Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap gitt i kgl. Res. av 1. september 2017 fastsetter krav til departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Intensjonen i instruksen er at sektoren selv skal ha et eierforhold til sine risikoområder og identifikasjon av disse. Vi mener at dette er en naturlig konsekvens av ansvarsprinsippet som ligger til grunn i alle førende dokumenter for beredskapsarbeid i Norge. Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.

Arbeid med samfunnssikkerhet skal være basert på systematisk risikostyring. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet Helsedirektoratet en rapport i september 2015. HOD bad deretter Helsedirektoratet lede arbeidet med å videreutvikle en systematisk oversikt over risiko og sårbarhet i sektoren. Dette resulterte i en ny rapport i 2017 om overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren. I sistnevnte rapport beskrives og anbefales en fremgangsmåte for å følge opp overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i sektoren. Denne rapporten er en oppfølging i tråd med dette, samt utkvittering av tildelingsbrev for 2019, pkt. 3.1:

  • Oppdatere Nasjonal risiko- og sårbarhetsanalyse med vekt på IKT, vann og legemidler.
  • Tidligere oppdrag som skal gjennomføres: Følge opp nasjonal risiko og sårbarhetsanalyse, jf. oppdrag i 2018.

Arbeidet baserer seg på åpne kilder. Følgende målsettinger ligger til grunn for arbeidet:

Overordnet mål

  • Robuste helse- og omsorgsaktører som er trent på å håndtere relevante trusler og levere på samfunnsoppdraget i spesielt krevende eller ekstreme forhold.

Effektmål

  • Understøtte Helsedirektoratets koordineringsrolle i nasjonal helseberedskap.
  • Styrke Helsedirektoratets arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.
  • Skape underlag til Helsedirektoratets og andre sektorers strategier og egen beredskap.
  • Bidra til tverrfaglig kunnskap om og felles forståelse av hva som utgjør risiko og sårbarhet i sektoren.
  • Tilrettelegge et planleggings- og øvelsesgrunnlag for virksomhetene innen helse- og omsorgssektoren.

Resultatmål

  • Gi departementet en overordnet oversikt over risiko og sårbarhet som kan bidra til å vurdere strategi og virkemiddelbruk for styring av samfunnssikkerhet og beredskap i sektoren.

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2019