14,5

5 268

2 600

49,4

8 082

2 998

37,1

Sykehuset Telemark HF

2 076

499

19,4

84

50

59,5

5 445

3 402

62,5

7 605

3 951

52,0

Oslo kommunale legevakt

139

-

-

0

-

-

0

-

-

139

-

-

Oslo Universitetssykehus HF

3 775

1 942

34,0

90

25

27,8

26 422

35 618

134,8

30 287

37 585

124,1

Total Sør-Øst

32 133

4 848

13,1

1 226

147

12,0

107 565

49 952

46,4

140 924

54 947

39,0

Total Landet

56 392

9 963

15,0

2 316

371

16,0

204 516

62 986

 986

30,8

263 224

 

73 320

27,9

Siste faglige endring: 31. mars 2023