Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Bakgrunn

Utgangspunkt for Fyrtårnprosjektet – registrering av skader, analyse og bruk – er knyttet til arbeid med trafikksikkerhet. Per i dag er ikke det reelle omfanget av helsetjenestens behandling av skadde i veitrafikken kjent. Den offisielle statistikken over politirapporterte trafikkulykker med personskade i fanger i underkant av 40 prosent av de hardt skadde som behandles i helsetjenesten[2]. Med ufullstendig oversikt over det reelle antallet skadde blir det utfordrende å målrette trafikksikkerhetstiltak og vite om tiltaket virker.

I 2020 finansierte Samferdselsdepartementet sammen med Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og Trygg trafikk en utredning i regi av Trygg trafikk om hvordan en kan få frem mer komplette data over trafikkulykkesskader som behandles i helsetjenesten. Bedre registrering av trafikkulykker er avgjørende for å få et fullstendig kunnskapsgrunnlag om ulykkesbildet og ulykkesutviklingen. Det er også avgjørende for å kartlegge områder og trafikantgrupper som krever særskilt oppfølging i tråd med nullvisjonen om ingen drepte og hardt skade i veitrafikken.

I rapporten ble det presentert et konkret forslag om et fyrtårnprosjekt for å samle inn gode skadedata ved utvalgte sykehus og kommunale legevakter som sammen skal gi et representativt bilde av skadeomfanget i hele landet også ut over trafikkulykker, i tillegg til et styrket apparat for innsamling av data og produksjon av statistikk og analyser. Målet er ikke bare bedre registrering av skader, men også bedre analyse av data og mer bruk av data. På bakgrunn av rapporten ble Fyrtårnprosjektet etablert, med virkning fra 2022. Prosjektet skal gi økt kvalitet på registreringen av personskader ved 10 utvalgte sykehus og 7 kommunale legevakter.

Prosjektet har en varighet på 3-5 år. Det ble planlagt med 2 fulltidsstillinger ved hhv FHI og Helsedirektoratet på 3 år, samt for totalt 19 skadekoordinatorer i 20 prosent stilling ved de utvalgte sykehusene og kommunale legevaktene. Statens vegvesen finansierer prosjektet i oppstartsårene. Departementet garanterer for prosjektets finansiering i minst 3 år. Det vil arbeides via de årlige budsjettprosessene for at flere departementer kan bidra med finansiering av prosjektet.

Fyrtårnprosjektet er forankret i Samferdselsdepartementets Prop. 1S (2021-2022) og tildelingsbrev for 2022 til Helsedirektoratet, Statens vegvesen, FHI og krav i foretaksmøte med de regionale helseforetakene.

 

[2] https://www.tryggtrafikk.no/content/uploads/2022/04/Skaderegistreringsrapport2019_justert.pdf

Sist faglig oppdatert: 31. mars 2023