Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.10. Månedlige variasjoner under pandemien

For å se nærmere på hva som skjedde med bruken av tjenester når pandemien startet, viser vi månedlige variasjoner i oppstartede omsorgstjenester. Dette er presentert som prosentvis endring i antall mottatte tjenester med oppstartdato per måned mot antall tjenester med oppstart­dato i tilsvarende måned året før. Identiske vedtak for samme person, med like opplysninger som tjenestetype, startdato, sluttdato, omfang med mer, er behandlet som duplikater og telles bare en gang. I denne delen vil vi vise tall for tjenester til hjemmeboende og institusjonstjenester, både tidsbegrenset og langtids­opphold. For tidsbegrensede institusjons­tjenester, som er den typen tjeneste som synes å ha vært mest påvirket av pandemien, vil vi i tillegg til nasjonale tall vise tall for helsefelleskapene, samt at vi vil se nærmere på ulike aldersgrupper. På grunn av endring i registreringspraksis i 2019 og omlegging av fagsystem vises ikke månedlige variasjoner for velferdsteknologi og boligtilbud.

Vi sammenligner månedene fra og med februar til og med desember, hvor vi utelater januar.  Det skyldes at overgangen fra 2019 til 2020 med kommunesammenslåing ser ut til å kan ha gitt et høyere antall tjenester registrert med oppstart i januar enn tidligere, og det kan tenkes noen av dem på grunn av kommunesammenslåing egentlig er tjenester som er videreført fra året før.

Tjenester til hjemmeboende 

I starten av pandemien var det færre oppstartede tjenester til hjemmeboende enn tilsvarende måned året før. I april og mai 2020 var det henholdsvis 13 og 7 prosent færre oppstartede tjenester til hjemmeboende sammenlignet med 2019. De øvrige månedene var det mindre endring, og i enkelte måneder etter pandemien startet var det flere startede tjenester i 2020 enn 2019.

Figur 17: Prosentvis endring fra 2019-2020 og 2019-2021 i antall tjenester/vedtak med oppstartdato i ulike måneder. Tjenester til hjemmeboende
Figur 17: Prosentvis endring fra 2019-2020 og 2019-2021 i antall tjenester/vedtak med oppstartdato i ulike måneder. Tjenester til hjemmeboende

Blant enkelttjenestene som inngår var det relativt store variasjoner. Dagaktivitetstilbudet[14] var særlig påvirket og fikk en betydelig nedgang når pandemien inntraff og alle etterfølgende måneder i 2020 sammenlignet med 2019. Størst nedgang var det i april og mai der antall oppstartede dagaktivitetstjenester var henholdsvis 67 og 44 prosent lavere i 2020 enn tilsvarende måneder i 2019. Nivået var også betydelig lavere enn i 2019 til over sommeren (over 20 prosent lavere), mens reduksjonen i høstmånedene varierte fra – 7 til – 16 prosent sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019. Det var også tydelig nedgang for avlastning utenfor institusjon fra pandemien startet til over sommermånedene, før det ble en økning i oktober og november. For tjenesten støttekontakt var det fra 2019 til 2020 en reduksjon fra pandemien startet og frem til over sommeren. For helsetjenester i hjemmet, og ulike typer praktisk bistand, var det mindre månedlige endringer knyttet til oppstart av pandemien i 2020 og de påfølgende månedene. Det var omtrent like mange måneder med økning som nedgang. Matombringing hadde et like høyt eller høyere omfang i 2020 enn 2019 i mer enn halvparten av månedene etter at pandemien startet. Omsorgsstønad var gjennom­gående omtrent like utbredt eller mer i 2020 enn 2019 i månedene etter pandemien startet. I spesielt september-november 2020 var antallet høyere enn 2019.

I 2021 var antall startede tjenester til hjemmeboende på et høyere nivå enn 2019 alle måneder unntatt i mai. Blant de ulike enkelttjenestene viser resultatene at antall oppstartede tjenester med dagaktivitetstilbud var betydelig lavere enn i 2019 fram til rundt sommeren i 2021. For de ulike typene praktisk bistand i hjemmet var nivået av oppstartede tjenester relativt likt eller høyere i 2021 enn 2019 i mer enn halvparten av månedene.  Antall oppstartede helsetjenester i hjemmet var betydelig høyere i 2021 enn 2019 de fleste månedene[15].Matombringing var mer utbredt i alle månedene i 2021 enn 2019 unntatt mai og februar. Avlastning utenfor institusjon var betydelig nærmere nivået i 2019 de fleste av månedene enn det som var tilfelle i 2020, men ligger fortsatt noe lavere i omtrent halvparten av månedene. For tjenesten støttekontakt var det i 2021 fortsatt et stykke igjen til nivået i 2019, og antall startede tjenester per måned lå lavere hele året unntatt i juni. Tjenesten omsorgsstønad var gjennomgående på omtrent like høyt eller høyere nivå i 2021 enn i 2019. 

