Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Tilpasning og fleksibilitet

Koronakommisjonens vurdering var at gjeldende lover, forskrifter og avtaler ikke gir "gode nok rammer for å mobilisere og omdisponere personell under langvarige kriser som rammer helse- og omsorgstjenesten. Helseberedskaps­loven er ikke egnet til å øke tilgangen til personell, ut over personell som allerede er ansatt i helse-, omsorgs- og sosialsektoren".[60]  Det ble iverksatte flere tiltak for å rekruttere mer helsepersonell, som lisens til studenter under utdanning[61] og oppfordring om å melde seg som tilgjengelig på nasjonalthelsepersonell.no for personell som ikke var i arbeid.

Kravet til faglig forsvarlighet i helselovgivningen gir begrensninger for hvilke oppgaver som kan løses av hvem. Det er derfor strenge krav for å overlate enkelte oppgaver til annet personell (Helsepersonelloven § 5). Korona­kommisjonen foreslår at regelverket i større grad bør åpne for bruk av medhjelpere under en krise.

Etter to år der smitteutviklingen har gått i bølger, har det vært vanskelig å sikre et godt tilbud til brukere, med strenge tiltak og knapphet på personell­ressurser. Til tross for et krevende utgangspunkt, er det verdt å merke seg de ansattes evne til omstilling og tilpasninger under pandemien. Ny kunnskap, nye og endrede rutiner for smittevern og besøksrestriksjoner, ny bruk av digitale tjenester og plattformer (se kap.6), for noen ble det også endring i arbeids­oppgaver.[62]

Senter for omsorgsforskning (SOF) gjennomførte kvalitative case-studier ved fem sykehjem i fem ulike kommuner.[63] Sykehjemmene i studien viste stor fleksibilitet når det gjaldt ansvar og oppgaver innad, og det ble gjort forskyvning av personellressurser til avdelinger med smitte. Også i sykehjem uten smitteutbrudd førte nødvendig tilrettelegging til oppgaveforskyvning (e.g. fra sykepleier til helsefagarbeider). Studien viste også at pandemien hadde positive effekter ved at samarbeid og samhold blant ansatte ble tettere og at det var et generelt godt samarbeid med overordnet nivå i kommunen.

 

Fotnoter

[60] Rapport fra Koronakommisjonen 2021. NOU 21:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien. (Kap.9 s.87.)

[61] Covid-19-forskriften § 20 (§ 17a da den trådte i kraft 30. mars 2020).

[62] Trond Bliksvær. Nordslandsforskning. Innspill til Helsedir 31.mars 2022
Silje Birkeland Ege, Jonas Debesay (2022) Omstilling i sykehjem og hjemmesykepleie under  covid-19-pandemien Sykepleien Forskning 2022:17.

[63] Senter for omsorgsforskning (2021). Underlagsrapport til Koronakommisjonen. Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem

Siste faglige endring: 05. desember 2023