7.3. Hvordan skape heltidskultur?

Andelen som jobber deltid er høy blant helsefagarbeidere og sykepleiere, men enda mer utbredt blant de mange ansatte uten formell helse- eller sosialfaglig utdanningsbakgrunn og som arbeider i omsorgstjenestene.[1] Tidligere analyser har vist at deltidsbruken påvirker kvaliteten i tjenesten, og hindrer kontinuitet i arbeid med sårbare brukere. Dette vil i neste omgang også bidra til å redusere de ansattes opplevelse av tilfredshet med egen arbeidssituasjon.[2] Det må satses sterkere på endringer og å styrke bemanning, kompetanseutvikling, organisasjon og ledelse for å skape en heltidskultur i helse- og omsorgstjenestene.

Mange som jobber i helsetjenesten kombinerer flere deltidsstillinger i flere forskjellige institusjoner og hjemmetjeneste. Epidemien i 2020 har aktualisert smitterisikoen og krav til smittevern i tjenestene. Vi har i arbeidet med korona-krisen sett at høy bruk av deltid kan gi økt sårbarhet for smitte i helse- og omsorgssektoren.

 

[1] Helsedirektoratet (2018) «Kompetanse og personell i helse- og omsorgstjenesten i kommunene i 2017: Årsrapport 2017 for Kompetanseløft 2020» [rapport] IS-2755.

[2] Kari Ingstad (red) (2016) «Turnus som fremmer helstildskultur» Gyldendal.

Sist faglig oppdatert: 10. juni 2020