Langtidsopphold i institusjon 

Antall oppstartede langtidsopphold i institusjon hadde en nedgang på henholdsvis 4 og 13 prosent i april og mai 2020 sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019, men omfanget virker ellers å være lite påvirket av pandemisituasjonen. I juni, september og desember var antall oppstartede langtidsopphold høyere i 2020 enn i 2019.  I 2021 var det også færre oppstartede opphold i april og mai. Ellers var nivået de fleste månedene relativt likt eller høyere enn i 2019, og særlig i november og desember 2021 var det betydelig flere oppstartede langtidsopphold enn i 2019. 

Figur 18: Prosentvis endring fra 2019-2020 og 2019-2021 i antall tjenester/vedtak med oppstartdato i ulike måneder. Langtidsopphold i institusjon
Figur 18: Prosentvis endring fra 2019-2020 og 2019-2021 i antall tjenester/vedtak med oppstartdato i ulike måneder. Langtidsopphold i institusjon

Tidsbegrensede institusjonstjenester  

Av de ulike tjenestetypene var det størst endring fra 2019 til 2020 for tidsbegrensede institusjonstjenester. I mars 2020 startet 12 prosent færre tidsbegrensede institusjonsopphold enn i mars 2019. Nedgangen var størst i april (-25 prosent) og mai (-20 prosent).

Figur 19: Prosentvis endring fra 2019-2020 og 2019-2021 i antall tjenester/vedtak med oppstartdato i ulike måneder. Tidsbegrensede institusjonstjenester
Figur 19: Prosentvis endring fra 2019-2020 og 2019-2021 i antall tjenester/vedtak med oppstartdato i ulike måneder. Tidsbegrensede institusjonstjenester

I 2021 var nivået av oppstartede tidsbegrensede institusjonsopphold nærmere 2019 enn i 2020, men det var fortsatt færre i februar, april, mai, juli og oktober. På slutten av 2021 og i juni var det et høyere antall oppstartede tidsbegrensede institusjons­opphold enn i tilsvarende måneder i 2019. Resultatene tyder på at koronapandemien hadde svakere effekt på antall oppstartede tidsbegrensede opphold i 2021 enn i 2020, selv om nivået fortatt var noe redusert sammenlignet med 2019 ca. halvparten av månedene.  

Det varierer mellom enkelttjenestene hvordan de skiller seg fra 2019 i ulike måneder. De tre kategoriene for tidsbegrensede opphold som gjelder enten utreding/behandling, habilitering/rehabilitering eller annet kan brukes noe ulikt fra kommune til kommune, og noen flytter brukerne mellom kategoriene. Dette gjør at det kan være hensiktsmessig å se på bruken samlet sett for disse typene tidsbegrensede opphold. Samlet var nivået på disse tjenestene lavere enn i 2019 gjennom hele 2020 og frem til midten av 2021. Kun i juni, november og desember 2021 var nivået høyere enn i 2019. Det var særlig tidsbegrensede opphold (annet) som gjorde at nivået også lå lavere i 2021 enn 2019 de fleste månedene.

Rapporten Årsaker til kostnadsvekst i kommunale pleie- og omsorgstjenester[16] (2021) viser noe av det samme mønsteret som vist her for de tre typene tidsbegrensede opphold [17], der det er et markant fall i antall personer som mottar tjenester som sammenfaller med tidspunktet for nedstenging av samfunnet ved oppstarten av korona-pandemien.

Antall oppstartede dagopphold[18] i institusjon var betydelig lavere enn i 2019 gjennom hele 2020 fra pandemien startet og det meste av 2021. Kun i september og november 2021 var nivået litt høyere eller likt som i 2019.  Avlastning i institusjon var på nivå med 2019 eller høyere de fleste månedene i 2021, men lå gjennomgående lavere gjennom hele 2020. Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold hadde et gjennomgående høyere omfang på månedlig basis i 2021 enn i 2019, men lå i 2020 jevnt over på et lavere nivå enn 2019.

