Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Databehandling og metode

Registreringene av mottatte kommunale helse- og omsorgstjenester i KPR helse og omsorg er i noen tilfeller beheftet med feilkilder. For å minske risikoen for å inkludere feilregistreringer er følgende krav benyttet for å regne registreringene innenfor hvert registreringsår som gyldige: Fra-dato for oppstart av tjenesten må være før eller lik til-datoen. Videre må fra-datoen være i perioden fra og med 1980 til og med 31.12. i registreringsåret.

Til-datoen må være i perioden fra og med 01.01. i registreringsåret og frem i tid. I tillegg er det et krav om gyldig tjenestekode. I tilfeller der det har vært kjente endringer i bruk av tjenestekoder vil gamle tjenestekoder bli omkodet til korrekt ny verdi. Dette gjelder kategori 12 og 13 for henholdsvis omsorgsbolig og annen boligtjeneste som fra 2019 ble erstattet med kategori «Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål». Kategori 16 som gjelder Re-/habilitering utenfor institusjon utgår fra 01.01.2019 i tjenestefilen og flyttes til fil med personopplysning. Det er imidlertid noen registreringer på re-/habilitering utenfor institusjon i tjenestefilen også i 2019 og senere år, som tas med og er inkludert under tjenester til hjemmeboende. 

Dette kan skape skjevheter mellom kommuner som har registrert riktig og helt eller delvis feil, og gjør at vi ikke vil gå inn på resultater for tjenestene enkeltvis. De som registrerte re-/habilitering utenfor institusjon i korrekt fil fra 2019 og senere, skal opplyse i tjenestefilen hvilke tjenester som inngår i re-/habiliteringen, f.eks. helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og lignende, og vil dermed uansett telle som mottakere av tjenester til hjemmeboende. Registreringer av tjenester til personer som døde før registreringsåret er fjernet fra datagrunnlaget. Et fåtall testbrukere kan inngå i datagrunnlaget og det er ikke kontrollert for dette. Valg som er tatt i tilknytning til databehandlingen vil medføre at datagrunnlaget kan avvike litt fra det som publiseres fra kommunalt pasient og brukerregister.[8] 

Datakvaliteten i 2019 er påvirket av kommunesammenslåing, og til sammen 13 kommuner rapporterte ikke inn tall.[9] For å korrigere for dette i beregningene er det lagt inn 2018 tall for de kommunene dette gjelder. Det innebærer at resultater for 2019 må tolkes med noe varsomhet.  

Ved inndelingen til helsefellesskap benyttes variabel fra personfilen i KPR helse og omsorg som angir folkeregistrert bostedskommune. Ved flere registreringer for samme person benyttes opplysningene med siste gyldige datoendring. Vi tar forbehold om at det kan være noen feilkilder f.eks. på grunn av manglende oppdatering av bostedopplysninger. En kontroll viser at bostedskommunen og kommunen som sender inn data i de aller fleste tilfellene er den samme[10]. I et mindre antall tilfeller mangler vi opplysninger om bostedskommune. I disse tilfellene benyttes opplysninger om innsendende kommune som bostedskommune. Ved å benytte bostedskommune som grunnlag for inndeling til helsefellesskap vil resultatene vise hvilke tjenester som mottas uavhengig av hvilken kommune som yter tjenesten. I praksis vil bostedskommune og tjenesteytende kommune som regel være den samme.  

Ved beregningen av rater tas det utgangspunkt i antall som har mottatt en eller flere tjenester hele eller deler av registreringsåret. Befolkningstall er antall i befolkningen ved utgangen av året, per 01.01. påfølgende år etter registreringsåret. Rater for ulike grupper basert på alder eller bosted beregnes med utgangspunkt i befolkningen for den aktuelle aldersgruppen eller bostedet.   

 

Fotnoter

[8] https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR

[9] Følgende kommuner har ikke rapportert i 2019: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna, Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kilde: Kommunale helse- og omsorgstjenester 2019: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2019/Kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester%202019.pdf/_/attachment/inline/47dc922a-6df8-499c-ac22-75895392f211:7392130011de41d3d199d1c16bb34b1bc7d9b22e/Kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester%202019.pdf   

[10] På mellom 2 og 3 prosent av registreringene i personfilen er det en annen kommune enn bostedskommune som er innsendende kommune. I 2020 er denne andelen noe høyere (7 prosent), som antakelig kan skyldes kommunesammenslåing, og den er også litt høyere enn tidligere i 2021 (3,8 prosent)

Siste faglige endring: 10. august 2022