Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ledet en koordineringsgruppe nedsatt av regjeringen for å følge opp tilbudet til sårbare barn og unge under pandemien. Statusrapport nr. 15[40] viser til undersøkelser i regi av Unge funksjonshemmede og Funksjons­hemmedes fellesorganisasjon (FFO). Undersøkelsene avdekker at barn og unge med funksjons­nedsettelser har opplevd redusert tilbud om behandling, kontroller, oppfølging, terapi og trening under pandemien, og at funksjonsnivå og psykisk helse har blitt forverret.

NOVA[41] har på oppdrag fra Bufdir, undersøkt hvordan pandemien har påvirket familier med barn med funksjonsnedsettelser. De gjennomførte åtte dybdeintervjuer med foreldre til barn med funksjons­nedsettelser, med fokus på hvordan de opplevde nedstengingen og smitteverntiltakene fra våren 2020 frem mot januar 2021. Studien peker særlig på økte utfordringer knyttet til koordinerte tjenester til barn med alvorlige funksjons­nedsettelser, særlig for innvandrerfamilier. De foresattes merbelastning under pandemien har økt og fravær av flere ulike tjenester blir samlet en stor belastning for barna og familien. I denne sammenheng er brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og støttekontakt fremhevet som svært  positivt for de som har en slik tjeneste.

 

Fotnoter

[40] Bufdir (2022). Barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien.Statusrapport 15

[41] NOVA.2021. Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelse. NOVA Notat 4/21

Siste faglige endring: 15. mars 2023