Resultatene for månedlige variasjoner for de ulike tjenestetypene viser altså samlet sett sterkest innvirkning på de tidsbegrensede institusjonsoppholdene under pandemien. Under vil vi se nærmere på hvordan de månedlige variasjonene for tidsbegrensede institusjonsopphold slår ut for tjenestemottakerne i ulike aldersgrupper og i ulike regioner og helsefellesskap.  

Månedlige variasjoner i aldersgrupper 

Alle aldersgrupper ble rammet av reduksjonen i oppstartende tidsbegrensede institusjonsopphold da pandemien startet, men i noe høyere grad de eldste. I april 2020 var antall oppstartede tidsbegrensede institusjonsopphold nær 30 prosent lavere blant de over 80 år sammenlignet med tilsvarende måned i 2019, og lå jevnt over på et lavere nivå hele 2020 enn i 2019. Blant brukerne i den yngste aldersgruppen (0-17 år) var reduksjonen på 7 prosent, mens den varierer fra 21-25 prosent blant brukerne i øvrige aldersgrupper i april som er måneden med sterkest reduksjon. Brukerne i den yngste aldersgruppen (0-17 år) har jevnt over noe mindre månedlig reduksjon i oppstartede tidsbegrensede opphold utover i 2020, og det er også måneder der antallet er høyere enn tilsvarende måned i 2019 (juni, november og desember).

Det var gjennomgående mindre forskjell i 2021 sammenlignet med 2019 enn i 2020. For den yngste aldersgruppen (0-17 år) var det flere oppstartede tidsbegrensede institusjonsopphold alle måneder i 2021 enn i 2019. I november og desember 2021 var nivået høyere enn 2019 for omtrent alle aldersgruppene. Også i 2021 var reduksjonen i opphold størst for de eldste sammenlignet med 2019. Spesielt i april og mai 2021 var antall oppstartede tidsbegrensede institusjonsopphold lavere enn i 2019 for de i alderen 80 og eldre.

Tabell 4: Prosentvis endring fra 2019 – 2020 i antall tjenester/vedtak for tidsbegrensede institusjonstjenester med oppstartdato i ulike måneder for ulike aldersgrupper 

  

0-17 

18-49 

50-66 

67-79 

80-89 

90 år og eldre 

Februar 

21 

Mars 

-16 

-3 

-13 

-14 

-15 

April 

-7 

-22 

-21 

-25 

-27 

-29 

Mai 

-11 

-15 

-21 

-22 

-20 

-20 

Juni 

-3 

-6 

-3 

-3 

Juli 

-10 

-8 

-6 

-10 

-10 

-13 

August 

-6 

-6 

-5 

-7 

-15 

-13 

September 

-10 

-6 

-7 

Oktober 

-10 

-8 

-6 

-16 

-10 

November 

-7 

-6 

-4 

-9 

-9 

Desember 

-13 

-11 

-3 

-7 

-4 

Tabell 5: Prosentvis endring fra 2019 – 2021 i antall tjenester/vedtak for tidsbegrensede institusjonstjenester med oppstartdato i ulike måneder for ulike aldersgrupper 

  

0-17 

18-49 

50-66 

67-79 

80-89 

90 år og eldre 

Februar 

20 

-7 

-10 

-7 

-8 

-7 

Mars 

27 

-1 

-2 

-3 

April 

14 

-2 

-9 

-6 

-13 

-11 

Mai 

-7 

-6 

-8 

-12 

-12 

Juni 

19 

Juli 

-4 

-7 

-6 

-8 

-11 

August 

14 

-1 

-1 

-8 

September 

-5 

-5 

-2 

Oktober 

-8 

-7 

-5 

-11 

-9 

November 

12 

12 

Desember 

11 

-2 

Månedlige variasjoner i regioner og helsefellesskap 

Da pandemien startet i 2020, ble antall oppstartede tidsbegrensede institusjonsopphold redusert i alle regionene sammenlignet med 2019.  Helse Nord hadde sammen med Helse Midt-Norge den sterkeste reduksjonen fra mars – mai. I april 2020 var det om lag 30 prosent færre oppstartede tidsbegrensede institusjonsopphold i Helse Nord og Helse Midt-Norge sammenlignet med april 2019. Helse Vest hadde den minste reduksjonen i april (-15 prosent) og var gjennomgående den regionen som skilte seg minst fra 2019 i antall oppstartede tidsbegrensede institusjonsopphold per måned. I Helse Sør-Øst var den en nedgang på 26 prosent i april 2020 sammenlignet med 2019, og ellers et ganske likt mønster som i Helse Nord og Helse-Midt-Norge. Fra august 2020 og resten av året var det ganske liten variasjon mellom regionene, hovedsakelig som følge av at Helse Vest ble mer på linje med øvrige regioner. 

