Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Skademekanisme

Skademekanisme beskriver hva som har forårsaket skaden. Tabell 4 viser skademekanisme fordelt på alder. I tabell 5 ser vi nærmere på gruppa barn og unge til og med 20 år.

Tabell 4: Skademekanisme fordelt på aldersgruppe. 2022. Prosent 
 <2020-3940-5960-7980+

Totalt
%

Totalt
Antall

Annet fall

35,3

27,1

38,1

56,7

71,9

39,4

54 360

Sammenstøt, påkjørsel

16,9

17,0

11,5

5,8

2,7

13,2

18 255

Fall fra høyde, også i/fra trapp

14,9

9,2

12,1

15,2

14,8

12,8

17 737

Akutt overbelastning

10,4

13,9

11,5

5,8

2,2

10,3

14 237

Kutt, bitt, stikk, skutt

4,4

13,2

9,1

5,3

1,9

7,7

10 672

Klemt, fanget, knust

5,5

6,2

5,9

3,1

0,8

5,1

6 998

Åpen ild, flamme, røyk

0,3

0,4

0,4

0,2

0,1

0,3

425

Kvelning, drukning

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

121

Annen skademekanisme

9,7

10,4

8,7

5,1

2,4

8,5

11 722

Ukjent skademekanisme

2,5

2,5

2,6

2,6

3,0

2,6

3 554

Totalt antall

42 630

38 628

26 197

220 811

9 815

100

138 081

Som en ser av tabell 4 er kategoriene «Annet fall», «Sammenstøt, påkjørsel» og «Fall fra høyde» de dominerende kategoriene. Det er betydelige forskjeller mellom aldersgruppene. «Annet fall» er årsak til 71,9 prosent av skadene hos eldre over 80 år, mens tilsvarende andel for aldersgruppen 20-39 år er 27,1 prosent.

Tabell 5: Skademekanisme fordelt på aldersgruppe for barn og unge. 2022. Prosent

 

0-5 år

6-12 år

13-16 år

17-20 år

Totalt
%

Totalt
Antall

Annet fall

35,5

39,7

34,2

26,5

34,8

15 583

Sammenstøt, påkjørsel

6,6

16,6

22,1

21,4

17,0

7 610

Fall fra høyde, også i/fra trapp

28,9

15,1

8,3

7,9

14,6

6 538

Akutt overbelastning

4,0

8,8

14,4

15,3

10,6

4 736

Klemt, fanget, knust

6,2

5,6

4,4

6,2

5,5

2 467

Kutt, bitt, stikk, skutt

5,5

3,9

2,8

7,9

4,7

2 104

Åpen ild, flamme, røyk

0,7

0,1

0,1

0,2

0,3

116

Kvelning, drukning

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

31

Annen skademekanisme

8,9

7,9

11,5

11,9

9,8

4 382

Ukjent skademekanisme

3,7

2,2

2,2

2,6

2,6

1 148

Totalt antall

8 731

15 519

11 734

8 731

100

44 715

I tabell 5 ser vi at kategoriene «Annet fall» og «Fall fra høyde» dominerer med 45 prosent av skadene. 35 prosent av skadene blant barn og unge skjer i alderen 6-12 år.

Figur 3 viser skademekanisme fordelt på kjønn. Kvinner er klart overrepresentert i fallkategorien, mens menn oftere fikk skader etter «Sammenstøt og påkjørsel» og «Kutt, bitt, stikk, skutt». Ellers var forskjellene mellom menn og kvinner små. Med kun 2,6 prosent som har ukjent skademekanisme, vurderes datakvaliteten som god på dette området.

Skademekanisme fordelt på menn og kvinner. 2022. Prosent
Figur 3: Skademekanisme fordelt på menn og kvinner. 2022. Prosent

Vi har vist at den viktigste skademekanismen er fallskader. I tabell 6 går vi nærmere inn på denne kategorien og viser skadested for personer med fallskader fordelt på alder. I tabell 7 ser vi nærmere på gruppa barn og unge til og med 20 år.

