Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Utvikling i rapportering over tid

I oppstartsperioden 1. mai 2009 til 30. april 2010 var det kun Oslo skadelegevakt (OUS) som hadde utviklet et system for, og etablert rutiner for registrering og rapportering av personskader til Helsedirektoratet. I 2011 var det åtte enheter som rapporterte skadedata, et antall som økte for hvert år frem til 2016, da 23 enheter rapporterte skadedata. Komplettheten fra 2011 til 2016 økte fra 25 prosent til 51 prosent. De senere år har komplettheten stagnert, og det er fortsatt mye som mangler for at Helsedirektoratet mottar tilfredsstillende rapportering på skadedatasettet.

Helsedirektoratet har gjort flere tiltak for å få bedre rapportering av personskader. Det ble tidligere etablert en arbeidsgruppe som jobbet for en bedre og mer effektiv registrering av data om skader og ulykker til NPR. Arbeidsgruppen besto av representanter fra Helsedirektoratet sentralt, samt kontaktpersoner fra de regionale helseforetakene. Gruppen møttes periodisk for å gjennomgå utviklingen, drøfte vanskeligheter og fremme konstruktive forslag til å effektivisere registreringen.

Representanter fra arbeidsgruppen har besøkt alle foretak som skal rapportere skadedata, bortsett fra Diakonhjemmet sykehus. Det er også gjennomført møter med fagsjefene i de regionale helseforetakene. Etter innspill fra enkelte sykehus, har Helsedirektoratet også gjort flere andre tiltak for å bedre rapporteringen. Dette inkluderer en forenkling av FMDS, utvikling av en forenklet registreringsveileder samt informasjonsmateriell for både ansatte og pasienter som skal distribueres på sykehusene. Hvert sykehus er også pålagt å utpeke en faglig ansvarlig samt en superbruker for å sikre kvalitet og kontinuitet i registreringen.

Helseforetakene fikk i 2019 oppdrag fra Helsedirektoratet om å jobbe målrettet for å bedre registreringen av skadedata, og i 2020 om å utarbeide måltall for kompletthet for de neste årene. Ved årsskiftet 2020/2021 ble det holdt noen møter med Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene om fremgangsmåte og strategi for å oppnå bedre måltall. Ansvaret ligger nå på de regionale helseforetakene om å finne en felles måte og strategi.

I 2022 startet et prosjekt, Fyrtårnprosjektet, for å bedre kvaliteten på trafikkskadedata fra sykehus og legevakter. Prosjektet beskrives mer i detalj i kapittel 3.

Tabell 20 viser utviklingen i andel skader rapportert på FMDS i perioden 2018 - 2022

Tabell 20: Andel skader rapportert på FMDS 2018-2022

Helseregion

Helseforetak

2018

2019

2020

2021

2022

 Vest

Helse Stavanger HF

40

36

28

34

32

 

Helse Fonna HF

65

62

61

62

47

 

Helse Bergen HF

10

9

10

10

11

 

Helse Førde HF

49

42

34

32

21

 

Haraldsplass diakonale sykehus

6

7

3

4

0

Midt-Norge

St. Olavs hospital HF

40

33

20

36

46

 

Helse Nord-Trøndelag HF

9

9

16

17

14

 

Helse Møre og Romsdal HF

46

43

37

34

41

 

Trondheim kommunale legevakt*

-

-

-

-

-

Nord

Finnmarkssykehuset HF

75

0

75

66

58

 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

58

59

43

39

24

 

Nordlandssykehuset HF

25

0

30

29

26

 

Helgelandssykehuset HF

67

67

59

28

26

Sør-Øst

Vestre Viken HF

40

33

15

16

21

 

Lovisenberg diakonale sykehus

28

0

32

12

6

 

Betanien hospital

45

49

30

50

16

 

Diakonhjemmet sykehus

2

0

0

**

**

 

Akershus universitetssykehus HF

53

52

42

16

4

 

Sykehuset Innlandet HF

0

15

9

8

34

 

Sykehuset Østfold HF

0

2

3

**

3

 

Sørlandet sykehus HF

45

45

43

37

23

 

Sykehuset i Vestfold HF

71

67

62

61

58

 

Sykehuset Telemark HF

75

74

35

59

62

 

Oslo kommunale legevakt***

-

-

-

-

-

 

Oslo universitetssykehus HF, inkl skadelegevakt

98

102

99

101

100

Totalt

 

49

48

42

41

41

*Er ikke spesialisthelsetjeneste og blir derfor ikke rapportert i somatisk fil. **Ikke rapportert FMDS i aktuelt år. ***Oslo kommunale legevakt rapporterer ISF som er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten. Derimot er Oslo kommunale legevakt ikke pålagt å rapportere FMDS

Tabell 20 viser andelen skader som er rapportert på FMDS sammenlignet med det som rapporteres via de somatiske sykehusene. Utvalget fra somatikk baseres på unike pasienter per dag i aktuelt år der hoveddiagnosen er mellom S00-T78 og kontakten med helsetjenesten er akutt.

Trondheim kommunale legevakt og Oslo kommunale legevakt er ikke med i den totale andelen da de ikke er sammenlignbare.

Siste faglige endring: 31. mars 2023