Figur 20: Prosentvis endring fra 2019 – 2020 i antall tjenester/vedtak for tidsbegrensede institusjonstjenester med oppstartdato i ulike måneder
Figur 20: Prosentvis endring fra 2019 – 2020 i antall tjenester/vedtak for tidsbegrensede institusjonstjenester med oppstartdato i ulike måneder

Det var mindre forskjell sammenlignet med 2019 i 2021 enn 2020 for alle regionene. I starten av året var det Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst som hadde lavest antall oppstartede tidsbegrensede institusjonstjenester sammenlignet med 2019. Fra juni og ut 2021 var det Helse Nord og Helse Midt-Norge som lå lavest. På slutten av året, i november og desember, hadde samtlige regioner like mange eller flere oppstartede tidsbegrensede institusjonsopphold enn i 2019.

Figur 21: Prosentvis endring fra 2019 – 2021 i antall tjenester/vedtak for tidsbegrensede institusjonstjenester med oppstartdato i ulike måneder
Figur 21: Prosentvis endring fra 2019 – 2021 i antall tjenester/vedtak for tidsbegrensede institusjonstjenester med oppstartdato i ulike måneder

Samtlige helsefellesskap hadde en reduksjon i antall oppstartede tidsbegrensede institusjonsopphold i mai 2020 sammenlignet med året før, og alle bortsett fra Helse-Fonna området hadde en reduksjon i april. I april som hadde størst prosentvis nedgang var det i 7 av helsefellesskapene en nedgang på over 30 prosent sammenlignet med 2019, og sterkest i Helse Førde (-42 prosent). For 5 av helsefellesskapene var nivået av oppstartede tidsbegrensede institusjonsopphold lavere enn i 2019 alle måneder i 2020 fra pandemien startet. Helse Stavanger skiller seg noe fra øvrige ved at nivået av oppstartede opphold ligger likt eller høyere som i 2019 for alle måneder fra pandemien startet bortsett fra i april og mai. 

Mot slutten av 2021 hadde de fleste helsefellesskapene et høyere nivå av oppstartede tidsbegrensede institusjonsopphold sammenlignet med 2019. Første del av 2021 frem til mai, samt oktober, hadde hovedvekten av helsefellesskapene et mindre omfang av oppstartede opphold enn i 2019. Helse Stavanger skiller seg ut også i 2021 ved at omfanget av oppstartede tidsbegrensede institusjonsopphold var høyere enn i 2019 alle måneder. 

Tabell 6: Prosentvis endring fra 2019 – 2020 i antall tjenester/vedtak for tidsbegrensede institusjonstjenester med oppstartdato i ulike måneder i ulike Helsefellesskap 

  

Februar 

Mars 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Desember 

Østfold 

-2 

-12 

-9 

-11 

-11 

-4 

-14 

-3 

-9 

Akershus univ.sh. 

-1 

-14 

-24 

-15 

-2 

-14 

-15 

-2 

-17 

-5 

Oslo 

-3 

-10 

-21 

-28 

-11 

-16 

-14 

-1 

Innlandet 

-13 

-32 

-20 

-3 

-12 

-6 

-8 

-13 

-7 

-4 

Vestre Viken 

-2 

-14 

-32 

-27 

-10 

-9 

-8 

-2 

-11 

-16 

-17 

Vestfold 

-16 

-31 

-21 

-8 

-12 

-6 

-15 

-7 

-3 

Telemark 

-11 

-16 

-16 

-2 

-16 

-12 

-2 

-6 

-12 

Sørlandet 

-2 

-25 

-29 

-15 

-6 

-11 

-17 

-1 

-10 

-9 

-2 

Helse Stavanger-området 

14 

-7 

-3 

23 

12 

10 

Helse Fonna-området 

22 

17 

-12 

-17 

-17 

-18 

-16 

-13 

-11 

Helse Bergen-området 

10 

-22 

-15 

-3 

-7 

-6 

-11 

-5 

-3 

Helse Førde 

-18 

-30 

-42 

-19 

-21 

-22 

-15 

-7 

-17 

-4 

Møre og Romsdal 

-19 

-26 

-19 

-7 

-11 

-18 

-14 

-20 

-7 

-10 

St.Olavs-området 

11 

-23 

-36 

-27 

-5 

-15 

-9 

-13 

-15 

-11 

Nord-Trøndelag 

-16 

-26 

-29 

-6 

-1 

-3 

Helgeland 

-2 

-8 

-22 

-31 

-16 

-12 

-7 

-5 

10 

Nordland-området 

-20 

-38 

-28 

-18 

-13 

-18 

-13 

-10 

-15 

UNN-området 

-7 

-18 

-34 

-26 

-7 

-16 

-7 

-2 

-9 

-12 

-4 

Finnmark 

-6 

-21 

-24 

-12 

-4 

-14 

-10 

Tabell 7: Prosentvis endring fra 2019 – 2021 i antall tjenester/vedtak for tidsbegrensede institusjonstjenester med oppstartdato i ulike måneder i ulike Helsefellesskap 

