Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Sammendrag

Helsedirektoratet har laget rapporten i samarbeid med de øvrige etatene i den sentrale helse- og omsorgsforvaltningen og Norsk helsenett, og med representanter for de regionale helseforetakene, fylkesmennene og kommuner, samt DSB. Rapporten skal gi Helse- og omsorgsdepartementet en overordnet oversikt over risiko og sårbarhet som kan bidra til at departementet kan vurdere strategi og virkemiddelbruk for styring av samfunnssikkerhet og beredskap i sektoren. Rapporten skal på denne måten hjelpe departementet med å innfri samfunnssikkerhetsinstruksens krav om at alle departementer har oversikt over risikoforhold i egen sektor. En slik oversikt bidrar også til felles forståelse i sektoren av hva som utgjør overordnet risiko og sårbarhet, slik at kommuner, helseforetak og andre aktører får bedre grunnlag for å utvikle sin beredskap.

Gjennomgående fremhever vi behovet for jevnlig øvelser i alle ledd, gjerne basert på hverdagshendelser, og gjennomgang- og eventuelt oppdatering av egne vurderinger og planer. God beredskap er et kontinuitetsarbeid. Systematisk forventningsavklaring med samarbeidsparter på alle nivå og felles gjennomgang av det vi til daglig oppfatter som ansvar og roller viser at det er behov for justeringen.

I årets rapport har vi innledningsvis lagt vekt på å få fram hvordan risikostyring bør utøves i helse- og omsorgssektoren. Dette perspektivet ligger til grunn for omtalen av de ulike risikoområdene. Blant disse områdene vil vi særlig fremheve informasjonssikkerhet, legemiddelforsyning og drikkevannsforsyning som sentrale temaer. Vi har også fremstilt noen særskilte temaer, som læring etter hendelser og øvelser, kommunikasjon i krisesituasjoner og håndtering av gradert informasjon, samt at vi har omtalt hvordan den nye sikkerhetsloven bør følges opp i sektoren og ses i sammenheng med helhetlig risiko- og sårbarhetsarbeid.

Helsedirektoratets forslag til tiltak er fremstilt samlet i kapittel 6.

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2019