Tabell 6: Skadested for personer med skademekanisme fallskader fordelt på aldersgrupper. 2022. Prosent

 

<20

20-39

40-59

60-79

80+

Totalt
%

Totalt
Antall

Bolig, inne

16,8

14,6

16,4

28,7

55,5

23,3

16 815

Vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei – Ikke trafikkulykke

8,4

23,1

24,8

22,4

9,6

17,3

12 470

Sport- /idrettsområde

20,2

15,6

5,6

1,7

0,4

10,5

7 535

Bolig, ute

7,9

6,7

11,1

13,5

8,4

9,5

6 841

Fri natur, utmark, hav, sjø, vann

5,8

10,4

14,3

11,4

2,3

9,0

6 492

Skole, barnehage, SFO

24,0

1,2

1,1

0,3

0,0

7,6

5 507

Vei, gate, fortau, gang/sykkelvei, trafikkulykke, dvs kjøretøy i bevegelse var innblandet, også sykkelvelt

3,6

7,3

6,9

3,7

1,0

4,6

3 342

Institusjon, syke-/aldershjem

0,1

0,6

0,8

2,7

14,4

2,5

1 826

Lekeplass

4,1

0,3

0,2

0,1

0,0

1,3

945

Jordbruksbedrift, skogbruk

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1

0,2

131

Annet skadested

6,1

15,2

12,9

9,6

5,1

9,7

7 010

Ukjent skadested

2,9

4,8

5,9

5,6

3,3

4,4

3 183

Totalt antall

21 425

14 032

13 157

14 971

8 512

100

72 097

Tabell 6 viser skadested gruppert på alder for de 72 097 fallskadene som ble rapportert. «Bolig, inne» var den største kategorien samlet og spesielt for de eldste. I den yngste aldersgruppen var det mange rapporterte skader i kategoriene «Sport, idrettsområde» samt «Skole, barnehage, SFO», mens de eldre hadde mange rapporterte skader i «Institusjon, syke-, aldershjem».

Tabell 7: Skadested for personer med skademekanisme fallskader fordelt på aldersgrupper mellom 0-20 år. 2022. Prosent

 

0-5 år

6-12 år

13-16 år

17-20 år

Totalt
%

Totalt
Antall

Skole, barnehage, SFO

28,8

31,6

14,5

4,3

23,3

5 158

Sport- /idrettsområde

2,0

18,4

39,0

27,9

20,2

4 460

Bolig, inne

44,3

7,1

5,7

10,3

16,7

3 690

Vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei – Ikke trafikkulykke

3,6

8,3

10,7

16,4

8,8

1 937

Bolig, ute

8,3

10,4

4,6

5,6

7,9

1 749

Fri natur, utmark, hav, sjø, vann

1,3

6,2

8,9

8,7

5,9

1 306

Lekeplass

5,2

6,0

1,3

0,4

4,0

874

Vei, gate, fortau, gang/sykkelvei, trafikkulykke, dvs kjøretøy i bevegelse var innblandet, også sykkelvelt

0,8

3,1

5,9

7,0

3,6

805

Jordbruksbedrift, skogbruk

0,0

0,1

0,1

0,2

0,1

21

Institusjon, syke-/aldershjem

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

17

Annet skadested

4,3

5,8

5,9

13,6

6,5

1 439

Ukjent skadested

1,3

3,0

3,4

5,5

3,0

665

Totalt antall

5 624

8 508

4 982

3 007

100

22 121

Tabell 7 viser at i overkant av 23 prosent av fallene skjer på skole, barnehage eller SFO. I aldersgruppen13-16 år skjer flest ulykker på sport- / idrettsområde mens for barn mellom 0-5 år skjer over 44 prosent av ulykkene innendørs i bolig.

Siste faglige endring: 31. mars 2023