Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Konsekvenser av pandemien for brukere

Koronapandemien utgjør en betydelig risiko for sykdom og død, der vaksiner og smitteverntiltak er brukt for å hindre dette. Det har lyktes i stor grad, sammenliknet med andre land. De ønskede virkningene av disse tiltakene er imidlertid ikke et hovedtema i denne rapporten, som i hovedsak ser på uønskede effekter av smitteverntiltak.

Under pandemien ble flere tjenester redusert eller stengt i kortere og lengre perioder.[19] Endring i tjenester samt besøksrestriksjoner har påvirket helse og livs­kvalitet til berørte i ulik grad for alle brukere av omsorgstjenester. Dette er rapportert av brukere gjennom ulike spørreundersøkelser som belyser uheldige konsekvenser av smitteverntiltak og hvordan dette har påvirket deres livssituasjon. Smittevern­tiltakenes uheldige virkninger knyttet til omsorgs­tjenestene kan særlig ha rammet personer med funksjons­nedsettelser, personer med demens og personer med omfattende bistandsbehov.[20] Undersøkelser viser at omkostningen har vært særlig store for sårbare eldre og mennesker som er avhengig av bistand i hverdagen. Kommunenes rapportering til kommunalt pasient- og brukerregister bekrefter at det skjedde en reduksjon i tilbud, særlig i første del av pandemien. Tidsbegrensede opphold, dagopphold i institusjon og dagaktivitetstilbud var særlig påvirket av pandemien (se kapittel 2). På bakgrunn av innspill og undersøkelser om hvordan pandemien har rammet brukere av omsorgstjenester, vil vi her omtale spesielt konsekvensene for personer med funksjonsnedsettelser og personer med demens.

 

Fotnoter

[19] Nordlandsforskning (2022). Aktivitet og fellesskap blant eldre NF-rapport nr. 2/2022

[20] FFO (2022). Konsekvenser for funksjonshemmede og kronisk syke etter to år. forsterkede-negative-konsekvenser-av-koronapandemien (januar 2022)

NOVA OsloMet (2021) Notat 4/2021 Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19

Nasjonalt senter for aldring og helse: eldre med funksjonsnedsettelser januar 2022 og sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien rapport januar 2022

3.1. Konsekvensen for personer med funksjonsnedsettelser

3.2. Konsekvenser for personer med demens

3.3. Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Siste faglige endring: 15. mars 2023