  

Februar 

Mars 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Desember 

Østfold 

-9 

-4 

-1 

-2 

-2 

-2 

20 

Akershus univ.sh. 

-7 

-1 

-10 

14 

-9 

-4 

-5 

11 

Oslo 

-11 

-4 

-9 

-7 

11 

-3 

Innlandet 

-5 

-11 

-4 

11 

-2 

-8 

Vestre Viken 

-14 

-8 

-15 

-17 

-1 

-5 

-2 

-5 

-14 

-2 

Vestfold 

-6 

-11 

-10 

-13 

-13 

-9 

-5 

-15 

Telemark 

-4 

-10 

-10 

-16 

-1 

-4 

Sørlandet 

-4 

-6 

-13 

-11 

12 

10 

24 

29 

Helse Stavanger-området 

19 

27 

13 

16 

15 

17 

Helse Fonna-området 

14 

16 

-8 

-16 

-10 

-15 

-18 

-11 

-9 

Helse Bergen-området 

-1 

11 

-9 

-11 

-4 

-3 

-8 

Helse Førde 

-17 

-17 

-16 

-8 

-4 

-19 

-15 

-9 

-8 

13 

Møre og Romsdal 

-8 

-2 

-11 

-10 

-8 

-10 

-10 

-12 

St.Olavs-området 

-11 

-10 

-14 

-19 

-6 

-16 

-5 

-1 

-12 

-5 

-3 

Nord-Trøndelag 

-11 

-4 

-12 

-12 

-1 

-2 

-5 

12 

Helgeland 

-1 

-20 

-16 

-2 

-13 

-17 

-9 

-21 

10 

Nordland-området 

-1 

-7 

-2 

-10 

-9 

-9 

-6 

-11 

UNN-området 

-7 

10 

-4 

-10 

-18 

Finnmark 

19 

26 

-1 

-8 

-1 

-1 

 

Fotnoter

[14] Dagopphold i institusjon (tidsbegrenset institusjonstjeneste) og dagaktivitetstilbud (tjeneste til hjemmeboende) bør ses i sammenheng på grunn av ulik registreringspraksis i kommunene, der noen f.eks. omregistrerer alt til dagopphold i institusjon i stedet for dagaktivitetstilbud. Mønsteret for disse kategoriene er omtrent det samme om de ses enkeltvis eller samlet. Dersom kategoriene ses samlet, var det en betydelig nedgang i oppstartede dagaktivitetstilbud/dagopphold i institusjon sammenlignet med 2019 fra pandemien startet og frem til sommer/høst 2021. Fra september 2021 og ut året var nivået høyere enn i 2019. 

[15] Økningen kan delvis skyldes bedre registrering av tjenester som omhandler psykisk helse, rus, samt fysioterapi/ergoterapi. Dette er tjenester som i stor grad også var i kommunene fra før, og det er derfor usikkert hvor mye av økningen som er reell.  

[16] https://www.ks.no/contentassets/ec643428209f4235b3d71e2238df3e51/Arsaker-til-kostnadsvekst-innen-pleie-og-omsorg.pdf

[17] Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling, Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering, Tidsbegrenset opphold – annet. 

[18] Dagopphold i institusjon (tidsbegrenset institusjonstjeneste) og dagaktivitetstilbud (tjeneste til hjemmeboende) bør ses i sammenheng på grunn av ulik registreringspraksis i kommunene, der noen f.eks. omregistrerer alt til dagopphold i institusjon i stedet for dagaktivitetstilbud. Mønsteret for disse kategoriene er omtrent det samme om de ses enkeltvis eller samlet. Dersom kategoriene ses samlet, var det en betydelig nedgang i oppstartede dagaktivitetstilbud/dagopphold i institusjon sammenlignet med 2019 fra pandemien startet og frem til sommer/høst 2021. Fra septmeber2021 og ut året var nivået høyere enn i 2019.  

Sist faglig oppdatert: 10. august 2022