Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1. Hvem er pårørende?

Så nær som alle vil i kortere eller lengre perioder i livet komme i en situasjon der de er pårørende til andre mennesker som er syke, har funksjonsnedsettelser eller rusproblemer. Pårørendealliansen har anslått at det til enhver tid er om lag 800 000 personer[43] i Norge som befinner seg i et pårørendeforhold til andre mennesker som innebærer at de bidrar med hjelp og omsorg, som det ellers ville vært behov for at det offentlige ivaretok.

På vegne av Helsedirektoratet gjennomført Opinion den første nasjonale pårørende¬ undersøkelsen i 2020. Undersøkelsen inkluderte et representativt antall personer som definerte seg som pårørende til en nærstående som følge av fysisk eller psykisk sykdom, nedsatt funksjonsevne, rusavhengighet eller svekkelse som følge av alder. Denne undersøkelsen konkluderte med at 1,5 mill. mennesker[44] har et pårørende­ansvar. I undersøkelsen er det ikke stilt krav om regelmessighet eller et visst omfang av pårørendeinnsatsen, utover at den som er spurt anser seg som pårørende. Den største gruppen pårørende er i aldersgruppen 40-60 år.

Noen opplever å være pårørende i kortere, og kanskje dramatiske perioder, der noen som står en nær er utsatt for alvorlig sykdom eller ulykker eller nærmer seg døden etter et langt liv og/eller langvarig sykdom. Andre opplever å være pårørende gjennom store deler av livsløpet – enten det er til en partner, barn eller forelder. Noen opplever å være pårørende til flere samtidig, f.eks. egne barn og gamle foreldre. Pårørende er derfor ikke en ensartet gruppe og behovene deres avhenger av situasjonen de befinner seg i.

Av Levekårsundersøkelsen for helse framkommer det at pårørendeomsorgen i Norge er beregnet til å utgjøre 136 000 årsverk[45], mens årsverkene i kommunale- helse- og omsorgstjenester utgjorde rundt 142 000 årsverk.

 

Fotnoter

[43]Dette anslaget blir benyttet i "Vi de pårørende – Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan". Menon Economics rapport om produksjonstap pga. pårørendeomsorg diskuterer ulike anslag på antall pårørende: https://www.menon.no/wp-content/uploads/2021-47-Brutto-produksjonstap-av-parorendeinnsats-i-Norge.pdf

[44] Nasjonal pårørendeundersøkelse Opinion 2021 for Helsedirektoratet.pdf

[45] SSB- Hjemås, Holmøy et al. 2019

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/386122?_ts=16a9b1eef68

 

Sist faglig oppdatert: 10. august 2022